crowe tarcza antykryzysowa

Jak skorzystać z tarczy antykryzysowej?

crowe tarcza antykryzysowa
Tarcza antykryzysowa to pakiet pomocy dla firm mający na celu zniwelowanie negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19. Poniżej przedstawiamy aktualne zestawienie kluczowych zmian dla biznesu. Wskazujemy również możliwe działania prewencyjne, które przedsiębiorcy mogą proaktywnie podjąć, aby zabezpieczyć swoją działalność.

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze elementy:

Prawo podatkowe

 • WAŻNE: do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin na złożenie rocznego zeznania CIT-8 (dla szpitali i organizacji pożytku publicznego do 31 lipca 2020 roku)
 • odroczenie płatności z tytułu PIT, CIT, VAT bez opłaty prolongacyjnej
 • rozliczenie straty z bieżącego roku w 2021 roku poprzez korektę PIT-u/CIT-u za 2019 r. do limitu 5 mln złotych w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% w 2020 r. w stosunku do 2019 r.
 • przedłużenie do 31 maja 2020 r. terminu na złożenie rocznego zeznania PIT
 • zachowanie statusu podatkowej grupy kapitałowej przez podatnika, który poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i z tego powodu nie spełnił warunku rentowności oraz warunku braku zaległości podatkowych
 • zawieszenie obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania za poszczególne okresy rozliczeniowe w 2020 r. o koszty wynikające z zobowiązań, które nie zostały uregulowane zgodnie z wymaganym terminem płatności, jeżeli uzyskane przez podatnika przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do poprzedniego roku podatkowego
 • odroczenie obowiązku przekazania przez płatników zaliczek na PIT pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń:
  • do 20 sierpnia 2020 r. (dla zaliczek pobranych w marcu),
  • do 20 października 2020 r. (dla zaliczek pobranych w kwietniu),
  • do 20 grudnia 2020 r. (dla zaliczek pobranych w maju)
 • prawo odliczenia od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na PIT lub CIT nawet do 200% wartości darowizny przekazanej w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19
 • zwolnienie od podatku dochodowego świadczenia postojowego otrzymanego na podstawie ustawy o COVID-19
 • zaniechanie poboru odsetek za zwłokę w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego za 2019 r.
 • przychód z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o PIT oraz CIT
 • przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VAT do 1 października 2020 r.
 • przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy VAT do 1 lipca 2020 r.
 • przedłużenie terminów dla sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych do dnia 31 grudnia 2020 r. (w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.) lub o 3 miesiące (w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.); w przypadku skorzystania z tego przedłużenia termin na przygotowanie/dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął (przedłużony) termin do złożenia tego oświadczenia
 • wydłużenie do 14 dni terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (biała lista podatników)
 • przesunięcie terminu na złożenie IFT-2R do końca 7 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jeśli obowiązek złożenia upływa w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
 • zawieszenie raportowania schematów podatkowych MDR do czasu zakończenia epidemii, nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
 • możliwość rezygnacji z uproszczonej formy zaliczek na PIT i CIT w bieżącym roku podatkowym
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków komercyjnych za miesiące marzec-maj do 20 lipca 2020 r. dla podatników, których dochody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do tego samego miesiąca 2019 r.
 • odroczenie do 1 stycznia 2021 r. stosowania podatku od sprzedaży detalicznej
 • możliwość zwolnienia przez gminy określonych grup podatników z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia do 30 września 2020 r. terminów płatności podatku za kwiecień – czerwiec
  2020 r.
 • możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 • możliwość wstecznego odliczenia od podatku kosztów działalności badawczo-rozwojowej przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Weryfikacja możliwości wykorzystania specjalnych regulacji prawnych
 2. Wsparcie przy sporządzaniu wniosków o odroczenie płatności podatkowych
 3. Wsparcie przy ubieganiu się o anulowanie zaległych płatności podatkowych

Prawo pracy

 • dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń zarówno pracowników, jak i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstwach na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku odnotowania spadku obrotów przedsiębiorstwa o co najmniej 30% - dofinansowanie wynosi do 50% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie (nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę), Wysokość dofinansowania wzrasta wraz ze wzrostem spadku obrotów gospodarczych
 • dofinansowanie do wynagrodzeń zarówno pracowników, jak i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy wraz ze środkami na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od przyznanego dofinansowania w sytuacji odnotowania przez przedsiębiorcę spadku obrotów gospodarczych nie mniej niż o 15% obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do analogicznych miesięcy w roku poprzednim lub spadku o nie mniej niż 25% obrotów, liczonych jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego
 • wynagrodzenie pracownika objętego przestojem ekonomicznym może zostać obniżone maksymalnie o 50%, jednak jego wysokość nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Do wynagrodzenia wypłacanego w niniejszy sposób przysługuje dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy
 • przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu. Proporcjonalne do wymiaru czasu pracy obniża się wynagrodzenie przysługujące pracownikowi, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Do tak wypłaconego wynagrodzenia przysługuje dofinansowanie w wysokości do połowy wynagrodzenia pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy, jednak jego wysokość nie może przekraczać 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20%, w konsekwencji obniżka wynagrodzenia również może być niższa
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników obejmuje okres od miesiąca złożenia wniosku (a więc też z datą wsteczną od początku miesiąca, w którym wniosek został złożony)
 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, jeśli u pracodawcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych, ale nie wprowadzono ani przestoju ekonomicznego, ani obniżonego wymiaru czasu pracy; dofinansowanie przysługuje do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • dofinansowanie przysługuje przez okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku
 • świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej, która została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 • świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 • świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, którzy nie zawiesili działalności gospodarczej, a przychód z jej prowadzenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc lub którzy zawiesili działalność gospodarczą po dniu 31 stycznia 2020 r. (bez limitu do 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego)
 • możliwość trzykrotnej wypłaty świadczenia postojowego dla osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych
 • możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu albo objęcia pracownika przestojem ekonomicznym z wynagrodzeniem obniżonym nie więcej niż o 50% przez pracodawcę, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług i w związku z tym wstąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń
 • wynagrodzenie pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy lub przestojem ekonomicznym nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę
 • pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego urlopu w wymiarze do 30 dni w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, a pracownik jest zobowiązany taki urlop wykorzystać
 • wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia wypłacanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę; obniżenie obowiązuje również w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • obniżenie maksymalnej wysokości odprawy, odszkodowania lub innych świadczeń obowiązuje, jeśli u pracodawcy wystąpił spadku obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń
 • możliwość zawieszenia przez pracodawcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, obowiązkowego tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego lub wypłaty świadczeń urlopowych
 • brak stosowania postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym, niż określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji w terminie 7 dni obowiązującej po ustaniu stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych przez stronę, na rzecz której ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej
 • zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla rolników i pracujących z nimi domowników, w razie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy (nie dłuższy niż 14 dni) dla rodzica (również posiadającego status rolnika) opiekującego się dzieckiem w wieku do 8 lat lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do 26 lipca 2020 r.
 • możliwość dokonania przez pracodawcę zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy, a także możliwość polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. na wniosek płatnika, który został zgłoszony jako płatnik składek:
  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.
  • w okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2020r. i na dzień 31 marca 2020 r.
  • w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

  zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. W przypadku płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych wysokość zwolnienia wynosi 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc

 • zwolnienie z opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS jednoosobowych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r., jeśli przychód uzyskany w pierwszym miesięcy, za który przysługuje zwolnienie nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. lub był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale dochód za ten miesiąc nie był wyższy niż 7000 zł
 • zwrot opłaconych należności z tytułu składek ZUS wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r.
 • możliwość odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019r. na wniosek dłużnika
 • możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty składek ZUS bez dodatkowych opłat prolongacyjnych
 • automatyczne przedłużenie okresu ważności zezwolenia na pracę lub pracę sezonową dla cudzoziemców do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w zależności od tego, który wystąpił jako ostatni
 • możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia lub uzyskania nowego zezwolenia, jeśli zmiana warunków pracy nastąpiła na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Doradztwo prawne w zakresie wykorzystania obowiązujących i wprowadzanych przez rząd przepisów dotyczących koronawirusa
 2. Wsparcie przy sporządzaniu wniosków o odroczenie składek ZUS
 3. Opracowanie procedur i regulaminów wewnętrznych dostosowanych do nowej sytuacji
 4. Ustrukturyzowanie pracy zdalnej (regulacje)
 5. Przygotowanie regulacji, ocena możliwości pracodawcy związanych z skierowaniem pracowników na urlop (wysyłanie na urlop przymusowy, wykorzystanie urlopów bezpłatnych)
 6. Przygotowanie wewnętrzne regulacje dotyczące zmniejszenia wymiaru pracy
 7. Komunikacja z pracownikami
 8. Renegocjacje warunków umów z pracownikami
 9. Optymalizacja struktury zatrudnienia
 10. Wsparcie przy redukcjach zatrudnienia
 11. Utrzymanie bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej
 12. Doradztwo RODO w kontekście gromadzenia danych osobowych pracowników na potrzeby działań związanych z pandemią koronawirusa
 13. Zamiana części kosztów stałych na koszty zmienne - outsourcing
 14. Automatyzacja i optymalizacja procesów w przypadku braków kadrowych

Prawo gospodarcze

 • wygaszenie wzajemnych zobowiązań stron umów najmu lokali komercyjnych znajdujących się w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 na czas obowiązywania zakazu prowadzenia przez najemców działalności w tych obiektach
 • doprecyzowanie definicji „powierzchni handlowej” w galeriach handlowych do 2000 m kw. – uwzględnienie lokali świadczących usługi, w tym usługi gastronomiczne
 • w terminie 3 miesięcy po ustaniu zakazu najemca będzie zobowiązany do złożenia wynajmującemu bezwarunkowej i wiążącej oferty przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach o okres trwania zakazu powiększony o 6 miesięcy

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Ocena umów najmu, renegocjowanie warunków najmu
 2. Wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi
 3. Weryfikacja umów z klientami i dostawcami
 4. Doradztwo w zakresie renegocjacji umów
 5. Siła wyższa a wywiązywanie się z umów z klientami i dostawcami- ocean możliwości ograniczenia odpowiedzialności
 6. Komunikacja z klientami i dostawcami
 7. Doradztwo prawne w zakresie wykorzystania obowiązujących i wprowadzanych przez rząd przepisów dotyczących koronawirusa

Prawo spółek

 • możliwość przeprowadzenia posiedzenia zarządu oraz rady nadzorczej spółki kapitałowej na odległość
 • możliwość podejmowania uchwał zdalnie bądź w trybie pisemnym przez zarząd spółki kapitałowej
 • możliwość podejmowania uchwał przez rady nadzorcze spółek kapitałowych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, pod warunkiem, iż żaden z członków nie zgłosi sprzeciwu
 • możliwość pisemnego głosowania za pośrednictwem innego członka zarządu spółki kapitałowej
 • zwolnienie członków zarządu spółki kapitałowej z odpowiedzialności za czyny zawinione w określonych przypadkach
 • możliwość prowadzenia zdalnie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, również tych zwołanych przed dniem wejścia w życie ustawy
 • możliwość dokonania zapisu na akcje w formie elektronicznej
 • przesunięcie terminów obowiązujących w procedurze dematerializacji akcji – utrata mocy przez papierowe dokumenty akcji – 1 marca 2021 r.
 • wprowadzenie uproszczonego trybu postępowania restrukturyzacyjnego. Możliwość zainicjowania postępowania restrukturyzacyjnego nie tylko przez sąd, ale także przez samego przedsiębiorcę poprzez zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i opublikowaniu decyzji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Doradztwo prawne w zakresie wykorzystania obowiązujących i wprowadzanych przez rząd przepisów dotyczących koronawirusa

Zapewnienie płynności finansowej

 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców oraz samozatrudnionych w wysokości 5 tys. zł wypłacane z Funduszu Pracy. Pożyczka wraz z odsetkami zostanie umorzona, jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres 3 miesięcy od otrzymania pożyczki
 • wprowadzenie dopłat do kredytów dla firm, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniały kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, a które utraciły płynność finansową w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane wyłącznie do 31 grudnia 2020 r.
 • wprowadzenie „wakacji kredytowych”, czyli zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy (zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty). Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3 miesiące. Przedmiotowe zawieszenie będzie przysługiwało kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu
 • możliwość dokonania przez bank zmiany warunków określonych w umowie lub terminów spłaty kredytu dla wszystkich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, jeżeli kredyt został udzielony przed 8 marca 2020 r. oraz zmiana taka uzasadniona jest oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.
 • możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy oraz obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania, objętych poręczeniem lub gwarancją
 • Tarcze finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju dla sektora MŚP (w formie dotacji, w większości bezzwrotnych) oraz dla dużych firm (co do zasady w formie pożyczki lub wejścia kapitałowego PFR do przedsiębiorcy)

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi
 2. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa
 3. Opracowanie planu działań prewencyjnych i naprawczych, zabezpieczających ciągłość biznesu

Inne

 • przesunięcie o 6 miesięcy terminu uruchomienia PPK dla firm zatrudniających 50-249 pracowników (stan na 30 czerwca 2019 r.) – do 27 października 2020 na zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz do 10 listopada 2020 na zawarcie umowy o prowadzenie PPK
 • zniesienie ograniczenia handlu w niedziele poprzez umożliwienie podejmowania przez pracowników oraz osoby zatrudnione takich czynności jak: rozładunek, przyjęcie i ekspozycja towarów pierwszej potrzeby
 • zakaz stosowania w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cen lub marż wyższych, niż maksymalne ceny lub marże ustalone w drodze rozporządzenia wydanego przez właściwego ministra pod rygorem nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 5 000 000 zł
 • możliwość zdalnego głosowania na zebraniach właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych
 • możliwość zawierania umów o zamówienia publiczne pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • ·ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej przysługującej mu wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych i ich zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 2. Doradztwo prawne w zakresie wykorzystania obowiązujących i wprowadzanych przez rząd przepisów dotyczących koronawirusa
 3. Opracowanie planu działań prewencyjnych i naprawczych, zabezpieczających ciągłość biznesu

Formularz kontaktowy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań dotyczących wsparcia i zabezpieczenia Państwa biznesu:

[email protected]* Pole wymagane

Informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów biznesowych, w tym przedstawienia ofert produktów i usług, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów:
  - wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa,
  - wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Jak skorzystać z tarczy antykryzysowej?

Pakiet Wsparcia Biznesu COVID-19