legislativne zmeny

Legislatívne zmeny od 1.1.2023 – zákon o DPH

3. 1. 2023
legislativne zmeny

Novelou zákona zo 6. decembra 2022 sa zavádzajú viaceré zmeny, ktoré majú znížiť administratívnu záťaž ako aj pomôcť gastrosektoru a cestovnému ruchu.

Jednotlivé zmeny, ktoré boli novelou prijaté uvádzame detailne rozpísané nižšie:  

  • Subjekty, ktoré vykonávajú iba oslobodenú činnosť (napr. § 37 - § 39 – poisťovacie, finančné služby a dodanie a nájom nehnuteľnosti) sa po novom už nebudú musieť registrovať pre účely DPH po prekročení limitu 49 790 EUR. Ide o administratívne uľahčenie pre vybrané subjekty, nakoľko doteraz mali povinnosť sa registrovať, aj keď poskytovali iba oslobodené činnosti.
  • Novela zákona zavádza zníženú sadzbu DPH pre gastrosektor a športoviská. Ide o zníženie z 20 % na 10 %. Zároveň však treba podotknúť, že znížená sadzba DPH sa môže aplikovať iba na reštauračné a stravovacie služby, definované vo Vykonávacom nariadení č. 282/2011, čo predstavuje služby stravovania, ku ktorým sú ponúkané aj doplnkové služby ako možnosť stolovania, obsluhy, umývateľného riadu a príboru, toalety a p. Predaja cez okienko, „take away“ predaja a donáškových služieb sa toto zníženie netýka. V týchto prípadoch ide o predaj tovaru, kde pri určitých tovaroch môže byť aplikovaná znížená 10 % DPH z dôvodu zaradenia tovaru do prílohy č. 7 zákona o DPH.
  • Nové pravidlá pre neuhradené záväzky a nevymožiteľné pohľadávky majú uľahčiť život podnikateľom a zvýšiť efektívnosť vzájomných úhrad.
  • Zmeny u odberateľa

Zákon o DPH zavádza povinnosť vykonať opravu odpočítanej DPH z nakúpených tovarov a služieb, z ktorých bola vstupná DPH odpočítaná, v prípade ak odberateľ neuhradí záväzok čiastočne alebo úplne viac ako 100 dní po splatnosti záväzku. Uvedená úprava sa vzťahuje iba na faktúry, kde je osobou povinnou platiť daň dodávateľ (tuzemské faktúry s uplatnením DPH), t. j. nevzťahuje sa na faktúry, kde sa aplikuje prenos daňovej povinnosti.

V prípade, ak v budúcnosti dôjde k úhrade časti alebo plnej sumy záväzku, bude môcť odberateľ vykonať opravu opravenej DPH. Pod uvedené ustanovenie spadajú aj staršie záväzky, pri ktorých 100 dní po splatnosti uplynie 1.1.2023 a neskôr. V prípade starých záväzkov, kde 100 dní po splatnosti uplynie ešte v roku 2022 sa táto úprava netýka.

  • Zmeny u dodávateľa

V súvislosti s povinnosťou odberateľa vykonať úpravu odpočítanej DPH sa zavádza aj možnosť pre dodávateľa vykonať úpravu odvedenej DPH z časti faktúry, ktorú mu odberateľ neuhradil a stala sa nevymožiteľnou.

Zároveň sa mení aj definícia nevymožiteľnej pohľadávky, pričom po novom postačuje, aby išlo o pohľadávku po splatnosti viac ako 150 dní a vykonanie úkonu smerujúceho k získaniu úhrady:

  • pri pohľadávke do 1 000 EUR vrátane DPH postačuje, ak platiteľ preukáže, že vykonal úkon smerujúci k získaniu úhrady
  • v prípade pohľadávky nad 1 000 EUR vrátane DPH musí byť vymáhanie pohľadávky preukázané  žalobou na súde alebo vymáhaním v exekučnom konaní.

Tieto zmeny sa týkajú všetkých pohľadávok, pri ktorých uplynie 150 dní po splatnosti k 1.1.2023 a neskôr.

  • Novela zavádza aj pravidlá pre opravu odpočítanej DPH v prípade krádeže. Tieto pravidlá doteraz neboli definované a daňovník mal povinnosť odviesť odpočítanú DPH z ukradnutého tovaru v plnej výške. Po novom sa v prípade krádeže tovaru s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 EUR a dobou použiteľnosti viac ako jeden rok, ktorý nie je odpisovaným majetkom, vypočíta suma DPH, ktorú je potrebné odviesť rovnakým postupom ako pri povinne odpisovanom majetku. Suma DPH sa zníži o hodnotu DPH zodpovedajúcu výške odpisu pri majetku, ktorý je odpisovaný rovnomerne po dobu 4 rokov.
  • Ďalej novela zákona o DPH spresňuje pojem malej zásielky neobchodného charakteru. Dodanie malej zásielky tovaru je aj naďalej oslobodené, avšak je potrebné, aby zásielka spĺňala nasledujúce kritéria:

o     zásielka je zasielaná z 3. štátu bezodplatne,
o     ide o príležitostné dodanie,
o     ide o tovar, ktorý je výlučne na osobnú spotrebu príjemcu alebo jeho domácnosti,
o     hodnota zásielky nepresiahne 45 eur.   

Okrem poslednej novely zákona o DPH, vstupuje do platnosti k 1.1.2023 aj novela prijatá 25. marca 2022. Táto novela zavádza druhú zníženú sadzbu DPH vo výške 5 %, ktorá sa bude aplikovať na dodania stavieb, stavebných pozemkov, stavebné činnosti vykonávané na stavbách, ktoré spĺňajú podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.