PPK, zagraniczny pracodawca, pracownicze plany kapitałowe

Czy zagraniczny pracodawca ma obowiązek utworzenia PPK?

Renata Ryzak, Konsultant podatkowy
2020-11-03
PPK, zagraniczny pracodawca, pracownicze plany kapitałowe
Pracodawca zagraniczny bez siedziby w Polsce, ale zatrudniający pracowników na terytorium Polski i opłacający za nich składki emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215) nakłada na pracodawców szczególne obowiązki związane z ich udziałem w PPK. Najważniejsze z nich to:

  • wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki PPK dla pracowników,
  • podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a także umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych,
  • terminowe i prawidłowe obliczanie oraz przekazywanie wpłat do wybranej instytucji finansowej,
  • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK,
  • przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 5 ustawy o PPK podmiot zatrudniający, który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może scedować obowiązki wynikające z ustawy o PPK na osobę zatrudnioną (w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności). Regulacja ta pozwala przedsiębiorcy zagranicznemu na „przekazanie” obowiązków wynikających z ustawy o PPK osobie zatrudnionej. Jest ona wzorowana na przepisach art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zasady, na jakich pracownik będzie „zastępować” podmiot zatrudniający, określać powinna umowa zawarta przez niego z tym podmiotem.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Global Mobility Services