crowe tarcza antykryzysowa

Jak skorzystać z tarczy antykryzysowej?

2020-03-30
crowe tarcza antykryzysowa
Tarcza antykryzysowa to pakiet pomocy dla firm mający na celu zniwelowanie negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19. Poniżej przedstawiamy aktualne zestawienie kluczowych zmian dla biznesu. Wskazujemy również możliwe działania prewencyjne, które przedsiębiorcy mogą proaktywnie podjąć, aby zabezpieczyć swoją działalność.

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze elementy:

Prawo podatkowe

 • WAŻNE: do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin na złożenie rocznego zeznania CIT-8 (dla szpitali i organizacji pożytku publicznego do 31 lipca 2020 roku)
 • odroczenie płatności z tytułu PIT, CIT, VAT bez opłaty prolongacyjnej
 • rozliczenie straty z bieżącego roku w 2021 roku poprzez korektę PIT-u/CIT-u za 2019 r. do limitu 5 mln złotych w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% w 2020 r. w stosunku do 2019 r.
 • przedłużenie do 31 maja 2020 r. terminu na złożenie rocznego zeznania PIT
 • zachowanie statusu podatkowej grupy kapitałowej przez podatnika, który poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i z tego powodu nie spełnił warunku rentowności oraz warunku braku zaległości podatkowych
 • zawieszenie obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania za poszczególne okresy rozliczeniowe w 2020 r. o koszty wynikające z zobowiązań, które nie zostały uregulowane zgodnie z wymaganym terminem płatności, jeżeli uzyskane przez podatnika przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do poprzedniego roku podatkowego
 • odroczenie do 1 czerwca 2020 r. obowiązku przekazania przez płatników zaliczek na PIT od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień 2020 r.
 • prawo odliczenia od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na PIT lub CIT nawet do 200% wartości darowizny przekazanej w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19
 • zwolnienie od podatku dochodowego świadczenia postojowego otrzymanego na podstawie ustawy o COVID-19
 • zaniechanie poboru odsetek za zwłokę w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego za 2019 r.
 • przychód z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o PIT oraz CIT
 • przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VAT do 1 lipca 2020 r.
 • przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy VAT do 1 lipca 2020 r.
 • przedłużenie terminów dla sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.
 • wydłużenie do 14 dni terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (biała lista podatników)
 • przesunięcie terminu na złożenie IFT-2R oraz ORD-U do końca 5 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jeśli obowiązek złożenia upływa w okresie od31 marca do 31 maja 2020 r.
 • zawieszenie raportowania schematów podatkowych MDR do czasu zakończenia epidemii, nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
 • możliwość rezygnacji z uproszczonej formy zaliczek na PIT i CIT w bieżącym roku podatkowym.
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków komercyjnych za miesiące marzec-maj do 20 lipca 2020 r. dla podatników, których dochody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do tego samego miesiąca 2019 r.
 • odroczenie do 1 stycznia 2021 r. stosowania podatku od sprzedaży detalicznej
 • możliwość zwolnienia przez gminy określonych grup podatników z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia do 30 września 2020 r. terminów płatności podatku za kwiecień – czerwiec
  2020 r.
 • możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 • możliwość wstecznego odliczenia od podatku kosztów działalności badawczo-rozwojowej przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Weryfikacja możliwości wykorzystania specjalnych regulacji prawnych
 2. Wsparcie przy sporządzaniu wniosków o odroczenie płatności podatkowych
 3. Wsparcie przy ubieganiu się o anulowanie zaległych płatności podatkowych

Prawo pracy

 • dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń zarówno pracowników, jak i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstwach na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku odnotowania spadku obrotów przedsiębiorstwa o co najmniej 30% - dofinansowanie wynosi do 50% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie (nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę), Wysokość dofinansowania wzrasta wraz ze wzrostem spadku obrotów gospodarczych.
 • dofinansowanie do wynagrodzeń zarówno pracowników, jak i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy wraz ze środkami na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od przyznanego dofinansowania w sytuacji odnotowania przez przedsiębiorcę spadku obrotów gospodarczych nie mniej niż o 15% obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do analogicznych miesięcy w roku poprzednim lub spadku o nie mniej niż 25% obrotów, liczonych jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego..
 • wynagrodzenie pracownika objętego przestojem ekonomicznym może zostać obniżone maksymalnie o 50%, jednak jego wysokość nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Do wynagrodzenia wypłacanego w niniejszy sposób przysługuje dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu. Proporcjonalne do wymiaru czasu pracy obniża się wynagrodzenie przysługujące pracownikowi, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Do tak wypłaconego wynagrodzenia przysługuje dofinansowanie w wysokości do połowy wynagrodzenia pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy, jednak jego wysokość nie może przekraczać 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20%, w konsekwencji obniżka wynagrodzenia również może być niższa
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników obejmuje okres od miesiąca złożenia wniosku (a więc też z datą wsteczną od początku miesiąca, w którym wniosek został złożony)
 • świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej, która została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 • świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. lub którzy zawiesili działalność gospodarczą po dniu 31 stycznia 2020 r. (bez limitu do 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego)
 • możliwość trzykrotnej wypłaty świadczenia postojowego dla osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych
 • zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla rolników i pracujących z nimi domowników, w razie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy (nie dłuższy niż 14 dni) dla rodzica (również posiadającego status rolnika) opiekującego się dzieckiem w wieku do 8 lat lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia lub albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych zpowodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do 3 maja 2020 r.
 • możliwość dokonania przez pracodawcę zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy, a także możliwość polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. na wniosek płatnika, który został zgłoszony jako płatnik składek:

  - przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.

  - w okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2020r. i na dzień 31 marca 2020 r.

  - w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

  zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. W przypadku płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych wysokość zwolnienia wynosi 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

 • zwolnienie z opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS jednoosobowych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. z limitem przychodu do 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
 • zwrot opłaconych należności z tytułu składek ZUS wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r.
 • możliwość odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019r. na wniosek dłużnika
 • możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty składek ZUS bez dodatkowych opłat prolongacyjnych
 • automatyczne przedłużenie okresu ważności zezwolenia na pracę lub pracę sezonową dla cudzoziemców do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w zależności od tego, który wystąpił jako ostatni

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Doradztwo prawne w zakresie wykorzystania obowiązujących i wprowadzanych przez rząd przepisów dotyczących koronawirusa
 2. Wsparcie przy sporządzaniu wniosków o odroczenie składek ZUS
 3. Opracowanie procedur i regulaminów wewnętrznych dostosowanych do nowej sytuacji
 4. Ustrukturyzowanie pracy zdalnej (regulacje)
 5. Przygotowanie regulacji, ocena możliwości pracodawcy związanych z skierowaniem pracowników na urlop (wysyłanie na urlop przymusowy, wykorzystanie urlopów bezpłatnych)
 6. Przygotowanie wewnętrzne regulacje dotyczące zmniejszenia wymiaru pracy
 7. Komunikacja z pracownikami
 8. Renegocjacje warunków umów z pracownikami
 9. Optymalizacja struktury zatrudnienia
 10. Wsparcie przy redukcjach zatrudnienia
 11. Utrzymanie bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej
 12. Doradztwo RODO w kontekście gromadzenia danych osobowych pracowników na potrzeby działań związanych z pandemią koronawirusa
 13. Zamiana części kosztów stałych na koszty zmienne - outsourcing
 14. Automatyzacja i optymalizacja procesów w przypadku braków kadrowych

Prawo gospodarcze

 • wygaszenie wzajemnych zobowiązań stron umów najmu lokali komercyjnych znajdujących się w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 na czas obowiązywania zakazu prowadzenia przez najemców działalności w tych obiektach
 • w terminie 3 miesięcy po ustaniu zakazu najemca będzie zobowiązany do złożenia wynajmującemu bezwarunkowej i wiążącej oferty przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach o okres trwania zakazu powiększony o 6 miesięcy

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Ocena umów najmu, renegocjowanie warunków najmu
 2. Wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi
 3. Weryfikacja umów z klientami i dostawcami
 4. Doradztwo w zakresie renegocjacji umów
 5. Siła wyższa a wywiązywanie się z umów z klientami i dostawcami- ocean możliwości ograniczenia odpowiedzialności
 6. Komunikacja z klientami i dostawcami
 7. Doradztwo prawne w zakresie wykorzystania obowiązujących i wprowadzanych przez rząd przepisów dotyczących koronawirusa

Prawo spółek

 • możliwość podejmowania uchwał zdalnie bądź w trybie pisemnym przez zarząd spółki kapitałowej
 • możliwość podejmowania uchwał przez rady nadzorcze spółek kapitałowych w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, pod warunkiem, iż żaden z członków nie zgłosi sprzeciwu
 • możliwość pisemnego głosowania za pośrednictwem innego członka zarządu spółki kapitałowej
 • zwolnienie członków zarządu spółki kapitałowej z odpowiedzialności za czyny zawinione w określonych przypadkach
 • możliwość prowadzenia zdalnie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, również tych zwołanych przed dniem wejścia w życie ustawy
 • możliwość dokonania zapisu na akcje w formie elektronicznej
 • przerwanie biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Doradztwo prawne w zakresie wykorzystania obowiązujących i wprowadzanych przez rząd przepisów dotyczących koronawirusa

Zapewnienie płynności finansowej

 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców oraz samozatrudnionych w wysokości 5 tys. zł wypłacane z Funduszu Pracy. Pożyczka wraz z odsetkami zostanie umorzona, jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres 3 miesięcy od otrzymania pożyczki
 • możliwość dokonania przez bank zmiany warunków określonych w umowie lub terminów spłaty kredytu dla wszystkich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, jeżeli kredyt został udzielony przed 8 marca 2020 r. oraz zmiana taka uzasadniona jest oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.
 • możliwość udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy oraz obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją.

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi
 2. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa
 3. Opracowanie planu działań prewencyjnych i naprawczych, zabezpieczających ciągłość biznesu

Inne

 • odroczenie terminu zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – do lipca 2020 r.
 • przesunięcie o 6 miesięcy terminu uruchomienia PPK dla firm zatrudniających 50-249 pracowników (stan na 30 czerwca 2019 r.) – do 27 października 2020 na zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz do 10 listopada 2020 na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 • zniesienie ograniczenia handlu w niedziele poprzez umożliwienie podejmowania przez pracowników oraz osoby zatrudnione takich czynności jak: rozładunek, przyjęcie i ekspozycja towarów pierwszej potrzeby
 • zawieszenie biegu terminów cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych oraz terminów procesowych i sądowych na czas trwania zarówno stanu zagrożenia epidemicznego, jak i stanu epidemii
 • zakaz stosowania w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cen lub marż wyższych, niż maksymalne ceny lub marże ustalone w drodze rozporządzenia wydanego przez właściwego ministra pod rygorem nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 5 000 000 zł.
 • możliwość zdalnego głosowania na zebraniach właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych
 • możliwość zawierania umów o zamówienia publiczne pod rygorem nieważności w formie pisemnej, albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych i ich zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 2. Doradztwo prawne w zakresie wykorzystania obowiązujących i wprowadzanych przez rząd przepisów dotyczących koronawirusa
 3. Opracowanie planu działań prewencyjnych i naprawczych, zabezpieczających ciągłość biznesu

Formularz kontaktowy

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku wszelkich pytań dotyczących wsparcia i zabezpieczenia Państwa biznesu:

contact@crowe.pl* Pole wymagane

Informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów biznesowych, w tym przedstawienia ofert produktów i usług, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów:
  - wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: Crowe Advartis Accounting Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa,
  - wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail contact@crowe.pl.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Jak skorzystać z tarczy antykryzysowej?

Pakiet Wsparcia Biznesu COVID-19