Nowy Polski Ład – zmiany w cenach transferowych

Nowy Polski Ład – zmiany w cenach transferowych

2021-08-24
Nowy Polski Ład – zmiany w cenach transferowych
Projekt ustawy podatkowej Polskiego Ładu przyniesie szereg znaczących zmian w zakresie cen transferowych. Planowane są m.in. ułatwienia dla mikro i małych przedsiębiorców, a także wydłużenie terminów i likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu.

26 maja Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt pierwszej podatkowej ustawy Nowego Polskiego Ładu, w którym znalazły się m.in. nowelizacje przepisów dotyczących cen transferowych. Zaprezentowane rozwiązania mają na celu uproszczenie przepisów oraz ułatwienie podatnikom wywiązania się z obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych.

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych, które zakończą się 30 sierpnia 2021 r.

Poniżej prezentujemy zaproponowane przez resort finansów zmiany jakie już w przyszłym roku mogą czekać podatników.

Kluczowe zmiany w zakresie cen transferowych – Polski Nowy Ład:

 • Korekta cen transferowych – zaproponowano:
  • możliwość dokonania korekty cen transferowych in minus także w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości przez podmiot powiązany,
  • rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym, w związku z czym uchylono jeden z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty,
 • Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych - pojęcie spółki niemającej osobowości prawnej zastąpiono przez pojęcie spółki niebędącej osobą prawną. Ponadto, przez zastąpienie słowa „wspólników” w liczbie mnogiej przez „wspólnik” w liczbie pojedynczej doprecyzowano, że powiązanie zachodzi pomiędzy spółką niebędącą osobą prawną a każdym z jej wspólników odrębnie,
 • Mechanizm safe harbour - zaproponowano doprecyzowanie momentu, na jaki umowa pożyczki (kredytu, obligacji) powinna być zgodna z warunkami safe harbour finansowego w zakresie oprocentowania, przesądzając, iż powinny one zostać spełnione każdorazowo w przypadku zmiany umowy pożyczki,
 • Wydłużenie terminów:
  • wydłużenie terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu,
  • wydłużeniu z 7 do 14 dni terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatnika na żądanie organu podatkowego,
  • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu (powiązanego oraz innego niż powiązany w zakresie transakcji innych niż kontrolowane dla potrzeb transakcji z tzw. rajami podatkowymi),
 • Wartość transakcji:
  • doprecyzowano sposób ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku umowy depozytu, umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji, a także transakcji polegających na zawarciu umowy spółki niebędącej osobą prawną: w przypadku depozytu wartość transakcji odnosi się do wartości kapitału, w przypadku umów ubezpieczeń lub reasekuracji do sumy ubezpieczenia, a w przypadku spółek niebędących osobą prawną do łącznej wartości wkładów wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną,
  • pojęcie wartości transakcji kontrolowanej powiązano z neutralnością podatku od towarów i usług,
 • Zwolnienia z obowiązków sporządzania dokumentacji i informacji:
  • przewidziano wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych - proponowane przepisy ustaw PIT i CIT wyłączeniem tym obejmują również, na takich samych warunkach, transakcje powiązane pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce,
  • zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym,
  • zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania,
  • lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności w przypadku:

   - transakcji kontrolowanych spełniających kryteria zwolnienia safe harbour dla transakcji kontrolowanych stanowiących usługi o niskiej wartości (regulacja obecnie obowiązująca),

   - transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,

   - transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawierane z tzw. rajami podatkowymi (transakcje bezpośrednie) lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych (transakcje pośrednie), objęte obowiązkiem dokumentacyjnym,

  • w przypadku podmiotu obowiązanego do sporządzenia informacji o cenach transferowych, zwolnienie podmiotu z obowiązku sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (formularz ORD-U). Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) wynika z Ordynacji podatkowej, a proponowany przepis zakłada, że zwolnienie z obowiązku sporządzania i przedkładania ORD-U nie będzie dotyczyć podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, dokonujących transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem z tzw. rajów podatkowych. Zwolnienie będzie dotyczyło informacji ORD-U składanych po 31 grudnia 2021,
 • Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych,
 • Uprawnienia organu podatkowego:

  nowelizacja zakłada, aby organ podatkowy był uprawniony do skierowania do podatnika (innego niż mikroprzedsiębiorca) żądania sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni w odniesieniu do wskazanych transakcji kontrolowanych, co do których podatnik był zwolniony z obowiązku dokumentacyjnego ze względu na skorzystanie z mechanizmu safe harbour finansowego. Organ podatkowy będzie przy tym zobowiązany wskazać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej lub niespełnienia warunków, o których mowa przepisie,

 • Informacja o cenach transferowych TPR-P i TPR-C:
  • informacja o cenach transferowych TPR-P i TPR-C będzie składana na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • do formularza TPR-P i TPR-C zostanie dodany drugi element dotychczasowego oświadczenia dotyczący rynkowości cen transferowych. Podatnicy nie będą musieli składać dwóch różnych dokumentów dotyczących tego samego przedmiotu różnymi kanałami elektronicznymi,
 • Zmiana w zakresie organu, do którego składana jest informacja o cenach transferowych - zgodnie z nowym przepisem, informacja będzie składana do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego,
 • Sposób składania informacji o cenach transferowych dla spółek niebędących osobami prawnymi - projektowane przepisy wskazują bezpośrednio, że informacja o cenach transferowych ma być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Jednocześnie zaproponowano zmianę w zakresie podpisywania informacji o cenach transferowych, która będzie mogła być podpisywana przez:
  • osobę fizyczną w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości,
  • przez jedną albo więcej osób uprawnionych do reprezentacji, z zachowaniem zasad reprezentacji w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy,
 • Spółki komandytowe - wprowadzenie powiązania, bez względu na wielkość udziałów, pomiędzy SKA a jej komplementariuszami (odpowiadającymi bez ograniczenia),
 • Doprecyzowanie definicji - ceny transferowe uważa się za ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, jeżeli podatnik dla celów podatkowych w przypadku otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, lub innych świadczeń w naturze wykazał przychód zgodnie z zasadą ceny rynkowej,
 • Rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, który obowiązany jest do złożenia informacji o cenach transferowych za spółkę. Lokalną dokumentację cen transferowych sporządzać będzie spółka niebędąca osobą prawną (w przypadku, gdy jest podmiotem obowiązanym do jej sporządzenia),
 • Wprowadzenie warunku, aby całość przychodów i kosztów uzyskania przychodów wynikających z transakcji kontrolowanej była rozliczona dla celów podatkowych w Polsce. Oznacza to, że w transakcjach kontrolowanych pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi całość przychodów i kosztów z tych transakcji zostanie przypisana odpowiednio do jednego lub drugiego zakładu. Natomiast w transakcjach kontrolowanych pomiędzy położonym w Polsce zagranicznym zakładem a polskim podmiotem powiązanym z podmiotem macierzystym zakładu po stronie zakładu ma być przypisana całość przychodu lub kosztów wynikających z tej transakcji,
 • Dodanie ustawowej definicji porozumienia podatkowego oraz porozumienia inwestycyjnego w rozumieniu Ordynacji podatkowej - porozumienie podatkowe i porozumienie inwestycyjne będą obok porozumienia cenowego przesłanką wyłączającą określenie przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z danym porozumieniem.

Przedstawione powyżej zmiany w zakresie cen transferowych należy oceniać pozytywnie, gdyż nie tylko wpłyną na zmniejszenie dotychczasowych trudności w realizacji części obowiązków dokumentacyjnych, ale także ograniczą znacząco ich liczbę.

Webinar: Polski Ład - zmiany w obszarze PIT

Polski Ład wprowadzi największe od lat zmiany w systemie podatkowym, które znacząco wpłyną na sytuację przedsiębiorców i pracowników. Co należy wziąć pod uwagę przygotowując się do wejścia w życie nowych przepisów?

Polski Ład

Wsparcie dla firm

Skontaktuj się z nami

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe