Vat

Strategia podatkowa 2021 

Agata Nieżychowska
2020-10-21
Vat
Jedną z planowanych od 2021 roku zmian w ustawach o podatkach dochodowych jest wprowadzenie obowiązku publikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej przez wybrane podmioty. Którzy podatnicy będą do tego zobligowani?

Zgodnie z założeniami projektu, obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej ma dotyczyć:

 • podatkowych grup kapitałowych - bez względu na wielkość przychodów (strategia podatkowa powinna odnosić się zarówno do grupy jak i każdej ze spółek wchodzących w jej skład);
 • podatników, których wartość przychodów w roku podatkowym przekroczyła 50 mln EUR;
 • spółek nieruchomościowych - bez względu na wielkość przychodów;
 • spółek komandytowych oraz niektórych jawnych, które staną się podatnikami CIT i jednocześnie spełnią warunki obowiązku publikacji (przekroczenie progu 50 mln EUR przychodów czy posiadanie statusu spółki nieruchomościowej).

Obowiązkiem publikacji sprawozdań nie będą objęte podmioty, które są stroną umowy o współdziałanie w ramach Programu Współdziałania.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej

Projektowane przepisy wskazują szereg elementów, które należy ująć w sprawozdaniu z realizacji strategii podatkowej, w szczególności:

 • opis podejścia podatnika do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, w tym także dobrowolnych form współpracy z organami KAS;
 • opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski wraz z informacją o liczbie złożonych raportów MDR z podziałem na podatki, których dotyczą;
 • informację o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jego zobowiązań lub zobowiązań podmiotów z nim powiązanych;
 • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza
  5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,
 • informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Co powinna zawierać strategia podatkowa?

Co istotne, strategia podatkowa przedsiębiorstwa powinna nie tylko wskazywać na dążenie spółki do terminowego i rzetelnego rozliczania się z podatków, ale przede wszystkim powinna potwierdzać, że sposób ułożenia procesów podatkowych wewnątrz firmy faktycznie wspiera wykonywanie tych założeń. Zatem podmioty, które zostaną objęte obowiązkiem sporządzenia strategii podatkowej i publikowania sprawozdania z jej realizacji będą musiały dokładnie przeanalizować stosowane procesy w swojej organizacji, a być może nawet opracować je od nowa.

Warto dodać, że aby procedury te faktycznie zapewniały rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych powinny one uwzględniać specyfikę funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Analiza projektowanych przepisów pozwala przypuszczać, że opracowanie strategii podatkowej będzie procesem podobnym do opracowania procedury w zakresie MDR czy procedury należytej staranności w zakresie podatku VAT.

Sprawozdania z realizacji strategii podatkowej zgodnie z projektem należy opublikować na stronie internetowej spółki, najpóźniej do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. zatem warto już teraz uważniej przyjrzeć się funkcjonującym w firmie procesom ukierunkowanym na realizację obowiązków w obszarze podatków. Kary jakie mogą zostać nałożone za niesporządzenie i brak publikacji sprawozdania mogą sięgnąć nawet 1 mln złotych.

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Strategia podatkowa

Doradztwo podatkowe