Vat

Pracodawca zagraniczny bez zakładu w Polsce

Renata Ryzak, Tax Advisor
2020-07-27
Vat
Zatrudnienie pracownika w Polsce przez zagranicznego pracodawcę nieposiadającego tutaj siedziby nie zawsze będzie wiązać się z powstaniem zakładu, czyli tak zwanego „permanent establishment” tego pracodawcy i obowiązkiem raportowania podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

Tak wynika z interpretacji podatkowej (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.131.2020.1.JS z dnia 26 czerwca 2020 r.) wydanej dla niemieckiej spółki, która zatrudnia pracownika w Polsce.

Pracownik IT pracujący dla zagranicznego pracodawcy

Pracownik ten jest zatrudniony w obszarze IT. Swoje obowiązki służbowe wykonuje jedynie na terytorium Polski, jest polskim rezydentem podatkowym i całość swoich przychodów osiągniętych z tytułu zatrudnienia u niemieckiego pracodawcy opodatkowuje w Polsce, zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT. Pracownik ten również w Polsce podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a niemiecka spółka jest zarejestrowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek na te ubezpieczenia.

Pracownik, w ramach swoich obowiązków służbowych, bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu aplikacji, z których korzystają klienci jego pracodawcy, a ponadto:

  • wykonuje obowiązki służbowe pracując we własnym mieszkaniu. Spółka nie wynajmuje w Polsce pomieszczeń biurowych ani nie dysponuje jakąkolwiek inną powierzchnią pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub bez tytułu prawnego,
  • nie jest zaangażowany w zarządzanie działalnością swojego pracodawcy, nie dysponuje żadnymi pełnomocnictwami do występowania w imieniu spółki lub podpisywania umów z jej klientami,
  • nie jest zaangażowany w działania marketingowe i sprzedażowe spółki niemieckiej, tj. nie poszukuje i nie pozyskuje nowych klientów dla spółki oraz nie prowadzi w jej imieniu negocjacji dotyczących sprzedaży czy warunków umów sprzedażowych,
  • nie jest zaangażowany w działalność ani pracę działu obsługi klienta istniejącego w ramach prowadzonej przez jego pracodawcę działalności,
  • nie prowadzi bezpośrednich działań zorientowanych na generowanie zysku dla spółki niemieckiej, jednak jego praca, co jest zrozumiałe, wpływa pośrednio na zyski pracodawcy, gdyż, np. łatwość i przystępność obsługi stworzonej przez pracownika aplikacji ma pozytywny wpływ na rozwój spółki i jej postrzeganie na rynku,
  • jego wynagrodzenie nie jest zależne od wskaźników sprzedaży spółki niemieckiej. W umowie o pracę strony umówiły się na stałą kwotę wynagrodzenia. Jedynym elementem ruchomym jest premia, która powiązana jest przede wszystkim z indywidualnymi osiągnięciami pracownika, a dopiero w dalszej kolejności od wyniku finansowego spółki niemieckiej,
  • działalność pracownika w Polsce ma charakter pomocniczy względem podstawowej działalności spółki.

Jak wynika z wyżej przytoczonej interpretacji podatkowej, spełnienie wszystkich powyższych warunków w związku z zatrudnieniem pracownika w Polsce nie spowoduje powstania zakładu pracodawcy niemieckiego w Polsce, w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 11 ustawy o CIT, jak również w rozumieniu art. 5 umowy z dnia 14 maja 2003 roku między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (UPO).

Konsekwencją braku zakładu będzie brak opodatkowania zysków spółki niemieckiej w Polsce.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Global Mobility Services