Podatek minimalny CIT powróci. Czym jest i kogo dotyczy?

Podatek minimalny CIT powróci. Czym jest i kogo dotyczy? 

27.10.2023
Podatek minimalny CIT powróci. Czym jest i kogo dotyczy?
1 stycznia 2024 r. kończy się dwuletni okres zawieszenia stosowania przepisów o tzw. podatku minimalnym. Oznacza to, że podatnicy rozliczą nowy podatek już na początku 2025 roku. Kogo obejmie ten obowiązek? Czym jest podatek minimalny i jak go obliczyć? 

Podatek minimalny do zapłaty w 2025 r.

1 stycznia 2024 roku zawieszenie przepisów o minimalnym podatku dobiegnie końca. Zgodnie z art. 38ec ustawy o CITz obowiązku zapłaty podatku minimalnego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zostały zwolnione podmioty, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. Natomiast w przypadku podmiotów, których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym zwolnienie z podatku minimalnego obowiązuje do końca roku 2023.

  

Po raz pierwszy obowiązek zapłaty podatku minimalnego CIT wystąpi na początku 2025 roku. 

Podatek minimalny – czym jest i kogo dotyczy?

Podatek minimalny to danina obejmująca spółki i podatkowe grupy kapitałowe spełniające określone w przepisach kryteria. Wprowadzona została w roku 2022 w ramach tzw. Polskiego Ładu. Stosowanie przepisów o minimalnym podatku ustawodawca zawiesił jednak do końca 2023 r. 

 • Od przyszłego roku podatek minimalny obejmie spółki posiadające nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, w tym podatkowe grupy kapitałowe. Objęcie nowym podatkiem może nastąpić, jeżeli spółka poniosła w roku podatkowym stratę ze źródeł przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub których udział dochodów ze źródeł przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wyniósł nie więcej niż 2%. Wynik podatkowy wskazany w przepisach o minimalnym CIT obliczany jest w inny sposób niż wynik podatkowy ustalany na potrzeby “zwykłego” rocznego CIT. Na potrzeby ustalenia wyniku w minimalnym CIT należy przeprowadzić odrębną kalkulację.

Podatek minimalny – jakie podmioty wyłączone z płacenia daniny?

Podatek minimalny dotyczy wskazanych w przepisach podmiotów. Z nowego obowiązku są jednak wyłączone określone grupy podatników. Mianowicie z obowiązku płacenia minimalnego podatku CIT zwolnione będą m.in.:

 • przedsiębiorstwa finansowe,
 • podmioty rozpoczynające działalność, zwolnienie przez okres do 3 lat podatkowych od jej rozpoczęcia,
 • podmioty działające w sektorze wydobywania kopalin, w sektorze działalności leczniczej lub w transporcie międzynarodowym z wykorzystaniem statków morskich lub powietrznych, pod warunkiem, że większość ich przychodów pochodzi z tej działalności,
 • tzw. mali podatnicy, czyli podmioty, których roczne przychody nie przekraczają 2 miliony EUR,
 • podmioty, które w danym roku podatkowym uzyskały o 30% mniejsze przychody w stosunku do poprzedniego roku,
 • podmioty, które osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w jednym z trzech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, za który płacony jest minimalny podatek dochodowy, w wysokości co najmniej 2%,
 •  podmioty, których udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5%:
 • udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
 • innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • spółki komunalne, podatnicy będący przedsiębiorstwami górniczymi otrzymującymi pomoc publiczną, podatnicy świadczący usługi związane z ochroną zdrowia oraz podmioty postawione w stan upadłości, likwidacji lub objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 • podatników wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udziałów/akcji w pozostałych spółkach z tej grupy pod warunkiem, że rok podatkowy spółek z grupy się pokrywa oraz udział łącznych dochodów w łącznych przychodach tych spółek w danym roku podatkowym jest większy niż 2% - przy czym ta grupa podatników będzie zobowiązana do przekazania do urzędu skarbowego informacji o spółkach wchodzących w skład grupy spełniających ww. warunki,
 • podatników postawionych w stan upadłości, likwidacji lub objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym,
 • podatników będących stroną umowy o współdziałanie.

Podatek minimalny CIT– jak liczyć podstawę opodatkowania?

W 2024 r. minimalny CIT obejmie część działających na polskim rynku podmiotów gospodarczych. Ważne jest więc, aby już dziś wiedzieć, ile podatku trzeba będzie zapłacić. 

  

Należy pamiętać, że konieczność ustalenia podstawy opodatkowania zachodzi jedynie, jeżeli dochodowość na potrzeby minimalnego CIT nie przekroczyła 2%. Dopiero po ustaleniu wyniku podatkowego w rozumieniu przepisów o minimalnym CIT i dochodowości spółki, koniecznym staje się obliczenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku. Wysokość podatku minimalnego podatnik wyliczy mnożąc razy 10% otrzymaną kwotę podstawy opodatkowania.

  

Podstawa opodatkowania to w przypadku podatku minimalnego suma trzech następujących składników:

 • 1,5% wartości przychodów spółki z wyłączeniem tych pochodzących z zysków kapitałowych,
 • kwota poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego przekraczających wartość 30% zysku przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacją i odpisami, czyli podatkowej EBITDA ("Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization")
 • kwota poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów usług lub praw niematerialnych przekraczających wartość 3 mln PLN plus 5% podatkowej EBITDA.

Podatnicy mogą również wybrać uproszczony sposób ustalania podstawy opodatkowania. Zgodnie z metodą uproszczoną opodatkowaniu podlega kwota odpowiadająca 3% wartości przychodów ze źródeł innych zyski kapitałowe osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym. Podatnik powinien poinformować urząd skarbowy o wyborze metody uproszczonej w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, za który dokonał takiego wyboru.

  

Kwotę odprowadzonego minimalnego podatku za dany rok podatkowy podatnik może odliczyć w kolejnych latach od podatku dochodowego. Odliczenie przysługuje podatnikowi w ramach rocznego zeznania podatkowego wyłącznie za kolejne 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik zapłacił minimalny podatek dochodowy.

  

Wyliczając hipotetyczną wysokość podatku minimalnego CIT należy wziąć pod uwagę fakt, iż sytuacja każdego podatnika jest inna. 

Podatek minimalny – dowiedz się jak możemy pomóc

Rekomendujemy korzystanie z naszych usług profesjonalnego doradztwa podatkowego. Zweryfikujemy, czy podlegają Państwo regulacjom w zakresie minimalnego podatku dochodowego CIT. Pomożemy ustalić podstawę opodatkowania oraz ustalić wartość kwoty minimalnego podatku do zapłaty. 

  

Zapewnimy wsparcie przy wyborze optymalnych rozwiązań podatkowych oraz pomożemy przy wypełnianiu obowiązków administracyjnych i sprawozdawczych wynikających z obowiązujących przepisów.

 

Dowiedz się więcej o usłudze: Doradztwo podatkowe Crowe

Nasz ekspert

Agata Nieżychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego, Partner
Crowe

Doradztwo podatkowe