koronawirus

COVID-19 Pakiet Wsparcia Biznesu

2020-03-17
koronawirus
Globalna pandemia koronawirusa w coraz większym stopniu wpływa na sytuację przedsiębiorców, nie tylko tych z najbardziej narażonych na straty sektorów. Część negatywnych skutków spowolnienia można ograniczyć lub zminimalizować poprzez odpowiednio wcześnie podjęte działania prewencyjne lub działania naprawcze.

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w następujących obszarach:

Zarządzanie / finanse

 • Opracowanie planu działań prewencyjnych i naprawczych, zabezpieczających ciągłość biznesu
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Doradztwo prawne w zakresie wykorzystania obowiązujących i wprowadzanych przez rząd przepisów dotyczących koronawirusa
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi
 • Ocena umów najmu, renegocjowanie warunków najmu
 • Przegląd podatkowy w odniesieniu do specjalnych regulacji prawnych
 • Wsparcie przy sporządzaniu wniosków o odroczenie płatności podatkowych i składek ZUS
 • Wsparcie przy ubieganiu się o anulowanie zaległych płatności podatkowych
 • Optymalizacja struktury kosztów, zamiana części kosztów stałych na koszty zmienne
 • Optymalizacja zasobów wykorzystywanych do realizacji procesów biznesowych
 • Automatyzacja procesów w przypadku braków kadrowych

Klienci / dostawcy

 • Weryfikacja umów z klientami i dostawcami
 • Doradztwo w zakresie renegocjacji umów
 • Siła wyższa a wywiązywanie się z umów z klientami i dostawcami
 • Komunikacja z klientami i dostawcami

Pracownicy

 • Opracowanie procedur i regulaminów wewnętrznych
 • Ustrukturyzowanie pracy zdalnej (regulacje)
 • Regulacje, opinie dotyczące urlopów (wysyłanie na urlop przymusowy, wykorzystanie urlopów bezpłatnych)
 • Wewnętrzne regulacje dotyczące zmniejszenia wymiaru pracy
 • Komunikacja z pracownikami
 • Renegocjacje warunków umów z pracownikami
 • Optymalizacja struktury zatrudnienia
 • Wsparcie przy redukcjach zatrudnienia
 • Utrzymanie bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej
 • Doradztwo RODO w kontekście gromadzenia danych osobowych pracowników na potrzeby działań związanych z pandemią koronawirusa

IT

 • Weryfikacja potrzeb biznesowych w zakresie infrastruktury IT i aplikacji
 • DRP (Disaster Recovery Plan) - plan przywrócenia gotowości do pracy po awarii (infrastruktura i aplikacje)
 • BCP (Business Continuity Plan) - plan zachowania ciągłości biznesowej (infrastruktura i aplikacje)
 • Weryfikacja umów IT - konserwacja i serwis oprogramowania

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, nasz ekspert wkrótce się z Państwem skontaktuje.
* Pole wymagane

Informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów biznesowych, w tym przedstawienia ofert produktów i usług, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów:
  - wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa,
  - wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

  COVID-19 Pakiet Wsparcia Biznesu