Vat

Zmiany w projektach ustaw o CIT i PIT

Ilona Twardowska, Specjalista ds. Podatków 
2020-10-22
Vat
Aktualnie w Sejmie prowadzone są prace nad projektami ustaw o podatkach dochodowych. W trakcie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych zaproponowano kilka istotnych dla podatników zmian. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze z nich.

Spółki komandytowe

Dzięki wprowadzonej poprawce spółki komandytowe będą miały możliwość wyboru, czy zostaną podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2021 r., czy też od 1 maja 2021 r. Gdyby spółka wybrała ten późniejszy termin, zobowiązana będzie do zamknięcia ksiąg na 30 kwietnia.

Ponadto, rozszerzono możliwość rozliczenia przyszłych strat z działalności spółki komandytowej. Pierwotnie mieli z niego korzystać jedynie komplementariusze, aktualnie możliwość tę będą mieli również komandytariusze. Pozbawienie tego prawa mogłoby stanowić ich nierówne traktowanie.

Spółki jawne

Zgodnie z projektowanymi przepisami spółki jawne mają możliwość uniknięcia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem złożenia informacji m.in. o wspólnikach spółki. We wprowadzonych poprawkach doprecyzowano w jakich terminach informacja ta powinna zostać złożona, a w razie ich niedotrzymania spółka jawna automatycznie stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółki nieruchomościowe

W toku prac komisji sejmowej doprecyzowano definicję spółki nieruchomościowej. Dzięki temu, nowe obowiązki sprawozdawcze będą dotyczyły spółek posiadających nieruchomości o wartości bilansowej przekraczającej 10 mln zł oraz spółek, których co najmniej 60 proc. przychodów pochodzi z najmu, podnajmu, dzierżawy, leasingu tych nieruchomości (lub innych umów o podobnym charakterze). Zmiana ta wyłączy z nowych obowiązków podmioty wykorzystujące nieruchomości do własnych potrzeb.

Ulga abolicyjna

Wprowadzane od 1 stycznia 2021 r. przepisy dotyczą również zniesienia ulgi abolicyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wniesionymi poprawkami, nie tylko osoby do 26 r. życia będą miały możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, ale również inne osoby osiągające przychody z tytułu praktyk absolwenckich i staży uczniowskich.

Pozostałe

Uchwalone przez komisję poprawki wprowadziły również zmianę w projekcie ustawy w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dla świadczeń związanych z pandemią, wypłacanych przez ZUS, czy też dla podatkowych grup kapitałowych zniosły warunek rentowności (zmniejszoną ze względu na wpływ COVID).

Ponadto, transakcje zawarte pośrednio z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych” będą dokumentowane po przekroczeniu progu 500 tys. zł, a nie 100 tys. zł jak pierwotnie planowano.

 

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradzwo podatkowe