Audyt

Audyt SOX

Audyt SOX

Audyt wewnętrzny

W 2002 roku w Stanach Zjednoczonych została uchwalona ustawa Sarbanes-Oxley (SOX), która nałożyła dodatkowe restrykcje dotyczące kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową spółek notowanych na amerykańskich giełdach papierów wartościowych oraz podmiotów od nich zależnych. Celem wprowadzonych zmian było zwiększenie zaufania do rynków kapitałowych. 

Ustawa Sarbanes-Oxley (SOX) wprowadziła:

  • zwiększenie odpowiedzialności zarządu w obszarze raportowania finansowego oraz kontroli wewnętrznych
  • wzmocnienie roli Komitetu Audytu oraz rozszerzenie jego funkcji
  • zwiększenie kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
  • obowiązek corocznego audytu skuteczności kontroli wewnętrznej – realizowanego w ramach rocznego sprawozdania finansowego

Audyt SOX – zakres usługi:

Crowe oferuje klientom wsparcie w dostosowaniu wewnętrznych systemów kontroli do wymogów ustawy SOX. W ramach audytu zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley (SOX) zapewniamy:

  • Audyt systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową
  • Identyfikację procesów, które powinny być objęte kontrolą wewnętrzną
  • Przygotowanie i aktualizację niezbędnej dokumentacji opisującej procesy kontroli
  • Przygotowanie raportu z rekomendacjami działań mających na celu wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową

Skontaktuj się z ekspertem

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe