poprawki senackie

Tarcza antykryzysowa – poprawki Senatu

2020-03-31
poprawki senackie
Senat zgłosił ponad 100 poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej. Przedstawiamy najważniejsze z proponowanych zmian do pakietu pomocowego.

Senackie poprawki do ustaw tworzących tarczę antykryzysową

Z pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową usunięte zostały zapisy, które nie dotyczą bezpośrednio walki z pandemią wirusa COVID-19, dodano natomiast poprawki mające uszczelnić tarczę i pomóc zwalczać skutki koronawirusa. Część zmian zostało wniesionych na wniosek rządu oraz minister rozwoju.

Tarcza antykryzysowa - najważniejsze poprawki:

 • zwolnienie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności lub odnotowali spadek przychodów w wysokości co najmniej 20% z obowiązku płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
 • zawieszenie poboru zaliczek na podatki oraz podatków od płatników będących przedsiębiorcami w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  • zawieszenie pobierania zaliczek na podatki i nienaliczanie odsetek za zwłokę w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego
  • podatki mają być uregulowane w późniejszym terminie - nie wcześniej niż w 90 dni po zakończeniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego
 • zwolnienie osób fizycznych i osób prawnych będących przedsiębiorcami z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  • przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej
  • prowadzi działalność gospodarczą w ograniczonym stopniu ze względu na zakazy wprowadzone w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii oraz nastąpił spadek przychodów w wysokości co najmniej 20%
 • finansowanie przez państwo tzw. postojowego w wysokości 75% dotychczasowego wynagrodzenia pracownika - jednak nie więcej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, przy finansowaniu przez przedsiębiorcę wynagrodzenia w wysokości nie mniej niż 25% dotychczasowego/przeciętnego wynagrodzenia:
  • warunek uzyskania pomocy: pracodawca do końca trzeciego kwartału 2020 roku nie może zalegać z podatkami czy składkami ZUS,
 • rozszerzenie prawa do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem z powodu zamkniętych szkół na rodziców dzieci do 12 roku życia (wcześniej zasiłek przysługiwał na dzieci do 8 roku życia),
 • zwiększenie kwoty pożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 40 tyś. zł. z możliwością umorzenia,
 • koszty stałe przedsiębiorcy (czynsz, media itp.) mogłyby być dofinansowane z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 40 tys. złotych miesięcznie przez okres 6 miesięcy,
 • utworzenie ze środków europejskich 20-miliardowego Funduszu na rzecz przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
 • rozszerzenie katalogu przedsiębiorców mogących się ubiegać o pomoc państwa o rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne,
 • utworzenie Fundusz Płynności, którego celem miałoby być wsparcie utrzymania płynności przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 - środkami Funduszu zarządzałby BGK, a przychodami Funduszu byłyby środki pozyskane przez Bank z emisji obligacji zwanych "obligacjami COVID-19,
 • dopuszczenie finansowania przedsiębiorców nie tylko w formie obejmowania nowo wyemitowanych akcji lub udziałów, ale także przez ich nabycie, tj. z obecnego kapitału zakładowego,
 • wykreślenia zapisu o zabezpieczeniu w postaci weksla dla mikro i małych firm,
 • specjalny dodatek dla pracowników placówek medycznych, w których leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem, wysokość dodatku do wynagrodzenia zostanie ustalona w drodze rozporządzenia właściwego ministra.

Senackie poprawki zostały skierowane do Sejmu do ponownego rozpatrzenia.