Terms of Use

Terms of use

Effective Date: May 25, 2018

Podmienky používania

Informácie obsiahnuté na webovej stránke sú vo vlastníctve a prevádzkované… a slúžia len na všeobecné usmernenie v záležitostiach, ktoré sú predmetom záujmu. Aplikácia a dosah zákonov sa môžu značne líšiť na základe konkrétnych skutočností. Všetky informácie na tejto stránke sú poskytované „ako sú“, bez záruky úplnosti, presnosti, aktuálnosti alebo výsledkov získaných použitím týchto informácií a bez akejkoľvek záruky akéhokoľvek druhu, výslovného alebo implicitného, vrátane, ale nie výlučne, záruky na výkon, obchodovateľnosť a vhodnosť na určitý účel.

Informácie na tejto stránke sú poskytované s porozumením, že autori a vydavatelia neposkytujú právne, účtovné, daňové alebo iné profesionálne rady a služby. Ako také by tieto informácie nemali byť použité ako náhrada za konzultáciu s profesionálnymi účtovnými, daňovými, právnymi alebo inými kompetentnými poradcami. Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia alebo pred vykonaním akýchkoľvek krokov by ste sa mali poradiť s odborníkom na jurisdikciu.

Napriek niekoľkým pokusom zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté na tejto stránke boli získané zo spoľahlivých zdrojov, stránka nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia alebo za následky vyvodené použitím týchto informácií.

Niektoré odkazy na tejto stránke sa pripájajú k iným webovým stránkam spravovanými tretími stranami nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. neposkytuje žiadne vyjadrenie týkajúce sa presnosti alebo akýchkoľvek iných aspektov informácií obsiahnutých na iných webových stránkach.

nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, mimoriadne, následné alebo náhodné škody, vrátane, ale bez obmedzenia, akéhokoľvek strateného zisku vychádzajúceho z využívania alebo nemožnosti využívania tejto stránky alebo akéhokoľvek obsahu poskytovaného alebo popísaného touto stránkou, aj keď bol o možnostiach takýchto škôd informovaný.

, logo a všetky ostatné názvy a logá produktov a služieb sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky , a nesmú byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Stránky môžu odkazovať na iné názvy spoločností, produktov a služieb, ktoré sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

je členom švajčiarskej asociácie Crowe Global. Každá členská spoločnosť Crowe Global je samostatná a nezávislá právnická osoba.