Zmiany w VAT dotyczące e-commerce

Zmiany w VAT dotyczące e-commerce

Małgorzata Górska-Welikan, Prawnik w Dziale Doradztwa Podatkowego Crowe
2021-02-24
Zmiany w VAT dotyczące e-commerce
Od 1 lipca 2021 r. planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Ich celem jest zmiana systemu poboru VAT oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C).

Ustawa ma stanowić implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Projekt ustawy nowelizacyjnej znajduje się obecnie na etapie opiniowania i nie został jeszcze skierowany do Sejmu.

VAT e-commerce - najważniejsze zmiany

 • Jednolity próg rejestracji w całej UE

  Obecnie dostawca dokonujący sprzedaży wysyłkowej (transakcje z konsumentami z innych krajów UE, tzw. B2C) do momentu przekroczenia progu, ustalonego odrębnie przez każdy kraj członkowski, może wybrać opcję opodatkowania sprzedaży w kraju wysyłki. Po przekroczeniu tego progu zobowiązany jest do rejestracji dla celów VAT w kraju, do którego dostarczane są towary (tzw. kraj przeznaczenia) i rozliczania VAT w tym kraju.

  Pakiet e-commerce zakłada, że dla sprzedaży wysyłkowej zostanie ustanowiony jednolity dla wszystkich państw członkowskich próg obrotu, do wysokości którego możliwe będzie rozliczanie VAT w państwie dostawcy i według obowiązującej w nim stawki. Próg ten wynosić ma 10 tys. EUR netto i będzie odnosił się do sprzedaży B2C łącznie do wszystkich krajów UE (obecnie nie może być niższy niż 35 tys. EUR i wyższy niż 100 tys. EUR w odniesieniu do danego kraju). Po przekroczeniu tego progu dostawa towarów będzie podlegała opodatkowaniu VAT w kraju konsumpcji, co będzie oznaczać konieczność rejestracji dla celów VAT w innym państwie członkowskim.

  Ponadto wprowadzona zostanie nowa definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO). Obecnie w ustawie o VAT funkcjonuje definicja sprzedaży wysyłkowej, odrębnie skonstruowana dla dostaw towarów dokonywanych z terytorium Polski, a odrębnie dla dostaw na jej terytorium.

 • Nowa procedura szczególna VAT-OSS

  Projekt zmian przewiduje rozszerzenie i modyfikacje procedury MOSS, która obecnie stosowana jest do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną i stworzenie punktu kompleksowej obsługi One Stop Shop (OSS).


  Korzystanie z procedury VAT-OSS będzie fakultatywne. W ten sposób będzie można rozliczyć VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) czy z tytułu wszelkiego rodzaju usług transgranicznych B2C, których miejscem świadczenia jest państwo UE konsumpcji (nie tylko, jak do tej pory, m.in. do usług świadczonych drogą elektroniczną).


  Dzięki tej procedurze szczególnej, czyli rozliczeniu VAT w ramach systemu VAT-OSS, będzie można uniknąć rejestracji w wielu krajach członkowskich, do których sprzedawane są towary bądź świadczone usługi. Istotą VAT-OSS, będzie wprowadzenie deklaracji VAT zawierającej dane o sprzedaży dokonanej na rzecz konsumentów z różnych państw członkowskich, którą to deklarację podatnik dokonujący transakcji objętych procedurą szczególną będzie składał wyłącznie do organów podatkowych swojego państwa identyfikacji, tj. państwa, w którym ma siedzibę działalności lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

  Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z procedury, będą przekazywać jedną deklarację kwartalnie do organów podatkowych wybranego państwa drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego będącego „punktem kompleksowej obsługi” (przy zastosowaniu stawek VAT obowiązujących w kraju konsumenta). Podatki zapłacone przez korzystających z uproszczenia przedsiębiorców zostaną przekazane przez organy podatkowe państwa członkowskiego identyfikacji do organów państwa członkowskiego konsumpcji.

 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

  Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie nowej definicji sprzedaży na odległość towarów importowanych, czyli towarów wysyłanych z krajów trzecich do ostatecznych konsumentów w UE (SOTI). Obecnie taka sprzedaż nie jest identyfikowana – jest to po prostu import towarów podlegający w niektórych przypadkach zwolnieniu z VAT.

  W ramach nowej procedury podatnicy nieposiadający siedziby na terytorium UE będą zobligowani do ustanowienia unijnego pośrednika, który będzie odpowiedzialny za pobór i rozliczenie VAT od tych transakcji. W stosunku do przesyłek o wartości do 150 EUR przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z VAT przy imporcie towarów, o ile zdecydują się na skorzystanie z systemu VAT-OSS, który przewidziano również dla SOTI (szczególna procedura importu – importowy One Stop Shop IOSS).

  Procedura IOSS wprowadzi uproszczenia w zakresie podatku VAT dla podatników dokonujących SOTI poprzez umożliwienie im:

 • elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w państwie członkowskim identyfikacji;
 • deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej miesięcznej deklaracji w państwie członkowskim identyfikacji.

Jeśli sprzedawca nie zdecyduje się na procedurę IOSS, będzie mógł skorzystać z innej procedury uproszczenia dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 EUR. Podatek zostanie pobrany od osoby, dla której towary są przeznaczone przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską), która wpłaci ten pobrany od odbiorcy VAT organom celnym, poprzez dokonanie płatności miesięcznej (procedura USZ).

 • Zmiany dla platform internetowych

Projekt zmian przewiduje nowe obowiązki dla platform pośredniczących w internetowych zakupach pomiędzy konsumentami z UE a dostawcami spoza UE lub dostawcami, którzy oferować będą towary importowane spoza UE. Pakiet e-commerce zakłada, że platformy internetowe w pewnych sytuacjach mogą zostać potraktowane tak, jakby same uczestniczyły w tych transakcjach i dokonywały dostawy produktów, których zakup umożliwiają na swoich stronach internetowych.

Podmioty te zostaną zobowiązane do pobrania i zapłaty VAT w przypadku:

 • sprzedaży na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich (SOTI) w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR;
 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub innej niż WSTO dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem – wyłącznie w przypadku, gdy ww. transakcje będą dokonywane przez przedsiębiorcę niemającego siedziby, a w razie braku siedziby – stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

Operatorzy interfejsów elektronicznych będą również obowiązani do prowadzenia ewidencji tych transakcji w postaci elektronicznej. Będą mogli także skorzystać z uproszczeń w rozliczeniu VAT, na takich samych zasadach jak pozostali podatnicy dokonujący tego rodzaju transakcji (procedury OSS, IOSS).

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe