zmiany vat podatki

Ważne zmiany w podatku VAT

Tax alert

Adam Sękowski
2019-09-23
zmiany vat podatki
1 listopada 2019 r. wejdą w życie istotne zmiany w przepisach o VAT. Nowe regulacje dotyczą m.in. mechanizmu podzielonej płatności (split payment), obowiązku założenia rachunku bankowego przez niektórych podatników zagranicznych, oraz stawek podatku VAT (tzw. matryca stawek).

Obowiązkowy split payment

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku niektórych transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B). W przypadku, gdy transakcje dotyczą towarów lub usług wymienionych w załączniku numer 15 do znowelizowanej ustawy o VAT i jednocześnie wartość transakcji jest wyższa niż 15 000 zł (niezależnie od liczby płatności), podatnicy będą zobowiązani do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Na fakturze dokumentującej taką transakcję powinno znaleźć się oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności“.

Towary i usługi objęte obowiązkową metodą podzielonej płatności wymienione w załączniku
15 do ustawy o VAT to m.in. roboty budowlane,
handel częściami do samochodów i motocykli,  paliwa
do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe, odpady, złom, surowce wtórne, czy elektronika (np. konsole laptopy, dyski twarde, procesory, telefony).

Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, odbiorca przelewu otrzymuje część środków (równowartość podatku VAT) na tzw. rachunek VAT. Podatnicy nie mają pełnej swobody w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na tym rachunku. 

Naruszenie przepisów o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności skutkuje sankcjami zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy:

  • jeżeli dostawca nie zamieści na fakturze informacji o tym, że dana transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, może zostać zobowiązany do zapłaty 30% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja nie będzie stosowana w przypadku, gdy nabywca, mimo braku informacji na fakturze, dokona zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności,
  • nabywca, który nie dokonania płatności w reżimie split payment, również może zostać zobowiązany do zapłaty dodatkowego zobowiązania w wysokości 30% wartości podatku VAT wynikającego z faktury. Sankcja nie będzie stosowana, gdy sprzedawca wpłaci do urzędu skarbowego całą kwotę podatku z faktury VAT zapłaconej z naruszeniem obowiązku stosowania split payment.

Ponadto, dokonanie płatności z naruszeniem zasad obowiązkowego split payment uniemożliwi nabywcy  zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodu.  

Naruszenie przepisów o podzielonej płatności zagrożone jest dodatkowo karą grzywny jako przestępstwo skarbowe.

Rachunek bankowy dla podmiotów zagranicznych

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy również podmiotów niemających siedziby w Polsce. Od 1 listopada 2019 r. podmioty zagraniczne, które nabywają lub sprzedają towary lub usługi objęte obowiązkowym split payment będą zobowiązane do posiadania rachunku bankowego w polskim banku.

Podatnicy nieposiadający siedziby gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terenie Polski będą mogli uzyskać rekompensatę w postaci zwrotu poniesionych kosztów obsługi rachunków bankowych. Zwrot kosztów będzie możliwy do wysokości kosztów wynikających z wykorzystywania rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT do celów obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Nowa matryca stawek VAT

1 listopada 2019 r wejdą w życie zmiany w zakresie stawek VAT dla e-booków i e-prasy. Stawki VAT dla e-booków zostały obniżone z 23% na 5%, natomiast dla e-prasy z 23% na 8%. Ponadto, od 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać nowy system stawek VAT oparty na Nomenklaturze Scalonej (CN) w odniesieniu do towarów, oraz na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w odniesieniu do usług. Nowe przepisy zakładają, co do zasady, opodatkowanie taką samą stawką podatku całych grup podobnych towarów oraz usług.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

Od 1 listopada 2019 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące wiążącej informacji stawkowej (WIS).  WIS będzie miała charakter zbliżony do indywidualnych interpretacji podatkowych. Podatnik będzie miał prawo zapytać Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o właściwą stawkę VAT dla towaru lub usługi. WIS będzie określała klasyfikację towaru lub usługi według nowej matrycy oraz stawkę VAT. Otrzymana odpowiedź zapewni ochronę analogiczną do ochrony przysługującej na podstawie interpretacji indywidualnej. Wydane WIS (po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę) będą podlegały publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Autor:

 

Adam Sękowski
Tax Manager
Crowe

Doradztwo podatkowe

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Adam Sękowski
Adam  Sękowski
Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Crowe