Vat

Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników 

Renata Ryzak, Tax Advisor
2020-07-02
Vat
30 lipca 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która wprowadza istotne zmiany dla pracodawców. Nowe regulacje wpłyną, m.in. na wysokość wynagrodzeń pracowników wysłanych do pracy za granicę oraz okres delegowania. 

Zmiany wynikające z przyjętej przez Parlament Europejski i Radę UE dyrektywy mają na celu ujednolicenie warunków dotyczących delegowania pracowników na terenie Unii Europejskiej. Po wejściu w życie nowych regulacji pracownik oddelegowany do danego kraju członkowskiego UE otrzyma od swojego pracodawcy wynagrodzenie zgodne z prawem kraju, w którym wykonuje pracę.

Delegowanie pracowników – najważniejsze zmiany od 30 lipca 2020:

  1. rozszerzeniu ulega katalog minimalnych warunków zatrudnienia obowiązujących dla danej branży w państwie przyjmującym i gwarantowanych pracownikowi oddelegowanemu, w tym konieczność zapewnienia pełnego wynagrodzenia za pracę, a nie jak dotychczas minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w państwie przyjmującym. Oznacza to, że pracownikowi oddelegowanemu należy zapewnić takie same podstawowe warunki płacowe jak pracownikom państwa przyjmującego wykonującym pracę na takim samym stanowisku, w tym wypłacania dodatków lub zagwarantowania zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania pracowników, którzy przebywają poza miejscem zamieszkania z powodów zawodowych;

  2. zwiększa się zakres warunków zatrudnienia obowiązujących w państwie przyjmującym, gwarantowanych pracownikowi delegowanemu w przypadku oddelegowania długoterminowego, tj. trwającego powyżej 12 miesięcy (lub 18 miesięcy w przypadkach zgłoszenia przedłużonego oddelegowania). Oprócz wspomnianych powyżej warunków zatrudnienia pracodawca będzie musiał zagwarantować pracownikom delegowanym wszystkie inne warunki przewidziane w przepisach prawa, przepisach administracyjnych lub układach zbiorowych uznanych za powszechnie obowiązujące w państwie przyjmującym (oprócz przepisów dotyczących zakładowych systemów emerytalnych).

  3. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące zastępowania pracowników, m.in. przy obliczaniu okresu oddelegowania, jeśli pracownik zostanie zastąpiony przez innego pracownika na tym samym stanowisku pracy i w tym samym miejscu, okres pracy będzie podlegał sumowaniu i będzie obowiązywał wobec obu pracowników. W Polsce rolę kontrolną dla przestrzegania przepisów o zastępowaniu pracowników będzie pełnić Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). PIP ma mieć m.in. możliwość współpracy z organami kontrolnymi z innych państw unijnych. Ponadto przewiduje się zmianę Ordynacji podatkowej, umożliwiającą PIP dostęp do informacji zawartych w aktach spraw podatkowych.

  4. w przypadku pracy tymczasowej obowiązywać będzie zasada, że podstawowe warunki pracy i zatrudnienia pracowników tymczasowych będą odpowiadać warunkom, jakie miałyby zastosowanie do tych pracowników, gdyby zostali oni bezpośrednio zatrudnieni przez „przedsiębiorstwo użytkownika” na tym samym stanowisku.

  5. dyrektywa znajdzie również zastosowanie do transportu drogowego.
 

 

Skontaktuj się z ekspetem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Global Mobility Services

Doradztwo podatkowe