Vat

Nowe regulacje VAT dla handlu międzynarodowego

Adam Sękowski, Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Crowe 
2020-07-16
Vat
1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w polskich przepisach o VAT. Nowe regulacje są szczególnie ważne dla podatników prowadzących działalność w zakresie międzynarodowego handlu towarowego.

Stosowanie stawki 0% VAT przy WDT

Nowelizacja przepisów wprowadza dodatkowe wymogi, od których uzależnione jest zastosowanie stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 

Sprzedawca może zastosować stawkę 0% pod warunkiem, że nabywca przekaże mu swój ważny numer VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Należy zaznaczyć, że od 1 lipca 2020 r. jest to warunek materialny dla zastosowania stawki 0%. Oznacza to, że jego niedochowanie bezwzględnie wyklucza skorzystanie z preferencyjnych zasad opodatkowania WDT. Strony transakcji mogą swobodnie ustalić sposób, w jaki podatnik zostanie poinformowany o numerze VAT nabywcy.

Drugim warunkiem skorzystania ze stawki 0% jest złożenie przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE. Należy jednak wskazać, że w pewnych przypadkach, pomimo niedochowania tego warunku, podatnicy nadal mogą stosować stawkę 0%. Wymaga to jednak złożenia stosownych wyjaśnień do urzędu skarbowego.

Transakcje łańcuchowe

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie ustalania miejsca opodatkowania VAT wewnątrzunijnych dostaw łańcuchowych, tj. transakcji, w których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że jest on transportowany bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy.

Zmiana polega na wprowadzeniu zasady ogólnej, zgodnie z którą w przypadku transakcji łańcuchowej transport przypisuje się wyłącznie do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego organizującego transport towarów. Oznacza to, że co do zasady dostawą tzw. „ruchomą” w łańcuchu transakcji jest dostawa dokonana do podmiotu pośredniczącego. W drodze odstępstwa od tej zasady ogólnej, gdy podmiot pośredniczący przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane, dostawę przypisuje się do dostawy dokonanej przez podmiot pośredniczący.

Powyższa zmiana powinna istotnie ułatwić rozliczenia VAT w przypadku transgranicznych transakcji trójstronnych dokonywanych w obrębie Unii Europejskiej. W szczególności, nowe przepisy eliminują liczne wątpliwości, jeśli chodzi o ustalenie, do której z dostaw należy zastosować stawkę 0%.

Magazyn typu call-off stock

Nowe przepisy zmieniają zasady dotyczące procedury magazynu typu call-off stock. Zastosowanie tej procedury umożliwia niektórym firmom sprowadzającym towary do Polski uniknięcie obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT.

Do najistotniejszych warunków zastosowania procedury call-off stock należy zaliczyć:

  • brak posiadania w Polsce siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez zagranicznego podatnika wysyłającego lub transportującego towary do Polski,
  • posiadanie przez polskiego nabywcę numeru VAT UE oraz znajomość jego danych przez dostawcę w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów,
  • rejestracja przemieszczenia towarów w specjalnie do tego celu prowadzonej ewidencji.

Po spełnienia warunków procedury call-off stock, przemieszczenie towarów uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u polskiego nabywcy w momencie przeniesienia na niego prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Istotną zmianą w przepisach dotyczących procedury magazynów call-off stock jest rozszerzenie możliwości skorzystania z niej przez podatników sprzedających towary przeznaczone do działalności handlowej (wcześniej nie było to możliwe). 

Skontaktuj się z ekspertem

Adam Sękowski
Adam  Sękowski
Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe