Vat

Zagraniczny pracodawca a FGŚP

Reneta Ryzak, Konsultant podatkowy
2020-10-06
Vat
Pracodawcy zagraniczni, którzy nie posiadają w Polsce siedziby, oddziału, przedstawicielstwa i nie prowadzą w Polsce działalności gospodarczej, ale zatrudniają pracowników, którzy swoje obowiązki służbowe wykonują na terytorium Polski, nie są zobowiązani do opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Co do zasady, pracodawcy zagraniczni, nieposiadający w Polsce swojej siedziby, ale zatrudniający pracowników są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne tych pracowników w Polsce.

Wiąże się to z koniecznością rejestracji pracodawcy zagranicznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i pełnienia funkcji płatnika dla zatrudnionych i pracujących na terytorium Polski pracowników.

Pracodawca zagraniczny opłaca takie same składki na ubezpieczenia społeczne jak pracodawca polski, poza jednym wyjątkiem – pracodawca zagraniczny, bez siedziby w Polsce nie jest zobowiązany do opłacania składek na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP).  

Według ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7, z późn. zm.) składki na FGŚP opłacają:

  1. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce,
  2. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą również na obszarze innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce,
  3. oddziały banków zagranicznych,
  4. oddziały instytucji kredytowych,
  5. oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
  6. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,

jeśli zatrudniają, co najmniej jedną osobę (pracownika) w związku z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

Z powyższego wynika, że pracodawca zagraniczny nieprowadzący działalności na terytorium Polski nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii, stąd jego zwolnienie z opłacania składek na FGŚP.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Global Mobility Services