Právne poradenstvo

Právne poradenstvo

Pozorne sledujeme všetky legislatívne zmeny tak, aby boli naši klienti včas upozornení na akékoľvek zmeny a nové povinnosti voči príslušným inštitúciám.
Naše ciele a služby

Naše ciele a služby

Naše poradenské služby poskytujeme širokému spektru slovenských ako aj medzinárodných klientov zahŕňajúc spoločnosti výrobného charakteru, zaoberajúce sa ťažobnou činnosťou, likvidáciou nukleárneho odpadu, prevádzkovaním hotelov, spoločnosti z IT sektoru, investori a developeri.

Náš tím netvoria len právnici, ale aj daňoví poradcovia, audítori a účtovníci, a preto našim klientom poskytujeme komplexné poradenstvo zohľadňujúce daňové i účtovné aspekty.

Obchodné právo:

Našim klientom poskytujeme kompletný servis súvisiaci so založením, existenciou ale i likvidáciou všetkých druhov obchodných spoločností a právne poradenstvo súvisiace s obchodno-právnymi zmluvnými vzťahmi:

 • Zakladanie obchodných spoločností (shelf spoločnosti / šité na mieru, registrácia pobočky)
 • Riadne a mimoriadne valné zhromaždenia
 • Zasadnutia dozorných rád
 • Sledovanie a zabezpečenie plnenia všetkých zákonných povinností spoločností
 • Podpora pre členov štatutárnych a kontrolných orgánov
 • Príprava a vyjednávanie širokého spektra obchodných zmlúv
 • Zmeny právnych foriem
 • Asistencia pri reštrukturalizačných procesoch

Nehnuteľnosti

V rámci práva nehnuteľností disponujeme skúsenosťami z veľkých investičných projektov s medzinárodným prvkom z nasledujúcich oblastí:

 • Greenfield a brownfield investičné projekty
 • Prevody vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • Dlhodobé nájmy nehnuteľností
 • Predaj a následný spätný prenájom nehnuteľností

M&A

Disponujeme značnými skúsenosťami s fúziami a akvizíciami, na ktorých sme sa podieľali od návrhu štruktúry transakcií, cez poradenstvo pri zabezpečení ich financovania až po nastavenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov po realizácii transakcie:

 • Štruktúrovanie transakcií a súvisiace vyjednávania
 • Prevody akcií a obchodných podielov

Pracovné právo

Poradenstvo v rámci pracovného práva pokrýva tvorbu príslušných zmlúv tak, aby boli ošetrené záujmy našich klientov a minimálne riziko sporov.

 • Príprava jednotlivých zmluvných typov pokrývajúcich všetky druhy pracovnoprávnych vzťahov
 • Skončenie pracovných pomerov, odstupné, postup pri porušení povinností zo strany zamestnanca
 • Vymáhanie náhrady škody voči zamestnancom 

Kontaktná osoba

Alena Lipovska
Alena Lipovská
Country manager, Director
Crowe Slovensko