Vat

Zmiany w podatkach dochodowych od 2021 r.

Ilona Twardowska, Specjalista ds. Podatków
2020-10-09
Vat
W ostatnim tygodniu dwa projekty ustaw dotyczące podatków dochodowych zostały przekazane do Sejmu. Przewidują one wiele istotnych zmian, szczególnie w przypadku spółek komandytowych czy tzw. spółek nieruchomościowych, ale również wprowadzają nowe rozwiązania jak np. tzw. „estoński CIT”, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Poniżej przedstawiamy omówienie najważniejszych zmian.

Spółki komandytowe i wybrane spółki jawne podatnikami CIT

Zgodnie z projektem zmiany ustawy o CIT od 1 stycznia 2021 roku również spółka komandytowa będzie podatnikiem podatku CIT. Zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł jednak pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową (według udziału w zysku spółki komandytowej). Projekt przewiduje zwolnienie (pod pewnymi warunkami) w wysokości 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów, nie więcej jednak niż 60 000 zł takiego przychodu rocznie.

Podatkiem CIT mają być objęte również spółki jawne, ale tylko jeśli podatnicy podatku dochodowego, partycypujący w zyskach spółki jawnej nie są ujawniani. Spółki będą miały obowiązek udzielenia informacji o wspólnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej.

Estoński CIT

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mieli możliwość skorzystania z odroczenia opodatkowania CIT zysku spółki kapitałowej, dopóki wypracowany zysk pozostanie w spółce. Oznacza to, że spółka zapłaci podatek dopiero w momencie wypłaty zysku do udziałowca/akcjonariusza.

Skorzystanie z ryczałtu możliwe będzie przy założeniu, że m.in.: spółka osiąga maksymalnie 100 mln PLN przychodów rocznie (z kwotą należnego VAT), zatrudnia co najmniej 3 pracowników, udziałowcami spółki są tylko osoby fizyczne, czy też nakłady inwestycyjne na środki trwałe zostaną zwiększone o 15%.

Zmiany zasad opodatkowania sprzedaży spółek nieruchomościowych

Projekt ustawy zmieniającej przenosi obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej na spółkę nieruchomościową. Zmieni się również definicja spółki nieruchomościowej - zgodnie z którą jest to podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

Wprowadzony zostanie również obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez spółkę nieruchomościową nie mającą siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Spółki upublicznią swoją politykę podatkową

Obowiązek upublicznienia polityki podatkowej obejmie podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym lub są podatkową Grupą Kapitałową czy też wchodzą w jej skład lub są spółką nieruchomościową.

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej ma dotyczyć wielu kwestii podatkowych i ma obejmować otwarty katalog informacji. Przewidziano również karę za niewywiązanie się z powyższego obowiązku w wysokości do 1 000 000 zł.

Opodatkowanie wydania majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej

Projekt ustawy przewiduje również zmianę art. 14a ustawy o CIT doprecyzowując, że opodatkowaniu na zasadach wskazanych w tym przepisie podlega również wydanie majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej. Aktualne brzmienie przepisu powoduje spór między organami a sądami administracyjnymi.

Ograniczenie możliwości rozliczenia strat powstałych na skutek działań restrukturyzacyjnych

Ograniczone ma zostać prawo rozliczania strat w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych

Projektowane zmiany rozszerzają obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej w przypadku, gdy tzw. beneficial owner ma siedzibę w „raju podatkowym". Dodatkowo, zastosowanie znajdzie zwolnienie z obowiązku przygotowania dokumentacji dla szerszego zakresu transakcji krajowych oraz złagodzone zostaną wymogi dotyczące podpisywania oświadczenia.

Zaostrzenie zasad amortyzacji podatkowej, w szczególności dla podmiotów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym

Projekt ustawy wprowadza ograniczenie możliwości stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacji u podatników, których dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym np. na podstawie zwolnienia przewidzianego w SSE. Będzie miało ono zastosowanie do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną wprowadzone do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.

Podwyższenie do 2 mln EUR progu 9% podatku CIT

Zgodnie z projektem ustawy podwyższeniu ulegnie limit przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Zmiany w zakresie ulgi abolicyjnej w podatku PIT

Projekt ustawy przewiduje ograniczenie w korzystaniu z ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą poprzez zmniejszenie limitu odliczenia ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT do wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, tj. 1360 zł. W związku z powyższym, korzystanie z ulgi będzie ograniczone i spowoduje wzrost obciążeń polskich rezydentów uzyskujących dochody za granicą i rozliczających podatek w oparciu o metodę proporcjonalnego odliczenia.

Przedłużone zostanie zwolnienie dotyczące podatku od nieruchomości komercyjnych

Ustawodawca w dalszym ciągu chce zwolnić podatników z podatku od nieruchomości komercyjnych, w sytuacji, gdy po dniu 31 grudnia 2020 r. nadal obowiązywał w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii.

Zwiększenie możliwości stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Celem zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym jest zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu i poszerzenie grupy podatników. Dlatego też, zmieniane przepisy przewidują podniesienie limitu osiąganych przychodów z 250 tys. euro do 2 mln euro oraz zmianie ma ulec definicja tzw. wolnych zawodów.

Skontaktuj się z ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe