Novinky

legislativne zmeny 2023

Legislatívne zmeny – jún, júl 2023

Prehľad viacerých legislatívnych zmien, ktoré aktuálne prichádzajú do platnosti. 

Uč sa viac

Andrzej Monastyrski bol vymenovaný do pozície obchodného riaditeľa v Crowe Poľsko, Česko a Slovensko.
Daň z motorových vozidiel definuje zákon 361/2014 Z. z. (DzMV). Povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel má každý daňovník, ktorý používal počas..
Novela zákona prijatá 6. decembra 2022 zavádza zmeny najmä v oblasti transferového...
Novelou zákona zo 6. decembra 2022 sa zavádzajú viaceré zmeny, ktoré majú znížiť administratívnu záťaž ako aj...
Výška minimálnej mesačnej mzdy od 1.1.2023 bude na úrovni 700 €.
Od 1. júla 2022 a následne od 1. januára 2023 prichádza k zmene súm daňového bonusu.
Novelizácia Zákonníka práce, ktorá sa týka predovšetkým otcovskej dovolenky, náležitostí pracovnej zmluvy...
Držiteľom občianskych preukazov vydaným pred 21. júnom 2021 vyprší na konci roka 2022 platnosť certifikátov.
Od 1. januára 2023 bude aj v SR prijatá novela zákona, ktorá smernicu EU zavedie do praxe.
Dňa 30. septembra 2022 uplynie odložená lehota 6 kalendárnych mesiacov podania daňového priznania k dani z príjmov.
Nasledujúci text prináša stručný prehľad legislatívnych zmien v daňovej a mzdovej oblasti, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvnia vaše podnikanie.
Zmena stravného zamestnancov od 1. mája 2022
Minulý rok vznikla spoločnostiam povinnosť zapísať rodné čísla, dátumy narodenia, prípadne IČO.
Znamená to obmedzenie používania 1 a 2 eurocentových mincí v hotovostnom platobnom styku SR.
Joanna Szymańska-Świć bola vymenovaná za HR riaditeľku v Crowe v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.
Kurzarbeit je nový systém vytvorený pre spoločnosti so zamestnancami. Účinnosť začína 1. marca 2022.
Ukrajinským spoločnostiam plánujúcim presun na Slovensko poskytujeme komplexnú podporu v každej fáze tohto procesu.
V nasledujúcom článku Vám prinášame stručný prehľad zmien, ktoré priniesol. 
Novela zákona č. 627/2021 z 27. októbra 2021 zavádza aktualizácie všetkých daňových zákonov.
Od 1. januára 2022 sa zavádza zrovnoprávnenie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie.
Vláda SR schválila nové protipandemické opatrenia. Tieto nové opatrenia dávajú zamestnávateľom povinnosť kontrolovať...
Od 1.decembra 2021 už poistenec nebude mať nárok na epidemický príspevok tzv. pandemickú PN, ale jeho nároky budú rovnaké ako pri „štandardnej PN“
Práva a povinnosti upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti...
Novela zákona o DPH zavádza „domnienku“, ktorá predstavuje dodatočný dôvod, kedy odberateľovi vzniká povinnosť uhradiť...Viac
S účinnosťou od 1.1.2022 bude Finančná správa komunikovať so svojimi klientami už iba prostredníctvom elektronických zásielok.
Schválená novela zákona o DPH závádza novú povinnosť daňovníkov voči Finančnej správe.
Ak aspoň jeden z rodičov má nárok na daňový bonus na dieťa, rodič sa môže rozhodnúť, či si uplatní zvýšený daňový bonus na dieťa.
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ ukončil pracovný pomer z dôvodu dosiahnutia 65 rokov veku za splnenia podmienky vzniku nároku.
Minimálna mzda pre rok 2022 predstavuje 57% z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok 2020.
S účinnosťou od 1.7.2021 zavádza zákon o dani z príjmov zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku viac ako 6 rokov a menej ako 15 rokov.
Povinnosť mať vypracovanú transferovú dokumentáciu sa týka všetkých daňovníkov ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie so svojimi závislými osobami.
Od 1.7.2021 sa výrazne menia registračné povinnosti pre osoby dodávajúce tovar nezdaniteľným osobám usadeným v iných členských štátoch.
Od 1. júla 2021 spustí Finančná správa portál na preclievanie zásielok s 3. krajín s hodnotou nižšou ako 150 eur.
Základným princípom stálej prevádzkarne je stanoviť právo jedného zo zmluvných štátov zdaňovať príjmy a zároveň zamedziť dvojitému zdaneniu.
Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH účinnou od 1.7.2021 dochádza k zmene registračných povinností u osôb vykonávajúcich dodania v tuzemsku.
Svet okolo nás sa čoraz viac globalizuje, vzdialenosti sa skracujú a rozdiely v podnikateľskom prostredí sa zmenšujú.
Novela Obchodného zákonníka zaviedla povinnosť potvrdiť údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby.
Alebo Finančný príspevok na stravu ako daňový výdavok?
Od apríla 2021 majú klienti Finančnej správy možnosť využívať nový nástroj, ktorého cieľom je posilnenie dobrovoľného plnenia si daňových povinností.
Ročné zúčtovanie je mnohými mylne zamieňané s daňovým priznaním. Musíme však tieto dva pojmy od seba rozlišovať.
Dávame do pozornosti, že s účinnosťou od 1.marca 2021 bola dňa 4.februára 2021 schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z.
Čo potrebujú vedieť zahraniční investori?
S účinnosťou od 1.1.2021 dochádza k zmene v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
S účinnosťou od 1.1.2021 bola dňa 2.12.2020 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len: „ZDP”), ktorá zahŕňa...
Daňovník, ktorému vyplývala povinnosť z podaného daňového priznania k dani z príjmov PO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie platiť vyššie...
Nový rok 2021 so sebou neprináša len mnoho očakávaní a predsavzatí, ale aj mnoho zmien v legislatíve.
Slovensko je veľmi atraktívna krajina pre investorov a podnikateľov.
01. októbra 2020 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša viacero zmien pre obchodné spoločnosti.
Od 29. septembra 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach
Vláda SR dňa 17.09.2020 (s účinnosťou od 23.09.2020) schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. 
Minimálna mesačná mzda na rok 2021 tak bude vyčíslená na 623€
Zúčastnilo sa ho viac ako 50 účastníkov. Podľa dotazníka, ktorý následne účastníci vyplnili.
Webinár je zameraný na pokrytie základných náležitostí personalistiky
Webinár bude určený podnikateľom, ktorí majú záujem investovať na Slovensku a/alebo vstúpiť na slovenský trh.
V predloženom newsletteri si Vám dovoľujeme stručne priblížiť novú dotáciu na úhradu nájomného.
Úrad vlády Slovenskej Republiky predstavil a zaviedol niekoľko opatrení a riešení na podporu malých, stredných a veľkých spoločností.
Stručný prehľad práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov počas obmedzenia prevádzky podniku so zameraním na posledné zmeny v Zákonníku práce
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 2. apríla 2020 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
V predošlých newsletteroch sme Vás informovali o plánovaných ekonomických opatreniach zameraných na pomoc zamestnávateľom, firmám a SZČO.
Following the amendments to the measures adopted so far and the planned adoption of new measures, we would like to give you a brief summary of them.
V tomto dokumente uvádzame sériu najaktuálnejších riešení rôznych situácií z oblastí dane z príjmov právnickej osoby
Vláda Slovenskej republiky plánuje prijať 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť všetkým podnikateľom a ich zamestnancom v súčasnej situácii.
Celosvetová pandémia koronavírusu sa v súčasnosti dotýka prakticky celej Európy a Slovenská republika nie je výnimkou.
Sme zaviedli plán kontinuity podnikania, ktorý nám umožní udržiavať plynulé fungovanie všetkých aktivít doposiaľ vykonávaných v kanceláriách.
Od roku 2020 sa zdvojnásobujú kritériá, po splnení ktorých bude mať účtovná jednotka povinnosť individuálnej účtovnej závierky.
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2020.
11.12.2019 Crowe Slovakia will take part in a webinar organized by Crowe LF Ukrainebaddressed to interested in entering the Slovak and/or Polish
Andrzej Monastyrski bol vymenovaný do pozície obchodného riaditeľa v Crowe Poľsko, Česko a Slovensko.
Daň z motorových vozidiel definuje zákon 361/2014 Z. z. (DzMV). Povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel má každý daňovník, ktorý používal počas..
Novela zákona prijatá 6. decembra 2022 zavádza zmeny najmä v oblasti transferového...
Novelou zákona zo 6. decembra 2022 sa zavádzajú viaceré zmeny, ktoré majú znížiť administratívnu záťaž ako aj...
Výška minimálnej mesačnej mzdy od 1.1.2023 bude na úrovni 700 €.
Od 1. júla 2022 a následne od 1. januára 2023 prichádza k zmene súm daňového bonusu.
Novelizácia Zákonníka práce, ktorá sa týka predovšetkým otcovskej dovolenky, náležitostí pracovnej zmluvy...
Držiteľom občianskych preukazov vydaným pred 21. júnom 2021 vyprší na konci roka 2022 platnosť certifikátov.
Od 1. januára 2023 bude aj v SR prijatá novela zákona, ktorá smernicu EU zavedie do praxe.
Dňa 30. septembra 2022 uplynie odložená lehota 6 kalendárnych mesiacov podania daňového priznania k dani z príjmov.
Nasledujúci text prináša stručný prehľad legislatívnych zmien v daňovej a mzdovej oblasti, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvnia vaše podnikanie.
Zmena stravného zamestnancov od 1. mája 2022
Minulý rok vznikla spoločnostiam povinnosť zapísať rodné čísla, dátumy narodenia, prípadne IČO.
Znamená to obmedzenie používania 1 a 2 eurocentových mincí v hotovostnom platobnom styku SR.
Joanna Szymańska-Świć bola vymenovaná za HR riaditeľku v Crowe v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.
Kurzarbeit je nový systém vytvorený pre spoločnosti so zamestnancami. Účinnosť začína 1. marca 2022.
Ukrajinským spoločnostiam plánujúcim presun na Slovensko poskytujeme komplexnú podporu v každej fáze tohto procesu.
V nasledujúcom článku Vám prinášame stručný prehľad zmien, ktoré priniesol. 
Novela zákona č. 627/2021 z 27. októbra 2021 zavádza aktualizácie všetkých daňových zákonov.
Od 1. januára 2022 sa zavádza zrovnoprávnenie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie.
Vláda SR schválila nové protipandemické opatrenia. Tieto nové opatrenia dávajú zamestnávateľom povinnosť kontrolovať...
Od 1.decembra 2021 už poistenec nebude mať nárok na epidemický príspevok tzv. pandemickú PN, ale jeho nároky budú rovnaké ako pri „štandardnej PN“
Práva a povinnosti upravuje zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti...
Novela zákona o DPH zavádza „domnienku“, ktorá predstavuje dodatočný dôvod, kedy odberateľovi vzniká povinnosť uhradiť...Viac
S účinnosťou od 1.1.2022 bude Finančná správa komunikovať so svojimi klientami už iba prostredníctvom elektronických zásielok.
Schválená novela zákona o DPH závádza novú povinnosť daňovníkov voči Finančnej správe.
Ak aspoň jeden z rodičov má nárok na daňový bonus na dieťa, rodič sa môže rozhodnúť, či si uplatní zvýšený daňový bonus na dieťa.
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ ukončil pracovný pomer z dôvodu dosiahnutia 65 rokov veku za splnenia podmienky vzniku nároku.
Minimálna mzda pre rok 2022 predstavuje 57% z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok 2020.
S účinnosťou od 1.7.2021 zavádza zákon o dani z príjmov zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku viac ako 6 rokov a menej ako 15 rokov.
Povinnosť mať vypracovanú transferovú dokumentáciu sa týka všetkých daňovníkov ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie so svojimi závislými osobami.
Od 1.7.2021 sa výrazne menia registračné povinnosti pre osoby dodávajúce tovar nezdaniteľným osobám usadeným v iných členských štátoch.
Od 1. júla 2021 spustí Finančná správa portál na preclievanie zásielok s 3. krajín s hodnotou nižšou ako 150 eur.
Základným princípom stálej prevádzkarne je stanoviť právo jedného zo zmluvných štátov zdaňovať príjmy a zároveň zamedziť dvojitému zdaneniu.
Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH účinnou od 1.7.2021 dochádza k zmene registračných povinností u osôb vykonávajúcich dodania v tuzemsku.
Svet okolo nás sa čoraz viac globalizuje, vzdialenosti sa skracujú a rozdiely v podnikateľskom prostredí sa zmenšujú.
Novela Obchodného zákonníka zaviedla povinnosť potvrdiť údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby.
Alebo Finančný príspevok na stravu ako daňový výdavok?
Od apríla 2021 majú klienti Finančnej správy možnosť využívať nový nástroj, ktorého cieľom je posilnenie dobrovoľného plnenia si daňových povinností.
Ročné zúčtovanie je mnohými mylne zamieňané s daňovým priznaním. Musíme však tieto dva pojmy od seba rozlišovať.
Dávame do pozornosti, že s účinnosťou od 1.marca 2021 bola dňa 4.februára 2021 schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z.
Čo potrebujú vedieť zahraniční investori?
S účinnosťou od 1.1.2021 dochádza k zmene v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
S účinnosťou od 1.1.2021 bola dňa 2.12.2020 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len: „ZDP”), ktorá zahŕňa...
Daňovník, ktorému vyplývala povinnosť z podaného daňového priznania k dani z príjmov PO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie platiť vyššie...
Nový rok 2021 so sebou neprináša len mnoho očakávaní a predsavzatí, ale aj mnoho zmien v legislatíve.
Slovensko je veľmi atraktívna krajina pre investorov a podnikateľov.
01. októbra 2020 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša viacero zmien pre obchodné spoločnosti.
Od 29. septembra 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach
Vláda SR dňa 17.09.2020 (s účinnosťou od 23.09.2020) schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. 
Minimálna mesačná mzda na rok 2021 tak bude vyčíslená na 623€
Zúčastnilo sa ho viac ako 50 účastníkov. Podľa dotazníka, ktorý následne účastníci vyplnili.
Webinár je zameraný na pokrytie základných náležitostí personalistiky
Webinár bude určený podnikateľom, ktorí majú záujem investovať na Slovensku a/alebo vstúpiť na slovenský trh.
V predloženom newsletteri si Vám dovoľujeme stručne priblížiť novú dotáciu na úhradu nájomného.
Úrad vlády Slovenskej Republiky predstavil a zaviedol niekoľko opatrení a riešení na podporu malých, stredných a veľkých spoločností.
Stručný prehľad práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov počas obmedzenia prevádzky podniku so zameraním na posledné zmeny v Zákonníku práce
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 2. apríla 2020 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
V predošlých newsletteroch sme Vás informovali o plánovaných ekonomických opatreniach zameraných na pomoc zamestnávateľom, firmám a SZČO.
Following the amendments to the measures adopted so far and the planned adoption of new measures, we would like to give you a brief summary of them.
V tomto dokumente uvádzame sériu najaktuálnejších riešení rôznych situácií z oblastí dane z príjmov právnickej osoby
Vláda Slovenskej republiky plánuje prijať 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť všetkým podnikateľom a ich zamestnancom v súčasnej situácii.
Celosvetová pandémia koronavírusu sa v súčasnosti dotýka prakticky celej Európy a Slovenská republika nie je výnimkou.
Sme zaviedli plán kontinuity podnikania, ktorý nám umožní udržiavať plynulé fungovanie všetkých aktivít doposiaľ vykonávaných v kanceláriách.
Od roku 2020 sa zdvojnásobujú kritériá, po splnení ktorých bude mať účtovná jednotka povinnosť individuálnej účtovnej závierky.
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2020.
11.12.2019 Crowe Slovakia will take part in a webinar organized by Crowe LF Ukrainebaddressed to interested in entering the Slovak and/or Polish