Due diligence podatkowe

Due diligence podatkowe

Rodzaj audytu zmierzającego do ustalenia sytuacji prawnej, podatkowej lub finansowej przedsiębiorstwa oraz zidentyfikowania istotnych dla danej organizacji ryzyk w obszarach poddanych badaniu. 

Due diligence podatkowe

Doradztwo podatkowe

Badanie due diligence w obszarze podatków

Badanie due diligence skierowane jest głównie do inwestorów planujących nabycie udziałów czy akcji działającego przedsiębiorstwa lub połączenie z innym podmiotem (M&A). Badanie takie prowadzone jest za zgodą i przy współpracy badanego podmiotu.

Proces nabycia i przejęcia przedsiębiorstwa często obarczony jest dużym ryzykiem wynikającym z braku wiedzy inwestora na temat szczegółów dotyczących działalności danego podmiotu, w tym m.in. jego rozliczeń podatkowych. Podatkowe due diligence, którego celem jest analiza i weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych firmy, stanowi doskonałe rozwiązanie tego problemu. Dostarcza inwestorowi wnikliwą ocenę bieżącej sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa oraz pozwala zidentyfikować i oszacować istotne z perspektywy tego przedsiębiorstwa ryzyka podatkowe, które mogą mieć wpływ na decyzję co do realizacji planowanej inwestycji.

Efektem badania due diligence jest raport omawiający zidentyfikowane nieprawidłowości i ryzyka w obszarze rozliczeń podatkowych wraz z oszacowaniem obciążeń finansowych w przypadku ich zmaterializowania się. Raport zawiera również rekomendacje co do możliwości zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk.

Due diligence podatkowe – zakres usługi

  • analiza rozliczeń podatkowych badanego przedsiębiorstwa
  • identyfikacja nieprawidłowości i ryzyk podatkowych
  • oszacowanie potencjalnych kosztów finansowych w przypadku materializacji ryzyk
  • rekomendacje dotyczące minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk

Dzięki badaniu due diligence w obszarze podatków inwestor ma szansę na uwzględnienie wykrytych ryzyk podatkowych w toku negocjacji ceny oraz wprowadzenie do umowy nabycia udziałów stosownych zapisów dotyczących gwarancji i zabezpieczeń a także klauzul odszkodowawczych.

Oferujemy także due diligence finansowe, prawne, IT oraz HR. Dowiedz się więcej.

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe