Privacy Policy

Privacy Policy

Effective Date: May 25, 2018

Ochrana osobných údajov

 

Delí sa na dve časti.

 

Časť 1: V súlade všeobecnými nariadeniami EÚ o ochrane údajov (GDPR), vyžaduje sa od nás  pri klientoch aktualizovať odkazy na ochranu údajov v našich menovacích listoch, a v prípade individuálnych klientov, poskytnúť podrobnosti, vzťahujúce sa na Spoločnosť a zhromažďovanie a používanie Vašich osobných údajov. Viac detailov nižšie.

Časť 2: Druhá časť upravuje vzťah k informáciám, ktoré zhromažďujeme z tejto Stránky a postupy, ktorú uplatňujeme, čím rešpektujeme súkromie všetkých návštevníkov.

 

Časť 1

Crowe Advartis Accounting s.r.o., Crowe Advartis Assurance s.r.o., Contract Administration (Slovakia) s.r.o., TGC Corporate Lawyers s.r.o. and Crowe Advartis Tax o.z. sú členmi Crowe Global , Swiss Verein (Crowe Global). Každý člen spoločnosti  Crowe Global je  samostatná a nezávislá právna jednotka.

 

Registrované sídlo Crowe Slovakia je na Karadžičovej 16, 821 08 Bratislava, Slovensko. Nášho referenta pre ochranu údajov môžete kontaktovať písomne na vyššie spomenutej adrese alebo prostredníctvom elektronickej pošty: [email protected]

 

Aké sú Vaše práva?

 

Ak ste o akomkoľvek bode presvedčený, že informácie, ktoré o Vás spracúvame sú nesprávne, môžete požiadať o nazretie do týchto údajov, a dokonca ich môžete opraviť alebo zmazať. Ak si prajete zniesť sťažnosť na spôsob, akým používame Vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať a danú záležitosť podrobíme preskúmaniu.

 

Ak nie ste spokojný s našou odozvou alebo ste presvedčený, že Vaše osobné údaje nespracúvame v súlade so zákonom, máte právo podať sťažnosť u referenta pre ochranu osobných údajov pre Slovenskú republiku, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

 

Ak ale nebudete súhlasiť, budeme len zhromažďovať o Vás základné osobné údaje, ktoré nezahŕňajú žiadne “citlivé osobné údaje”. Tieto informácie však budú obsahovať Vaše meno, adresu zamestnania, emailovú adresu a zamestnanie.

 

Celý zoznam Vašich práv v rámci GDPR je nasledovný:

 

 1. Právo na prístup k osobným údajov, ktoré zhromažďujeme o Vás
 2. Právo na úpravu a aktualizáciu osobných údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme
 3. Právo na výmaz Vašich osobných údajov
 4. Právo na sťažnosť voči spracovaniu Vašich osobných údajov
 5. Právo na prenesenie údajov
 6. Kedykoľvek právo na stiahnutie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, s ktorými spracovaním ste predtým súhlasili
 7. Právo na sťažnosť voči spracovaniu osobných údajov, kde to je možné uplatniť
 8. Právo na podanie sťažnosti u referenta pre ochranu osobných údajov pre Slovenskú republiku, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava. Preskúmať podrobnosti môžete tu:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Zhromažďovanie údajov

 

Potrebujeme poznať základné osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby a potrebujeme si vyžiadať právo na vyplatenie, výmenou za naše služby, v rámci našich štandardných obchodných/zmluvných podmienok, ktoré sme s Vami uzavreli. Ak nám neposkytnete informácie o sebe, potom nebudeme schopní Vám poskytnúť naše služby, o ktoré ste požiadali. Nebudeme zhromažďovať od Vás žiadne osobné údaje, ktoré nepotrebujeme na dohliadnutie alebo poskytnutie služieb, s ktorých ste súhlasili.

 

Využívanie údajov

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás uchovávame, budú spracované našim personálom v Poľsku a prístup k Vašim osobných údajov nebude mať žiadna tretia strana, pokým nebude na ich poskytnutie vznesená zákonná požiadavka. Nižšie sme upravili právne podmienky pre Spoločnosť pri spracúvaní Vašich údajov.

 

Niektoré z našich postupov spracovania sú nevyhnutné pre dodržiavanie právnych záväzkov. Napríklad: Spoločnosť je regulovaná jednotka, a preto má povinnosť správať sa ako prevádzkovateľ údajov a je zaviazaná oznamovať isté záležitosti svojim prevádzkovateľom alebo orgánom pre presadzovanie práva.

 

Taktiež Vám budeme poskytovať informácie o iných službách, ktoré Vám môžeme ponúknuť a o aktualizácii našich aktivít.

 

Pokiaľ informácie o Vás, ktoré budú použité inde ako v súlade s jednou z týchto možností využitia, ako prví získame súhlas na ich použitie.

 

Podnikneme všetky náležité kroky, aby sme Vás uistili, že Vaše osobné údaje sú spracovávané bezpečným spôsobom a rovnako viacej podrobností môžete nájsť na našej webovej stránke.

 

Ako dlho ich uchovávame

 

Ak súhlasíte s posielaním obchodných ponúk, akákoľvek informácia, ktorú využijeme na tieto účely, bude u nás uchovaná až do momentu, keď nám oznámite, že si už neprajete dostávať túto informáciu.

 

Zdieľanie Vašich osobných údajov

 

Vaše osobné údaje budú zdieľané s treťou stranou, čo zahŕňa prevádzkovateľov údajov, jedine v prípade, že je to nevyhnutné pre vykonanie úloh prevádzkovateľov údajov alebo v prípade, že nám poskytnete najprv predchádzajúci súhlas. Je pravdepodobné, že budeme potrebovať zdieľať Vaše údaje s

 

 • ďalšími členmi skupiny v rovnakej skupine ako Spoločnosť (každá bude samostatnou právnou jednotkou a bude sa Vám zodpovedať ako prevádzkovateľ údajov);
 • našimi zástupcami, dodávateľmi a zmluvnými partnermi. Napríklad, môžeme žiadať dodávateľa o posielanie noviniek (newsletterov) v našom mene alebo udržiavanie nášho databázového softvéru alebo poskytovanie administratívy, IT alebo iných relevantných služieb

Akékoľvek osobné údaje, prenesené do krajín alebo území mimo Európskej únie, budú umiestnené len v systémoch v súlade s meradlami, ktoré poskytujú rovnocennú ochranu osobných práv prostredníctvom medzinárodných zmlúv alebo dohôd, schválených Európskou úniou.

 

Časť 2

 

V Crowe Slovakia sme sa zamerali na implementovanie čestných informačných postupov, ktoré sú navrhnuté, aby chránili Vaše súkromie. Ak máte otázky alebo nemáte pocit, že by Vaše záujmy boli zahrnuté do nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo s nami chcete len komunikovať, pokojne sa na nás obráťte prostredníctvom emailu: [email protected]

 

Zhromažďovanie údajov

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sú návštevníkmi poskytnuté tejto Stránke (používateľské údaje). Používateľské údaje Crowe Slovakia, ktoré získava od návštevníkov Stránky obsahujú meno, priezvisko, titul, spoločnosť, firemný telefón, krajinu, správu od návštevníkov, ktorú nám pošlú a ďalšie informácie, poskytnuté návštevníkmi emailom alebo v jeho prílohách.

 

Zvyčajne sa používateľské údaje zhromažďujú, aby sa návštevníkom pomohlo:

 • pri registrácii v určitých častiach Stránky
 • s distribúciou požadovaného odkazového materiálu
 • s vypísaním životopisu alebo údajmi o bývalých zamestnaniach
 • s vypísaním tlačiva o dosiahnutom vzdelaní
 • pri kontaktovaní nás o viac informácií
 • pri vyplnení rýchlych ankiet, kvízov alebo porovnávacích ankiet
 • pri registrácii na udalosti, kurzy a konferencie

Je to smernica Crowe Slovakia, ktorá obmedzuje zhromažďovanie údajov na len tie údaje, ktoré sa požadujú od návštevníka Stránky pri vyplnení žiadosti.

 

Zámerom Crowe Slovakia nie je vyhľadávať žiadne citlivé informácie prostredníctvom našej Stránky, pokým na to nie je zákonná požiadavka v rámci náboru zamestnancov. Citlivé informácie zahŕňajú rozličné druhy údajov, vzťahujúcich sa na rasu alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo iné presvedčenie, členstvo v odboroch, fyzické alebo duševné zdravie, sexuálny život alebo záznam v registri trestov.

 

Využite používateľských údajov

 

Používateľské údaje Stránka využíva na vnútorné obchodné účely Crowe Slovakia a v spojení so žiadosťou návštevníka. Tieto údaje sa nezdieľajú s ďalšími stranami pri nesúvisiacich účeloch, pokiaľ to nie je určené v zásadách o ochrane súkromia alebo iným spôsobom oznámené návštevníkovi Stránky.

 

Crowe Slovakia zakaždým vyvíja praktické úsilie vyhnúť sa neprimeranému alebo irelevantnému zhromažďovaniu údajov. Ak je návštevník presvedčený, že Stránka zhromaždila neprimerané údaje, povzbudzujeme návštevníka, aby nás na to upozornil kontaktovaním na [email protected].

 

S výnimkou situácií, pri ktorých si návštevníci jasne zvolia prijímať obchodné ponuky od Crowe Slovakia alebo iný informačný materiál, Crowe Slovakia nepoužije osobné údaje, zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky pri rozširovaní marketingových alebo informačných materiálov.

 

Tretie strany

 

V rámci smernice Crowe Slovakia, sprístupňujeme používateľské údaje tretím stranám len za nasledovných podmienok:

 • keď si to návštevník vyslovene vyžiada
 • pri požiadaní roznášať publikácie alebo odkazový materiál, ktoré boli vyžiadané návštevníkom
 • pri požiadaní o umožnenie organizovania konferencií alebo podujatí, organizovaných treťou stranou
 • pri požiadaní o splnenie akejkoľvek požiadavky, vyžiadanou návštevníkom

Kategórie tretích strán, s ktorými Crowe Slovakia smie zdieľať osobné údaje, zahŕňajú federálne, štátne a miestne úradne jednotky a iných členov zo skupiny Crowe. Táto strana nezhromažďuje a nezostavuje osobné údaje na účel rozširovania alebo predaja iným stranám na spotrebiteľské marketingové účely.

 

Používanie Cookies

 

Cookie je malé množstvo údajov, ktoré webová stránka môže poslať počítačovému vyhľadávaču návštevníka, tak, že pri návrate na webovú stránku bude schopná tento počítač rozoznať. Cookies umožňujú nášmu serveru rozpoznať počítač, ktorý je v spojení so Stránkou, ktorý na výmenu umožňuje serveru sťahovať stránky rýchlejšie ako pri prvom zobrazení. Navyše, cookies môžeme taktiež využívať pri zisťovaní štatistík o používaní Stránky internetovými používateľmi zhromažďovaním a analýzou údajov ako: najnavštevovanejšie stránky, používateľmi strávený čas na každej stránke, výkon webovej stránky, atď... Zhromažďovaním a využívaním takýchto údajov dúfame, že zvýšime kvalitu Stránky.

 

Údaje, zozbierané našimi servermi a/alebo prostredníctvom cookies, ktoré môžu byť umiestnené vo Vašom počítači, nebudú uchovávané dlhšie než je nevyhnutné pri napĺňaní účelov, vyššie spomenutých. V akejkoľvek situácii, tieto informácie nemôžu byť uchovávané dlhšie než je jeden rok.

 

Navigačné údaje o sledovateľoch stránky sa automaticky zhromažďujú cez naše servery. Ak si neželáte, aby boli Vaše navigačné údaje zhromažďované, odporúčame Vám nepoužívať Stránku.

 

Prehliadač na počítači sa môže nastaviť tak, že upozorňuje používateľa pri zaznamenaní cookie v hard disku jeho počítača. Väčšina prehliadačov obsahuje možnosť nezaznamenávať cookie v počítači. Pre optimálne využitie Stránky, odporúčame používateľovi neblokovať zaznamenávanie cookies v jeho počítači.

 

Všetky servery a počítačové systémy Crowe Slovakia sú chránené voči vonkajšiemu vniknutiu. Výsledkom toho je, že všetky údaje, ktoré je možné zhromaždiť o sledovateľoch Stránky, využívaním cookies, budú ochránené pred neautorizovaným prístupom.

 

Cookies, ktoré sú použité na Stránke, sú aktívne len počas trvania jej návštevy. Cookies, používané na tejto stránke, nie sú uložené v návštevníkovom počítači, ak zatvoril webový prehliadač. Informácie, generované používaním cookies, by mali byť usporiadané do celkovej formy, takže žiadna osoba nemôže byť tým pádom identifikovaná.

 

Smieme v určitom rozsahu použiť cookies na identifikovanie používateľov, ak navštívili Stránku a využili personalizované služby. V rámci takýchto okolností, cookies môžu byť uchovávané na hard disku ich počítača, s následným uzatvorením webového prehliadača. Cookies, použité pri takomto servise nám umožňujú vytvoriť si profil o našich používateľoch a rozvinúť personalizované verzie Stránky.

 

Pre viac informácií o cookies, si pozrite, prosím hlavnú stranu webovej stránky informačného komisára alebo Úrad interaktívnej reklamy.

 

Návštevník si môže zvoliť neprijímať cookie súbor tak, že umožní webovému prehliadaču odmietnuť využívanie cookies. Proces odmietnutia využitia cookies sa môže líšiť v závislosti na rôznych softvérových produktov. Pozrite si, prosím, nápovedu vo Vašom softvéri internetového prehliadania alebo kontaktujte Vášho dodávateľa softvéru, ak si využívanie cookies prajete odmietnuť.

 

Prenesenie používateľských údajov mimo používateľskú jurisdikciu

 

Internet je globálnym prostriedkom. Na prevádzkovanie Stránky, potrebujeme preniesť používateľské údaje do miest mimo jurisdikciu, v rámci ktorej návštevník si prehliada Stránku (používateľská jurisdikcia) a spracovávať používateľské údaje mimo používateľskú jurisdikciu. Ak používateľská jurisdikcia náleží do Európskej ekonomickej oblasti (EEA), všimnite si, prosím, že takéto prenesenie a spracovanie osobných údajov sa môže nachádzať v oblastiach mimo EEA. Akékoľvek údaje, poslané alebo nahraté používateľmi, je možné sprístupniť v rámci jurisdikcie mimo používateľskej jurisdikcie (zahŕňajúcu lokality mimo EEA). Úroveň ochrany údajov, poskytnutá v rámci takýchto jurisdikcií, môže byť menšia než poskytovaná úroveň ochrany pri používateľskej jurisdikcii alebo (v určitom prípade) v rámci EEA.

 

Používateľské údaje je možné kontrolovať a spracúvať ktorýmikoľvek pobočkami Crowe, niektorými mimo EEA. Miesta našich pobočiek sa z času na čas môžu meniť a Crowe môže zakladať pobočky v akomkoľvek počte krajín alebo území v akomkoľvek čase, akákoľvek alebo viacero z nich sa môže správať ako prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov návštevníkov.

 

Pokračovaním používania Stránky a poskytovaním osobných údajov (vrátane citlivých osobných údajov) nám prostredníctvom Stránky alebo emailu, poskytované na Stránke, návštevníci súhlasia s takýmto prenesením, sú poskytované tak, že sú v súlade s účelmi, uvedenými vyššie a tiež v právnom oznámení a zásadách o ochrane súkromia. Neposielajte nám, prosím, žiadne osobné údaje, ak nesúhlasíte s ich prenesením na miesta mimo používateľskej jurisdikcie (vrátane, ak to je náležité, mimo EEA).

 

Odkazy na tretie strany

 

Jestvuje niekoľko umiestnení na Stránke, ktoré obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré nefungujú pod Crowe Slovakia postupmi ochrany súkromia. Keď sa návštevníci, kliknutím na odkaz ,presunú na inú webovú stránku, postupy ochrany súkromia Crowe Slovakia sa ďalej neuplatňujú. Povzbudzujeme návštevníkov, aby si vždy pozreli postupy ochrany súkromia každej zo stránok predtým, než odhalia svoje osobné údaje.

 

Výber

 

Smernica na to, aby získali návštevníci prístup na túto Stránku, nevyžaduje sa od nich registrácia. Osobné údaje, poskytnuté Crowe Slovakia prostredníctvom tejto Strany je dobrovoľne poskytnuté návštevníkmi. Následne by návštevník mal mať možnosť vybrať si odhlásiť sa z emailových zoznamov alebo registrácií, poskytnutím inštrukcií v rámci príslušnej časti na webovej stránke alebo pri komunikácii s našimi návštevníkmi; alebo môže návštevník kontaktovať Crowe Slovakia na [email protected]

 

Prístup

 

Každý návštevník má právo na prístup k osobným údajov, ktoré poskytol cez túto Stránku. Aktualizácie informácií používateľa by mali byť vykonané cez opätovný registračný proces.

Otázky o presnosti alebo identifikácii údajov, predtým poskytnutých, alebo požiadaviek na výmaz údajov, by mali byť smerované na [email protected]

 

Bezpečnosť

 

Všetci partneri a zamestnanci Crowe Slovakia majú pokyn riadiť sa celofiremnýmibezpečnostnými smernicami. Iba autorizovaný personál má prístup k osobným údajom a na týchto zamestnancov je kladená požiadavka súhlasiť so zaručením dôvernosti údajov.

 

Zmeny

 

Crowe Slovakia si kedykoľvek vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie tohto vyhlásenia. Dátum účinnosti sa zobrazí na začiatku tohto vyhlásenia. Pre informovanosť návštevníkov, Crowe Slovakia používateľov upozorní na zmeny v materiáloch v našom vyhlásení o ochrane súkromia a to výrazným spôsobom , aby bolo možné rozpoznať odkaz na našu hlavnú stranu webovej stránky, odkazujúci na aktualizované postupy o ochrane súkromia.

 

Súhlas

 

Pokračovaním využívania Stránky a poskytovaním osobných údajov (vrátane citlivých súkromných údajov) nám prostredníctvom Strany alebo emailu, umiestneného na Strane, návštevníci súhlasia s využívaním ich osobných údajov, tak ako je to určené v týchto zásadách o ochrane súkromia. Neposielajte nám, prosím, osobné údaje, ak nechcete, aby boli využívané takýmto spôsobom.

 

Vlastnícke práva

 

Všetky dokumenty, programy, publikácie, návrhy, produkty, spracovania, softvér, technológia, informácie a nápady (obsahové), poskytnuté alebo navrhnuté na tejto Stránke sú vlastníctvom Crowe Slovakia a/alebo jeho filiálok alebo dodávateľov a sú chránené slovenskými a medzinárodnými zákonmi o vlastníckymi právach a inými zákonmi o duševnom vlastníctve, dokým nie je uvedené inak. Obsah je poskytovaný používateľom tejto Stránky len na informačné účely. S výnimkou, nižšie vyslovene zakazujúcou alebo v rámci rozhodného práva, používatelia nemôžu vytvárať kópie (s výnimkou obsahu na účely používania  stránky v súlade s právnym oznámením), ukladať do žiadneho média (zahŕňajúce iné webové stránky), distribuovať, prenášať, znovu  prenášať, vysielať, upravovať alebo inak sprístupniť alebo zobraziť verejnosti nejakú časť Stránky alebo systematicky extrahovať materiál zo Stránky alebo dokument, sprístupneného prostredníctvom nej alebo iným spôsobom využiť pre komerčné účely celok alebo nejakú časť Stránky alebo dokumentu, sprístupneného prostredníctvom nej bez náš písomného súhlasu.

Cookie legislatíva

Čo je to cookie?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú umiestnené vo vašom počítači webovými stránkami, ktoré navštevujete. Sú použité na to, aby webové stránky fungovali alebo fungovali efektívnejšie, ako aj poskytovali informácie majiteľom webových stránok.

Čo robí cookie?

Cookie ukladá informácie o vašom počítači alebo mobilnom zariadení, ktoré sú odoslané webovej stránke vždy, keď ju navštívite. Niekedy sú tieto informácie nevyhnutné pre pírsup k funkciám webových stránok, napríklad ak sa chcete zaregistrovať na seminár alebo si hľadáte prácu, cookie umožní webovej stránke rozpoznať vaše prihlasovacie údaje.

Cookies môžu byť tiež použité na vybudovanie profilu vašej aktivite na webe: aké jednotlivé stránky navštevujete a koľko na nich trávite čas. Webová stránka potom môže použiť tieto informácie na prispôsobenie jednotlivých stránok, ktoré vidíte pri návšteve webu v budúcnosti.

Naše pravidlá o súboroch cookies

Rozumieme, že musíte nájsť najrelevantnejšie informácie rýchlo a jednoducho. Preto je naším hlavným cieľom pri využívaní súborov cookies poskytnúť vám zoptimalizovanú užívateľskú skúsenosť.

Používame cookies, ktoré vám pomôžu efektívne prechádzať cez webovú stránku a vykonávať určité funkcie.

Náš nástroj na analýzu webových stránok používa cookies, aby analyzoval, ako a kedy návštevníci využívajú naše webové stránky, no tieto informácie nie sú viazané na osobné údaje. Tieto údaje používame iba na zlepšenie vašej skúsenosti. Napríklad sme schopní zistiť, aký je váš najobľúbenejší obsah za celý týždeň a na základe toho vieme aktualizovať našu domovskú stránku tak, aby odrážala aktuálny záujem.

Po oboznámení sa so súbormi cookies, ktoré používame (viď. zoznam nižšie) a s prínosom, ktorý so sebou prinášajú našim návštevníkom a členom, v súčasnosti sa riadime pravidlami „implicitného súhlasu“. To znamená, že sa domnievame, že súhlasíte s používaním našich súborov cookies. Ak nesúhlasíte, poskytli sme vám usmernenia, ktoré vám pomôžu zmeniť nastavenie prehliadača tak, aby zodpovedali požadovanej úrovni ochrany osobných údajov (viď. časť „Ako spravovať cookies pomocou sekcie nastavení prehliadača“ nižšie)

Ďalšie podrobnosti o súboroch cookies nájdete na stránke www.aboutcookies.org alebo