Vat

RODO a pomiar temperatury ciała

Krzysztof Grabowski, Inspektor Ochrony Danych
Vat
Pomiar temperatury to ostatnio bardzo gorący temat u każdego Administratora danych. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wolno mierzyć temperaturę osobom fizycznym w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa?

Odpowiedz na to pytanie jest prosta – jest to dozwolone. Dużo trudniejsza jest kwestia tego, jak to zrobić, aby takie działanie było zgodne z prawem. Niektórzy eksperci podpowiadają, żeby zbierać takie dane na podstawie zgody, inni nie polecają takiego rozwiązania. Jak więc w obliczu sprzecznych opinii powinien zachować się pracodawca?

Pomiar temperatury u pracowników - podstawy prawne

Wszystko wskazuje na to, że tych danych dotyczących temperatury ciała pracowników nie należy zbierać na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a), ze względu na brak spełnienia podstawowych warunków wyrażenia zgody (art. 7 RODO oraz motywu 43 RODO). Wydaje się zatem, że pracodawca podejmujący takie działania powinien poszukać innych podstaw prawnych, które wynikają zarówno z przepisów RODO, jak i innych krajowych aktów prawnych.

Poniżej przedstawiamy kilka możliwych do zastosowania podstaw prawnych:

 • Najważniejszą podstawą przetwarzania danych osobowych przy pomiarze temperatury ciała pracowników jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO, który mówi o tym, że przetwarzanie tego typu danych jest dopuszczalne w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.
 • Mamy również podstawy prawne odnoszące się danych zwykłych, jak art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 • Dodatkowo w nagłych sytuacjach mamy do dyspozycji art. 9 ust. 2 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.

W przypadku gdy pomiar dotyczy pracowników firmy, pracodawca może argumentować  przetwarzanie danych:

 • art. 94 ust. 1 i 4 Kodeksu Pracy - organizacja pracy i bezpieczne higieniczne warunki pracy
 • art. 207.par. 2 ust 1 i 3 Kodeksu pracy - obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 94 ust. 1 i 4 i art. 207 par. 1 i 3 Kodeksu Pracy)
 • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem UE lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą

Pomiar temperatury - obowiązki administratora danych

Nawet w wyjątkowych sytuacjach, jak pandemia koronawirusa, należy pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych:

 • Ilość danych osobowych powinna być adekwatna do zamierzonego celu
 • Dane powinny być przetwarzane w konkretnym i wyraźnym celu
 • Wobec osób fizycznych powinien zostać spełniony obowiązek informacyjny zawierający:
  • onazwę administratora
  • podstawy prawne
  • czasy retencji
  • cel przetwarzania
  • prawa osób fizycznych
  • kontakt do administratora lub IOD (jeśli jest wyznaczony).

Informacja dotycząca przetwarzania danych powinna być łatwo dostępna i napisana w sposób zrozumiały dla wszystkich.

 Zbiory danych osobowych powinny być zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi.

Skontaktuj się z ekspertem

Krzysztof Grabowski
Krzysztof Grabowski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Crowe

Ochrona danych osobowych