optymalizacja,proces,biznes

Lokalna dokumentacja cen transferowych w obliczu straty podatkowej

Emil Wilczyński
2020-03-11
optymalizacja,proces,biznes
Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. krajowe podmioty powiązane, które w danym roku nie poniosły straty podatkowej, nie są zobligowane do sporządzania dokumentacji podatkowej. Możliwość skorzystania ze zwolnienia nie jest jednak jednoznaczna, pozostaje bowiem pytanie co organy podatkowe postrzegają jako stratę podatkową.

Początkowo stanowisko w wydanych interpretacjach wskazywało na to, że strata podatkowa w jakimkolwiek źródle przychodów wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia. Odmienne stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 października 2019 r., w której wskazał, że strata podatkowa powinna dotyczyć wyłącznie dochodów i strat związanych z analizowaną transakcją, która podlega dokumentacji.

Podejście prezentowane w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS w odniesieniu do obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w obliczu straty podatkowej niesie ze sobą określone konsekwencje podatkowe.

Skutki dla podatników bez straty

Powyższa interpretacja jest korzystna dla podatników, którzy będąc stroną transakcji kontrolowanej nie osiągnęli straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję. Wiąże się to oczywiście z możliwością skorzystania przez te podmioty ze zwolnienia wynikającego z art. 11 n pkt 1 ustawy o CIT, a tym samym z brakiem obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych przez uczestników transakcji. Należy podkreślić, że powyższe zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku podmiotów krajowych, a więc mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest uzależnione od spełnienia pozostałych 2 warunków wynikających z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT. W konsekwencji podatnik nie naraża się na dodatkowe koszty oraz nie musi spełniać szeregu wymogów wynikających z art. 11 ustawy o CIT.

Podatnik w analizowanej sytuacji nie będzie zobligowany również do złożenia do właściwego urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, co na gruncie znowelizowanych przepisów jest obligatoryjne dla podmiotów zobowiązanych do przygotowania dokumentacji lokalnej. Istotny jest również fakt, że korzystające ze zwolnienia podmioty w konsekwencji przyjętego stanowiska fiskusa nie narażą się na sankcje podatkowe oraz karne, które grożą podatnikowi w przypadku niedopełnienia obowiązków dokumentacyjnych. Należy jednak pamiętać, że w tej sytuacji, pomimo skorzystania ze zwolnienia, podmioty krajowe, nadal będą zobligowane do składania informacji TP-R do właściwego urzędu skarbowego.

Konieczność przygotowania dokumentacji TP w przypadku straty podatkowej

Interpretacja Dyrektora KIS jest niekorzystna dla znacznej części podmiotów (krajowych podmiotów powiązanych), które wykazują stratę w źródle przychodów, do którego zaliczyć można transakcję podlegającą obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 11k ustawy o CIT. Przyjęte podejście ujednolica natomiast stanowisko organów podatkowych w kwestii definiowania straty podatkowej.

Powyższe stanowisko KIS nie zwalnia jednak podmiotów powiązanych z obowiązku ustalania cen transferowych zgodnie z zasadą arm’s length (wymóg ten jest niezależny od obowiązku dokumentacyjnego). Podatnicy powinni więc pamiętać o zachowaniu rynkowości i transparentności transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, również w odniesieniu do transakcji zwolnionych z dokumentowania na gruncie przepisów obowiązujących od 2019 roku. Warto też wskazać, że niezależnie od przewidzianych zwolnień, organ podatkowy ma prawo do żądania sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla każdej transakcji w przypadku prawdopodobieństwa zaniżenia jej wartości.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Agata Niezychowska
Agata  Nieżychowska
Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego
Crowe

Doradztwo podatkowe