Rezydencja podatkowa – ważne objaśnienia Ministerstwa Finansów

Rezydencja podatkowa – ważne objaśnienia Ministerstwa Finansów

2021-05-13
Rezydencja podatkowa – ważne objaśnienia Ministerstwa Finansów
Resort Finansów opublikował objaśnienia dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej w Polsce dla osób fizycznych. Objaśnienia omawiają w szczególności kryteria ustalania rezydencji podatkowej oraz sposobu liczenia długości pobytu przez osoby fizyczne. Niewątpliwie objaśnienia te będą stanowiły punkt wyjścia do analizy sytuacji podatkowej osób fizycznych. 

Rodzaje obowiązku podatkowego

Przypomnijmy, że zgodnie z zasadami ogólnymi osoby fizyczne mieszkające na terytorium Polski mają obowiązek płacić podatek od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania - zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego. Natomiast osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych w Polsce - zasada ograniczonego obowiązku podatkowego.

Powyższe zasady określają sposób rozliczenia dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, ale nie są one jedynym kryterium, bowiem pod uwagę należy brać m.in. liczbę dni pobytu w Polsce, ewentualne zmiany w trakcie roku oraz kwestie związane z ustaleniem tzw. centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

Liczba dni pobytu podatnika w Polsce – jak liczyć?

Aby uznać osobę za mieszkającą na terytorium Polski dla celów podatkowych, musi ona przekroczyć 183 dni pobytu w Polsce w którymkolwiek roku kalendarzowym. W objaśnieniach potwierdzono, że przy liczeniu dni pobytu osoby fizycznej w Polsce należy brać pod uwagę dni fizycznej obecności, tzn. każda część odrębnego dnia spędzonego w Polsce jest liczona jako jeden dzień pobytu. 

Objaśnienia potwierdzają też, że możliwa jest tzw. łamana rezydencja podatkowa, czyli uznanie podatnika za rezydenta podatkowego w Polsce wyłącznie przez część roku podatkowego, jeśli spełnione zostaną określone przesłanki. 

Ośrodek interesów życiowych

Jeśli dana osoba nie spełni powyższego kryterium pobytu, wówczas należy ocenić jej powiązania z Polską według tzw. ośrodka interesów życiowych – centrum interesów gospodarczych lub centrum interesów osobistych.

Centrum interesów gospodarczych jest to miejsce, z którym dana osoba posiada ścisłe powiązania ekonomiczne - miejsce wykonywania działalności zarobkowej, miejsce głównych źródeł dochodów, miejsce posiadanych inwestycji, majątku nieruchomego i ruchomego, zaciągniętych kredytów, kont bankowych oraz miejsce, z którego osoba ta zarządza swoim mieniem.

Centrum interesów osobistych to natomiast miejsce, z którym dana osoba posiada ścisłe powiązania osobiste, które to powiązania definiuje się jako występowanie więzi rodzinnych, towarzyskich, podejmowanie aktywności społecznej, kulturalnej, sportowej lub politycznej, a także obecność w Polsce współmałżonka, partnera lub jej małoletnich dzieci.

Objaśnienia o mocy interpretacji podatkowej

Warto zauważyć, że przedstawione w objaśnieniach zasady ilustrowane są praktycznymi przykładami, które mają ułatwić podatnikom zrozumienie skomplikowanych zasad ustalania rezydencji podatkowej, a także powiązania polskich przepisów podatkowych z regulacjami międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Co istotne objaśnienia wydane zostały na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a więc zastosowanie się przez podatnika do tych objaśnień powoduje objęcie go ochroną przewidzianą dla indywidualnych interpretacji podatkowych.

Sprawdź, jak możemy pomóc i skorzystaj z naszych usług Global mobility services.

Global Mobility Services

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe