Możliwość odzyskania odsetek od VAT przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych - wyrok TSUE

Odzyskanie odsetek od VAT przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych

Wyrok TSUE

Agata Nieżychowska, Dyrektor Działu Podatkowego Crowe
2021-03-25
Możliwość odzyskania odsetek od VAT przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych - wyrok TSUE
18 marca 2021 r. zapadł ważny dla polskich podatników wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wynika z niego, że wprowadzony do ustawy o VAT wymóg prowadzący do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczny z prawem unijnym.

Trybunał w wyroku wprost wskazał, że czasowe obarczenie podatnika ciężarem VAT należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego jest sprzeczne z zasadą neutralności podatku VAT, tym bardziej, że żadna kwota podatku nie jest należna organom podatkowym z tytułu WNT – takie nabycie jest i ma pozostać neutralne na gruncie VAT.

Przypomnijmy, że od 2017 roku ustawa o VAT uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego w tej samej deklaracji, w której wykazany jest podatek należny, od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Warunek ten powoduje przesunięcie w czasie prawa do odliczenia w przypadku, gdy podatnik wykaże WNT we właściwej deklaracji podatkowej z opóźnieniem (po upływie 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego), na przykład na skutek pomyłki w księgowaniu albo opóźnienia sprzedawcy w dostarczeniu faktury.

W konsekwencji, wykazanie VAT od WNT po upływie 3 miesięcy od dokonania transakcji skutkowało obowiązkiem zapłaty odsetek za zwłokę.

Zdaniem Trybunału takie „rozdzielenie” podatku narusza zasadę neutralności podatku VAT, a co za tym idzie jest sprzeczne z prawem unijnym.

Wyrok TSUE daje możliwość odzyskania zapłaconych odsetek za zwłokę od VAT związanego z WNT tym podatnikom, którzy je zapłacili w przypadku rozliczenia podatku po upływie 3 miesięcy od dokonania transakcji (odsetki te stanowią nadpłatę).

Warto też podkreślić, że jeśli wniosek o zwrot nadpłaty zostanie złożony w ciągu 30 dni od publikacji orzeczenia TSUE, podatnik będzie miał prawo otrzymania oprocentowania od tych odsetek za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu. Choć wyrok nie został jeszcze opublikowany, mając na uwadze krótki termin, warto już teraz rozpocząć przygotowanie się do tego procesu.

Wyrok ten dotyczy wprost WNT, jednak daje on możliwość odzyskanie odsetek również od pozostałych transakcji rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia np. importu usług.  

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe