Koronawirus: odliczenie od podatku darowizny na rzecz wsparcia walki z COVID-19

Koronawirus: odliczenie od podatku darowizny na rzecz wsparcia walki z COVID-19

2020-04-17
Koronawirus: odliczenie od podatku darowizny na rzecz wsparcia walki z COVID-19
Jedna z ustaw tworzących tarczę antykryzysową wprowadza ulgę na zwalczanie pandemii koronawirusa - odliczyć można nawet 200% przekazanej darowizny.

Ulga na przeciwdziałanie Covid-19 – jakie darowizny i kwoty odliczeń?

Nowa preferencja podatkowa zakłada możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny pieniężnej lub rzeczowej przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2.

Darowizny pieniężne

Według nowych przepisów wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą przekazywać darowizny pieniężne na rzecz następujących podmiotów:

 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, wpisane do wykazu, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą,
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Odliczeniu podlegają darowizny przekazywane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

Kwoty odliczeń kształtują się następująco dla darowizn przekazanych w terminie:

 • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • od 1 maja do 31 maja 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Aby uzyskać jak najwyższą ulgę, należy zatem dokonać darowizny możliwie jak najszybciej i co ważne darowizny pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ponadto, ulga z tytułu darowizny może być odliczana już na etapie wpłacania zaliczki na podatek od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

UWAGA! Wartości darowizny nie można uwzględnić przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Warunkiem odliczenia jest udokumentowanie dokonanej darowizny w postaci dowodu wpłaty na rachunek podmiotu obdarowanego.

Darowizna rzeczowa

Darowizny rzeczowe dokonywane na cele związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się i profilaktyką COVID-19 podlegają takim samym zasadom jak dla dokonywania darowizn pieniężnych. Oznacza to, że kwoty odliczeń dla darowizn rzeczowych na gruncie podatków dochodowych pozostają identyczne jak dla darowizn pieniężnych, taki sam jest też okres odliczenia dla darowizn objętych prawem do ulgi (1 stycznia - 30 września 2020 r.).

Jedyną różnicę stanowi fakt, iż w przypadku darowizn rzeczowych przekazywanych, na rzecz przewidzianych w przepisach podmiotów, tj. wpisanego do wykazu podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, VAT według stawki 0% można zastosować od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. dla następujących przedmiotów i towarów:

 • szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,
 • produkty lecznicze oraz substancje czynne (ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne),
 • wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (ustawa z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych),
 • specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, glebie i powietrzu,
 • środki dezynfekujące (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012 r.),
 • maski, osłony i szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, ochraniacze na buty, czepki, kombinezony i rękawice.

Warunkiem zastosowania obniżonej stawki podatku VAT jest zawarcie pisemnej umowy darowizny między darczyńcą a obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na cele związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się i profilaktyką COVID-19.

W przypadku darowizn rzeczowych dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r a dniem 25 marca 2020 r. tj. dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek VAT na niektóre towary i usługi w przypadku nieodpłatnych wydań określonych towarów, przepisy tego rozporządzenia przewidują możliwość zastosowania obniżonych stawek w tym okresie także w przypadku, gdy nie zawarto wcześniej pisemnej umowy darowizny – warunkiem jest w tym przypadku potwierdzenie dokonania darowizny rzeczowej na piśmie.

Pisemne potwierdzenie powinno zawierać co najmniej dane identyfikujące darczyńcę i obdarowanego, wysokość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

COVID - 19

Pakiet wsparcia dla biznesu