Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Pozorne monitorujeme všetky legislatívne zmeny v daňovej, účtovnej a obchodnej oblasti, nakoľko si uvedomujeme komplexnosť daňovej problematiky na lokálnej i medzinárodnej úrovni.
Naše ciele a služby

Daňoví poradcovia

Naši daňoví poradcovia sú členmi Slovenskej komory daňových poradcov, ako aj rôznych obchodných komôr. Majú rozsiahle znalosti v mnohých oblastiach daní ako aj v účtovníctve. Dohliadajú na to, aby klienti mali všetky náležitosti v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, čo je dôležité najmä pri komplikovaných transakciách.

Kladú vysoký dôraz na dodržiavanie najvyšších štandardov a dôvernosti, zároveň sú však ľudskí a snažia sa nájsť riešenia, ktoré sú najvhodnejšie pre konkrétneho klienta.

Daňové služby

Dane sú súčasťou každého podnikania. Rôzne daňové sadzby a mnohé výnimky ovplyvňujú podnikanie a preto je čoraz dôležitejšie plánovanie a identifikácia potenciálnych daňových rizík. Pre uspokojenie očakávaní podnikateľov poskytuje Crowe celú radu inovatívnych služieb v oblasti daňového poradenstva pre spoločnosti obchodujúce na lokálnej a medzinárodnej úrovni.

Naše daňové poradenstvo zahŕňa základné služby, ako je registrácia subjektov u správcu dane, príprava a podávanie rôznych daňových priznaní ako je DPH alebo daň z príjmov či už fyzických alebo právnických osôb. Ďalej poskytujeme posúdenia daňových vplyvov rôznych obchodných transakcií, identifikáciu daňových rizík a ich optimalizáciu. Všetky poskytované služby sú poskytované v súlade s lokálnou legislatívou.


Daňové služby Crowe

Zastupovanie pred správcom dane

 • Zastupovanie klientov pred správcom dane v rámci daňových konaní, napr. zastupovanie počas daňovej kontroly, miestneho zisťovania a iné

Nepriame dane

 • Príprava DPH priznaní, kontrolných a súhrnných výkazov
 • Podávanie Intrastat hlásení
 • Audit DPH a návrhy riešenia transakcií s dopadom na DPH v rámci EU
 • Poradenstvo v oblasti ciel a spotrebných daní

Daň z príjmov právnických osôb

 • Príprava alebo revízia kalkulácie dane
 • Príprava a podanie daňového priznania
 • Optimalizácia dane využitím super odpočtu výdavkov na výskum a vývoj

Daň z príjmov fyzických osôb

 • Príprava alebo revízia daňových priznaní
 • Vedenie daňovej evidencie
 • Návrh daňovo efektívnej štruktúry pre expatov a slovenských občanov žijúcich v zahraničí

Daň zo závislej činnosti

 • Registrácia klienta u správcu dane, u poisťovní
 • Zastupovanie klienta pri povinnom výkazníctve

Transferové oceňovanie

 • Príprava či revízia dokumentov súvisiacich s prevodnými cenami
 • Vypracovanie transferových dokumentácií

Fúzie a akvizície

 • Transakčné poradenstvo a daňová optimalizácia
 • Daňové due diligence – analýza transakcií, fúzií, akvizícií a kapitálových reštrukturalizácií z daňového hľadiska
 • Post-transakčné služby
 • Podnikové reštrukturalizácie

Miestne dane a poplatky

 • Príprava alebo revízia daňového priznania
 • Posúdenie základných dokumentov, transakcií a identifikácia rizík

Iné poradenstvo

 • Reporting pre spoločnosti produkujúce odpad
 • Reporting pre Štatistický úrad
 • Reporting pre Národnú banku Slovenska

Kontaktná osoba


Zuzana Melicherikova
Zuzana Melicheríková
Tax Manager
Crowe Slovakia

Daňové poradenstvo