Zmiany we właściwości urzędów skarbowych od stycznia 2021 r.

Zmiany we właściwości urzędów skarbowych od stycznia 2021 r.

2021-01-22
Zmiany we właściwości urzędów skarbowych od stycznia 2021 r.
Zmiany dotyczące właściwości urzędów skarbowych stały się faktem. Od 1 stycznia 2021 r. jest jeden urząd dla największych podatników, 19 wyspecjalizowanych urzędów WUS dla dużych podmiotów oraz tak zwane „zwykłe urzędy”, które mają zapewnić jeszcze bardziej profesjonalną i efektywną obsługę m.in. mniejszym podmiotom z udziałem kapitału zagranicznego. 

Od stycznia 2021 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy model obsługi podatników będący elementem szeroko zakrojonego programu „Klient w centrum uwagi KAS”. Wprowadzone zmiany mają na celu uporządkowanie właściwości urzędów skarbowych.

Obsługa największych podatników prowadzących najbardziej skomplikowane operacje gospodarcze odbywa się teraz w jednym urzędzie o zasięgu krajowym, a dużych podmiotów w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych WUS „szytych na miarę”. Zmienił się także sposób weryfikacji przychodów i wprowadzono centralizację dla płatników podatku u źródła.

Jeden urząd dla największych podmiotów

Od 1 stycznia 2021 r. największych podatników, czyli podmioty, których roczny przychód przekracza 50 mln EUR netto, obsługuje jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o krajowym zasięgu - I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (I MUS).

I Mazowiecki Urząd Skarbowy (I MUS) w Warszawie rozliczy:

 • podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład,
 • Narodowy Bank Polski, banki państwowe i banki krajowe w formie spółek akcyjnych,
 • krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji,
 • spółki publiczne, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót netto przekroczył kwotę 50 mln EUR (z wyłączeniem spółek cywilnych).

19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (WUS)

Kolejną zmianą jest wyodrębnienie 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które obsłużą duże podmioty obejmujące:

 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają przychód/obrót netto między 3-50 mln EUR (z wyłączeniem spółek cywilnych),
 • uczelnie i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (≥3 mln EUR),
 • przedsiębiorców zagranicznych (≥3 mln EUR), niebędących osobami fizycznymi,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, niebędące osobami fizycznymi,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • banki spółdzielcze,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

We wszystkich wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, w tym także w tych o zasięgu krajowym, tak jak dotychczas, nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy w zakresie podatku akcyzowego, od gier i od wydobycia niektórych kopalin.

Zwykłe urzędy skarbowe

Zwykłe urzędy skarbowe obsłużą podatników (w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne), których przychody nie przekroczyły 3 milionów EUR i które:

 • jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli,
 • posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo które są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu,
 • jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowymi i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Centralizacja obsługi podatku u źródła WHT

Następnym elementem zmian jest centralizacja obsługi podatku u źródła. Rozliczeniem WHT zajmuje się od 1 stycznia 2021 r. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie.

Centralizacja obsługi funduszy inwestycyjnych i emerytalnych (II MUS)

Centralizacja objęła także obsługę funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Do obsługi tych podmiotów wyodrębniono II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (II MUS).

Zadaniem tego urzędu jest zapewnienie rozliczeń podatkowych dla m.in.:

 • jednostek działających na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • jednostek działających na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • przedsiębiorców zagranicznych (≥3 mln EUR), posiadających stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania pozostałych naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (z wyłączeniem osób fizycznych).

Sposób weryfikacji przychodu podatnika

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległ też sposób weryfikacji przychodów. W przypadku, gdy dany podmiot składa sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub zgodnie z MSR, o zaliczeniu do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe decyduje przychód wykazany w tym sprawozdaniu finansowym a nie przychód wykazany w zeznaniu podatkowym CIT.

Przy czym, zauważyć należy, że aktualnie do ustalenia właściwości urzędu przyjmuje się przychód ustala się na podstawie danych za 2019 r., chyba że rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wówczas uwzględnia się dane za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 r.

Brak obowiązku informowania urzędu skarbowego – automatyczne przypisanie do właściwego urzędu

Wszystkie powyższe zmiany mogą budzić obawy podatników w kwestii przyporządkowania do właściwego urzędu. Obawy te są nieuzasadnione, bowiem od 1 stycznia 2021 r. następuje automatyczna kategoryzacja podmiotów, zatem podatnicy nie muszą składać zawiadomień o zmianie urzędu.

UWAGA WAŻNE!

Zeznanie CIT składamy:

 • gdy rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym – do urzędu właściwego na dzień 1 stycznia 2021 r.
 • gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy – do dotychczasowego urzędu skarbowego, który był właściwy w pierwszym dniu tego roku podatkowego
 • Deklaracje PIT (składane przez płatnika) za 2020 r. - składamy do urzędu właściwego na dzień 1 stycznia 2021 r.
 • Deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 lub JPK_V7K za IV kwartał 2020 składamy do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 roku,

Korekty deklaracji/zeznań/informacji sporządzone po 31.12.2020 r., niezależnie od okresu, którego dotyczą, składamy do urzędu właściwego na dzień 1 stycznia 2021 r.

 

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe