Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych w Polsce

Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych w Polsce

Adam Sękowski
2018-09-17
Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych w Polsce
Od stycznia 2018 r. właściciele budynków komercyjnych są zobowiązani do płacenia tzw. ‘’podatku minimalnego". W czerwcu 2018 r. uchwalono poprawki do wprowadzonej w życie ustawy, która doprecyzowała postanowienia wielu kontrowersyjnych przepisów. Powyższe zmiany mają duży wpływ na cały rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Podatek minimalny dotyczy budynków (lub ich części), które są oddane do użytku na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Oznacza to, że między innymi takie obiekty jak: centra handlowe, domy towarowe, niezależne butiki są objęte tym opodatkowaniem. Z kolei, tzw. pustostany, czyli powierzchnie niewynajęte nie podlegają opodatkowaniu.
Miesięczna stawka podatku wynosi 0,035% i jest liczona od podstawy opodatkowania. Zasadniczo, podstawą opodatkowania jest wartość początkowa budynków określona zgodnie z przepisami o amortyzacji podatkowej.
Przepisy określają próg wolny od podatku w wysokości 10 mln PLN, poniżej która nie występuje opodatkowanie. Próg zwolnienia został dookreślony w wyniku zmian wprowadzonych ustawą nowelizacyjną. Obecnie stosuje się go w odniesieniu do podatnika, niezależnie od liczby posiadanych przez niego budynków. 
W przypadku podmiotów powiązanych, kwotę 10 mln PLN, ustala się w takiej proporcji, w jakiej  dany podmiot otrzymuje przychód w stosunku do ogólnej kwoty przychodów uzyskiwanych łącznie przez te podmioty.
Nowe przepisy zawierają również klauzulę dotyczącą unikania opodatkowania. Podatnik, który bez uzasadnienia ekonomicznego, przekazuje całość lub część własności budynku lub współwłasności (lub daje je do użytku na podstawie umowy najmu) z założenia będzie podlegał opodatkowaniu.
Końcowo, warto zauważyć, że minimalny podatek jest dodatkowym podatkiem dochodowym, płaconym oprócz podstawowego podatku CIT. Przepisy przewidują jednak instytucję zwrotu podatku, w sytuacji gdy kwota podatku minimalnego przekroczy wartość podatku CIT.
Adam Sekowski

 

Adam Sękowski

Tax Manager

[email protected]

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. 
Izabela Kuśmierz-Latała
Izabela Kuśmierz-Latała
CEO, Partner
Crowe