Badanie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej

Badanie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej

Spółki publiczne z siedzibą na terenie RP podlegają obowiązkowi przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz złożenia sprawozdania z realizacji tej polityki.

Badanie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej

Audyt

Spółki publiczne z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, podlegają obowiązkowi przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz złożenia sprawozdania z realizacji tej polityki.

Po raz pierwszy spółki publiczne są zobligowane do przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej za lata 2019 – 2020 łącznie. W 2021 roku te pierwsze sprawozdania zostaną poddane ocenie biegłego rewidenta.

Obowiązkowi przygotowania i opublikowania sprawozdań na temat wynagrodzeń członków zarządu i RN podlegają wyłącznie spółki notowane na GPW, nie są nim objęte spółki publiczne z rynku New Connect.

Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej

Sprawozdanie na temat wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej jest przygotowywane raz w roku przez radę nadzorczą za dany rok obrotowy.

Rada nadzorcza ponowi odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji zawartych w sprawozdaniu. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej podlega obowiązkowej ocenie przez biegłego rewidenta. Jest to usługa niezależna od badania sprawozdania finansowego i może być realizowana przez tą samą lub inną firmę audytorską lub audytora.

Co obejmuje badanie sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej?

W trakcie badania sprawozdania dotyczącego wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej audytor ocenia wyłącznie zgodność sprawozdania pod kątem wymaganych ustawowo informacji. Ocena nie obejmuje badania poprawności i / lub kompletności zawartych w sprawozdaniu informacji.

Sankcje 

Za niewywiązanie się z obowiązku opublikowania sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej, umieszczenia w nim nieprawdziwych danych lub zatajenie części informacji członkowie rady nadzorczej mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej, grożą im także sankcje finansowe.

Badanie sprawozdania z wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej – zakres usługi

  • Ocena zgodności sprawozdania z wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej z wymogami prawnymi

Skontaktuj się z ekspertem

Monika Byczyńska
Monika Byczyńska
Partner, Dział Audytu
Crowe