Polski Ład: Obowiązkowa składka zdrowotna dla członków zarządu

Polski Ład: Obowiązkowa składka zdrowotna dla członków zarządu 

Małgorzata Górska-Welikan, Prawnik
2021-10-05
Polski Ład: Obowiązkowa składka zdrowotna dla członków zarządu
1 października Sejm uchwalił ustawę określaną jako Polski Ład, wprowadzającą szerokie zmiany w obszarze podatków i ubezpieczeń. Jednym z rozwiązań, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku, jest objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego członków zarządu i prokurentów. 

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą przychody otrzymywane z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu na mocy uchwały począwszy od 2022 roku miałyby stanowić podstawę do obowiązkowej 9% składki zdrowotnej.

Obecnie pełnienie funkcji członka zarządu lub prezesa zarządu nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Powyższe ulegnie zmianie w przypadku wejścia w życie art. 15 uchwalonej ustawy nowelizacyjnej (w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego): 

  • „Art. 15. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292,1559 i 1773) wprowadza się następujące zmiany:
    • w art. 66 w ust. 1 po pkt 35 dodaje się pkt 35a w brzmieniu: „35a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.”

Do katalogu tytułów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dodano zatem „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. W grupie tej znajdują się przede wszystkim członkowie zarządu i prokurenci, którzy na podstawie aktu powołania nawiązali stosunek organizacyjny ze spółką oraz otrzymują za pełnienie tej funkcji wynagrodzenie.

Obowiązkowa składka zdrowotna - kogo będą dotyczyły zmiany?

Ustawodawca nie przewidział wyjątków od podlegania obowiązkowej składce zdrowotnej, a więc zmiana będzie obejmowała wszystkich członków zarządu wynagradzanych na mocy uchwały.

Warto dodać, że zmiany będą dotyczyły również dochodów członków zarządów spółek nie tylko polskich, ale i zagranicznych, o ile dana osoba podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Natomiast osoby, które wykonują obowiązki członków zarządu w polskich spółkach, ale jednocześnie podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych w jednym z krajów UE/EOG lub w innym kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego (np. USA, Kanada czy Australia), w dalszym ciągu nie będą objęte polskimi składkami, dodatkowe obciążenie składką zdrowotną nadal nie będzie więc ich dotyczyło.

Aby wykazać, że dany członek zarządu podlega systemowi ubezpieczeń społecznych za granicą, pomimo wykonywania obowiązków na terenie Polski, konieczne jest posiadanie aktualnego formularza A1 wydanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową na podstawie przepisów unijnych lub odpowiedniej umowy o zabezpieczeniu społecznym. 

Konsekwencje planowanych zmian

Wejście w życie projektowanych zmian oznaczać będzie wzrost obciążeń dla osób pełniących funkcje na podstawie powołania o obowiązkową składkę zdrowotną wynoszącą 9% podstawy obliczenia składki, którą stanowić będzie wysokość pobieranego wynagrodzenia. Zgłaszającym do ubezpieczenia oraz płatnikiem składek będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie, a więc spółka. Składka ta nie będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego. W praktyce zatem, z uwagi na jednoczesny brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku, oznacza to w wielu przypadkach zwiększenie obciążeń podatkowo-społecznych członków zarządu (pełniących swoje funkcje wyłącznie na podstawie powołania) z 32 do 41%. W przypadku zaś nierezydentów podatkowych korzystających z ryczałtowej stawki podatku (20%), łączne obciążenia wzrosną do około 29% ich wynagrodzenia.

Warto zaznaczyć, że obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej podlegać będą wyłącznie osoby pełniące funkcje na podstawie powołania, które otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Osoby pełniące te funkcje bez wynagrodzenia nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Przyjęta przez Sejm ustawa Polski Ład teraz trafi do Senatu. Planowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. (z pewnymi wyjątkami).

Webinar: Polski Ład - zmiany w obszarze PIT

Polski Ład wprowadzi największe od lat zmiany w systemie podatkowym, które znacząco wpłyną na sytuację przedsiębiorców i pracowników. Co należy wziąć pod uwagę przygotowując się do wejścia w życie nowych przepisów?

Polski Ład

Wsparcie dla firm

Skontaktuj się z ekspertem

Małgorzata Górska-Welikan
Małgorzata Górska-Welikan
Prawnik
Crowe