Audyt RODO

Audyt RODO

Audyt RODO umożliwia weryfikację zgodności procesów przetwarzania i ochrony danych oraz systemów IT z RODO.

Audyt RODO

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych to obowiązek każdej firmy. Audyt RODO umożliwia weryfikację zgodności wewnętrznych procesów przetwarzania i ochrony danych oraz systemów informatycznych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Celem badania zgodności z RODO jest sprawdzenie czy przetwarzanie danych w organizacji odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz określenie adekwatności zastosowanych zabezpieczeń (środków organizacyjnych i technicznych), czyli ustalenie bieżącego faktycznego poziomu ochrony danych w organizacji.

Audyt RODO – dlaczego warto?

Audyt zgodności z RODO wykaże mocne i słabe strony procesów ochrony danych osobowych w danej firmie. Po przeprowadzeniu badania eksperci Crowe dostarczą wyczerpujący raport z oceną zgodności z RODO i/lub raport z mapowania danych.

Na podstawie otrzymanych raportów klient może podjąć niezbędne działania w celu wdrożenia, dostosowania oraz ulepszenia procedur ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO i rekomendacjami naszych specjalistów.

Audyt RODO dostarczy także odpowiedzi na najbardziej kluczowe pytania z obszaru ochrony danych osobowych:

 • czy w organizacji konieczne jest powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD),
 • czy stosowane klauzule poufności są zgodne z postanowieniami RODO,
 • czy w danej jednostce przetwarzane są szczególne rodzaje danych, a jeśli tak, to czy są chronione wystarczająco i adekwatnie do potencjalnego zagrożenia.

Audyt RODO pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia naruszeń ochrony danych osobowych przetwarzanych w przedsiębiorstwie, zabezpieczając firmę przed potencjalnymi karami nałożonymi przez UODO w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli.

Audyt zgodności z RODO – zakres usługi Crowe

Audyt RODO jest usługą dedykowaną zarówno organizacjom, które planują wdrożenie procesów ochrony danych osobowych, jak i klientom, którzy przetwarzają dane osobowe i potrzebują oceny skuteczności wdrożonych zabezpieczeń.

Ponadto, zgodnie z ustawą RODO cykliczne przeprowadzanie przeglądów stosowanych zabezpieczeń ochrony danych osobowych jest zalecane, a na Administratorze spoczywa obowiązek wdrożenia odpowiednich polityk / procedur ochrony danych.

Audyt zgodności z RODO może mieć następujące formy:

 • cykliczny audyt RODO, realizowany regularnie w określonych przedziałach czasowych
 • częściowy audyt RODO np. działu HR, związany z wdrożeniem wymaganych procedur ochrony danych osobowych
 • całościowy audyt RODO, realizowany na początku tworzenie skutecznego systemu ochrony danych osobowych

Audyt RODO może obejmować całą organizację, poszczególne spółki grupy kapitałowej lub być przeprowadzony jedynie dla wskazanych obszarów, np. takich jak HR, Sprzedaż, Marketing.

Zobacz także: Audyty RODO w dziale HR

W ramach usługi audyt RODO realizujemy następujące działania:

 • Analiza procesów przetwarzania danych, w ramach której eksperci Crowe zweryfikują:
  • Przetwarzane kategorie osób (pracownicy, klienci, kontrahenci)
  • Zakresy przetwarzanych danych (obejmujących szczególne kategorie danych)
  • Cele przetwarzania
  • Podstawy prawne przetwarzania
  • Sposób i czas ich przetwarzania

 • Sprawdzenie realizacji żądania od osób, których dane dotyczą:
  • prawa dostępu do informacji
  • prawa do sprostowania, usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawa do sprostowania danych
  • prawa do przenoszenia danych
  • prawa do sprzeciwu
  • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach

 • Sprawdzenie warunków wyrażenia zgody i spełnienia obowiązku informacyjnego
 • Przegląd procesu powierzenia danych osobowych wraz ze sprawdzeniem wzoru umowy powierzenia danych osobowych
 • Przegląd istniejących środków technicznych i organizacyjnych (polityki, zabezpieczenia techniczne i inne dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych)
 • Weryfikacja zasad profilowania i zbierania cookies za pomocą stron internetowych

Klienci Crowe w ramach usługi Audyt RODO otrzymują:

 • Raport z oceną zgodności z RODO
 • Raport z mapowania danych
 • Rekomendacje pozwalające zapewnić zgodność z przepisami w oparciu o aktualne dobre praktyki rynkowe.

Skontaktuj się z nami

Violetta Matusiak
Violetta Matusiak
Inspektor Ochrony Danych