Vat

Zmiany w VAT od 1 lipca

2020-07-01
Vat
1 lipca zaczęła obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Zmieniają się także zasady dotyczące rozliczania VAT od importu oraz białej listy podatników.

Nowa matryca stawek VAT

Pandemia koronawirusa przesunęła termin wejścia w życie nowej matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. Nowe przepisy mają na celu uproszczenie dotychczasowego systemu przez zmianę i ujednolicenie klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT.

Uproszczenie dotychczasowego systemu VAT:

  • wprowadzenie jednej stawki podatku dla grup towarowych (na przykład pieczywo i wyroby ciastkarskie - jedna 5% stawka zamiast 5, 8 i 23% w zależności od składu czy terminu przydatności do spożycia),
  • obniżenie stawek na niektóre towary (na przykład owoce tropikalne i cytrusowe- z obecnych 8% do 5% czy e-booki i niektóre książki z obecnych 23% do 5%),
  • podwyższenie stawek na wybrane towary (homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru – z 5% na 23%).

Nowa matryca stawek VAT, czyli podatku od towarów i usług, wprowadza również zmiany w stosowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU. W przypadku towarów PKWiU z 2008 r. zostaje zastąpiona przez Nomenklaturę Scaloną (CN) a w przypadku usług przez PKWiU z 2015 r.

Do znowelizowanej ustawy o VAT przeniesiono tabele z wykazem towarów i usług opodatkowanych stawkami preferencyjnymi VAT w wysokości 5% i 8%.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Wiążące Informacje Stawkowe wydane przed 1 lipca 2020 r. będą wiązać organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po 30 czerwca 2020 r.

Rozliczanie podatku z tytułu importu

Przedsiębiorców czekają także zmiany dotyczące rozliczania podatku z tytułu importu towarów. Od 1 lipca 2020 r. możliwe będzie rozliczanie podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, a z rozwiązania tego skorzystać będą mogły następujące podmioty:

  • zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT pod warunkiem:
    • posiadania zaświadczenia potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu
    • posiadania zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość
  • dokonujący zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Na dokonanie płatności podatku VAT podatnicy będą mieć czas maksymalnie do 25-tego dnia następnego miesiąca. Dotychczas było to 10 dni od dnia odprawy celnej lub wydania decyzji celnej.

Biała lista podatników VAT

25 czerwca 2020 r. ministerstwo finansów opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący nowego wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów zwanym białą listą i wydłużenia czasu na zgłaszanie takich wpłat z trzech do siedmiu dni. Zgłoszeniu podlegają wpłaty na rachunek spoza białej listy na kwotę wyższą niż 15 tys. złotych.

W przygotowanym projekcie zaproponowano także zmianę właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego składane powinno być zawiadomienie - z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla płacącego należność.

Zmiany mają na celu uproszczenie procedury składania zawiadomień, jednakże nowy wzór zawiadomienia ZAW-NR zawiera rubryki dotyczące szczegółów dokonanej płatności, takich jak wysokość należności zapłaconej przelewem i data zlecenia przelewu.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.


Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe