Polski Ład – zmiany w PIT od 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład – zmiany w PIT od 1 stycznia 2022 r.

Małgorzata Górska-Welikan, Prawnik
2021-10-07
Polski Ład – zmiany w PIT od 1 stycznia 2022 r.
1 października Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, które wdrażają rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie. Prezentujemy najważniejsze zmiany w obszarze PIT.

Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 r. (z pewnymi wyjątkami). Obecnie ustawa trafiła do Senatu, który zajmie się nią pod koniec października.

Polski Ład  - najważniejsze zmiany w PIT

1. Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN zostanie wprowadzona dla wszystkich podatników rozliczających dochody według skali progresywnej, w tym dla przedsiębiorców (przy czym brak kwoty wolnej dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym). Obecnie kwota wolna progresywnie maleje i nie obejmuje już osób z dochodem powyżej 127 000 PLN rocznie. Wprowadzona zmiana będzie miała także wpływ na kwotę zmniejszającą podatek. Aktualnie kwota zmniejszająca podatek wynosi 43,76 zł/m-c. Jeśli planowane zmiany wejdą w życie kwota ta wyniesie 425 zł/m-c.

Stawka 32% będzie obowiązywać od dochodów powyżej 120 000 PLN rocznie. Obecnie jest to 85 528 PLN. Po zmianie, do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obliczany według stawki 32%.

2. Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku 

Obecnie składka zdrowotna jest w większości odliczana od podatku dochodowego (odliczenie w wysokości 7,75% podstawy obliczania). W wyniku planowanych zmian zostanie wprowadzony brak prawa do odliczenia od podatku jakiejkolwiek części składki zdrowotnej niezależnie od formy opodatkowania.

Aby uniknąć sytuacji, w której część podatników, którzy płacą 17% podatek na tej zmianie straci, wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł. Zgodnie z ustawą, z ulgi dla klasy średniej będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie, ale także przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.

Webinar: Polski Ład - zmiany w obszarze PIT 

Polski Ład wprowadzi największe od lat zmiany w systemie podatkowym, które znacząco wpłyną na sytuację przedsiębiorców i pracowników. Co należy wziąć pod uwagę przygotowując się do wejścia w życie nowych przepisów?

3. Zmiany zasady obliczania składki zdrowotnej

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się według skali podatkowej nie ulegnie zmianie - będzie to 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Zmieni się natomiast wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

Rozliczający się podatkiem liniowym - tzw. liniowcy - zapłacą 4,9% dochodu (minimum 270 zł na miesiąc). W przypadku osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym zostaną ustawione progi – dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł będzie to 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia; dla firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł – od 100% przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180% przeciętnego wynagrodzenia. Przy rozliczających się kartą podatkową składka zdrowotna będzie liczona nie od średniego wynagrodzenia, ale od minimalnego wynagrodzenia (będzie ona wynosić 270 zł).

 

4. Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu

Ustawa wprowadza obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń osób powoływanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (dotychczas takie wynagrodzenia nie podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej). 

5. Najem indywidualny opodatkowany tylko w ramach ryczałtu

Nowelizacja przewiduje likwidację możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych (z wyjątkiem sytuacji gdy takie przychody są uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej). Najem indywidualny będzie opodatkowany wyłącznie w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN). Wprowadzona zmiana uniemożliwiłaby zmniejszenie podstawy opodatkowania o koszty związane z posiadanym lokalem mieszkalnym, tj. amortyzacją, odsetkami od kredytu, kosztami mediów, zakupem wyposażenia, remontem itp.

Jednocześnie odsunięto - do 1 stycznia 2023 r., wprowadzenie powyższych zmian w rozliczaniu najmu mieszkań i budynków. Według przyjętej poprawki, podatnicy w 2022 roku będą mogli jeszcze stosować obecne zasady opodatkowania (zasady ogólne).

6. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ustawa wprowadza obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących określone zawody medyczne do 14% oraz dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem wskazanych usług w obszarze IT do 12% (wcześniej 15%).

7. „Ulga na powrót”

Zgodnie z ustawą, ulga na powrót ma mieć postać zwolnienia od podatku. Będzie z niej mógł skorzystać każdy podatnik, który wcześniej przez co najmniej 3 lata nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych i postanowi teraz przenieść do Polski swoją rezydencję podatkową. Jeżeli spełni wszystkie dodatkowe warunki, wolne od podatku będą uzyskiwane przez niego:

  • przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • przychody z umów zlecenia oraz
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Istotne jest przy tym, że suma przychodów zwolnionych od podatku nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł rocznie. Jeżeli podatnik będzie korzystał z „ulgi dla młodych” oraz z „ulgi na powrót”, to suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach obu tych ulg również nie będzie mogła przekroczyć tej kwoty. 

Prawo do stosowania zwolnienia będzie przysługiwać podatnikowi przez 4 kolejno po sobie następujące lata. To podatnik zdecyduje, który rok będzie tym pierwszym, za który zacznie stosować wskazaną ulgę, tj. czy już w pierwszym roku po przeprowadzce do Polski (czyli co do zasady po uzyskaniu statusu rezydenta podatkowego), czy w roku kolejnym.

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Górska-Welikan
Małgorzata Górska-Welikan
Prawnik
Crowe

Polski Ład

Wsparcie dla firm