Novinky

Registrácia pre účely DPH v prípade predaja tovaru na diaľku

Registrácia pre účely DPH v prípade predaja tovaru na diaľku

Od 1.7.2021 sa výrazne menia registračné povinnosti pre osoby dodávajúce tovar nezdaniteľným osobám usadeným v iných členských štátoch.

Uč sa viac

Ak aspoň jeden z rodičov má nárok na daňový bonus na dieťa, rodič sa môže rozhodnúť, či si uplatní zvýšený daňový bonus na dieťa.
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ ukončil pracovný pomer z dôvodu dosiahnutia 65 rokov veku za splnenia podmienky vzniku nároku.
Minimálna mzda pre rok 2022 predstavuje 57% z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok 2020.
S účinnosťou od 1.7.2021 zavádza zákon o dani z príjmov zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku viac ako 6 rokov a menej ako 15 rokov.
Povinnosť mať vypracovanú transferovú dokumentáciu sa týka všetkých daňovníkov ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie so svojimi závislými osobami.
Od 1.7.2021 sa výrazne menia registračné povinnosti pre osoby dodávajúce tovar nezdaniteľným osobám usadeným v iných členských štátoch.
Od 1. júla 2021 spustí Finančná správa portál na preclievanie zásielok s 3. krajín s hodnotou nižšou ako 150 eur.
Základným princípom stálej prevádzkarne je stanoviť právo jedného zo zmluvných štátov zdaňovať príjmy a zároveň zamedziť dvojitému zdaneniu.
Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH účinnou od 1.7.2021 dochádza k zmene registračných povinností u osôb vykonávajúcich dodania v tuzemsku.
Svet okolo nás sa čoraz viac globalizuje, vzdialenosti sa skracujú a rozdiely v podnikateľskom prostredí sa zmenšujú.
Novela Obchodného zákonníka zaviedla povinnosť potvrdiť údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby.
Alebo Finančný príspevok na stravu ako daňový výdavok?
Od apríla 2021 majú klienti Finančnej správy možnosť využívať nový nástroj, ktorého cieľom je posilnenie dobrovoľného plnenia si daňových povinností.
Ročné zúčtovanie je mnohými mylne zamieňané s daňovým priznaním. Musíme však tieto dva pojmy od seba rozlišovať.
Dávame do pozornosti, že s účinnosťou od 1.marca 2021 bola dňa 4.februára 2021 schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z.
Čo potrebujú vedieť zahraniční investori?
S účinnosťou od 1.1.2021 dochádza k zmene v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
S účinnosťou od 1.1.2021 bola dňa 2.12.2020 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len: „ZDP”), ktorá zahŕňa...
Daňovník, ktorému vyplývala povinnosť z podaného daňového priznania k dani z príjmov PO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie platiť vyššie...
Nový rok 2021 so sebou neprináša len mnoho očakávaní a predsavzatí, ale aj mnoho zmien v legislatíve.
Slovensko je veľmi atraktívna krajina pre investorov a podnikateľov.
01. októbra 2020 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša viacero zmien pre obchodné spoločnosti.
Od 29. septembra 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach
Vláda SR dňa 17.09.2020 (s účinnosťou od 23.09.2020) schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. 
Minimálna mesačná mzda na rok 2021 tak bude vyčíslená na 623€
Zúčastnilo sa ho viac ako 50 účastníkov. Podľa dotazníka, ktorý následne účastníci vyplnili.
Webinár je zameraný na pokrytie základných náležitostí personalistiky
Webinár bude určený podnikateľom, ktorí majú záujem investovať na Slovensku a/alebo vstúpiť na slovenský trh.
V predloženom newsletteri si Vám dovoľujeme stručne priblížiť novú dotáciu na úhradu nájomného.
Úrad vlády Slovenskej Republiky predstavil a zaviedol niekoľko opatrení a riešení na podporu malých, stredných a veľkých spoločností.
Stručný prehľad práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov počas obmedzenia prevádzky podniku so zameraním na posledné zmeny v Zákonníku práce
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 2. apríla 2020 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
V predošlých newsletteroch sme Vás informovali o plánovaných ekonomických opatreniach zameraných na pomoc zamestnávateľom, firmám a SZČO.
Following the amendments to the measures adopted so far and the planned adoption of new measures, we would like to give you a brief summary of them.
V tomto dokumente uvádzame sériu najaktuálnejších riešení rôznych situácií z oblastí dane z príjmov právnickej osoby
Vláda Slovenskej republiky plánuje prijať 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť všetkým podnikateľom a ich zamestnancom v súčasnej situácii.
Celosvetová pandémia koronavírusu sa v súčasnosti dotýka prakticky celej Európy a Slovenská republika nie je výnimkou.
Sme zaviedli plán kontinuity podnikania, ktorý nám umožní udržiavať plynulé fungovanie všetkých aktivít doposiaľ vykonávaných v kanceláriách.
Od roku 2020 sa zdvojnásobujú kritériá, po splnení ktorých bude mať účtovná jednotka povinnosť individuálnej účtovnej závierky.
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2020.
11.12.2019 Crowe Slovakia will take part in a webinar organized by Crowe LF Ukrainebaddressed to interested in entering the Slovak and/or Polish
Ak aspoň jeden z rodičov má nárok na daňový bonus na dieťa, rodič sa môže rozhodnúť, či si uplatní zvýšený daňový bonus na dieťa.
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ ukončil pracovný pomer z dôvodu dosiahnutia 65 rokov veku za splnenia podmienky vzniku nároku.
Minimálna mzda pre rok 2022 predstavuje 57% z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok 2020.
S účinnosťou od 1.7.2021 zavádza zákon o dani z príjmov zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku viac ako 6 rokov a menej ako 15 rokov.
Povinnosť mať vypracovanú transferovú dokumentáciu sa týka všetkých daňovníkov ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie so svojimi závislými osobami.
Od 1.7.2021 sa výrazne menia registračné povinnosti pre osoby dodávajúce tovar nezdaniteľným osobám usadeným v iných členských štátoch.
Od 1. júla 2021 spustí Finančná správa portál na preclievanie zásielok s 3. krajín s hodnotou nižšou ako 150 eur.
Základným princípom stálej prevádzkarne je stanoviť právo jedného zo zmluvných štátov zdaňovať príjmy a zároveň zamedziť dvojitému zdaneniu.
Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH účinnou od 1.7.2021 dochádza k zmene registračných povinností u osôb vykonávajúcich dodania v tuzemsku.
Svet okolo nás sa čoraz viac globalizuje, vzdialenosti sa skracujú a rozdiely v podnikateľskom prostredí sa zmenšujú.
Novela Obchodného zákonníka zaviedla povinnosť potvrdiť údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby.
Alebo Finančný príspevok na stravu ako daňový výdavok?
Od apríla 2021 majú klienti Finančnej správy možnosť využívať nový nástroj, ktorého cieľom je posilnenie dobrovoľného plnenia si daňových povinností.
Ročné zúčtovanie je mnohými mylne zamieňané s daňovým priznaním. Musíme však tieto dva pojmy od seba rozlišovať.
Dávame do pozornosti, že s účinnosťou od 1.marca 2021 bola dňa 4.februára 2021 schválená novela zákona č. 311/2001 Z. z.
Čo potrebujú vedieť zahraniční investori?
S účinnosťou od 1.1.2021 dochádza k zmene v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
S účinnosťou od 1.1.2021 bola dňa 2.12.2020 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len: „ZDP”), ktorá zahŕňa...
Daňovník, ktorému vyplývala povinnosť z podaného daňového priznania k dani z príjmov PO za predchádzajúce zdaňovacie obdobie platiť vyššie...
Nový rok 2021 so sebou neprináša len mnoho očakávaní a predsavzatí, ale aj mnoho zmien v legislatíve.
Slovensko je veľmi atraktívna krajina pre investorov a podnikateľov.
01. októbra 2020 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša viacero zmien pre obchodné spoločnosti.
Od 29. septembra 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach
Vláda SR dňa 17.09.2020 (s účinnosťou od 23.09.2020) schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. 
Minimálna mesačná mzda na rok 2021 tak bude vyčíslená na 623€
Zúčastnilo sa ho viac ako 50 účastníkov. Podľa dotazníka, ktorý následne účastníci vyplnili.
Webinár je zameraný na pokrytie základných náležitostí personalistiky
Webinár bude určený podnikateľom, ktorí majú záujem investovať na Slovensku a/alebo vstúpiť na slovenský trh.
V predloženom newsletteri si Vám dovoľujeme stručne priblížiť novú dotáciu na úhradu nájomného.
Úrad vlády Slovenskej Republiky predstavil a zaviedol niekoľko opatrení a riešení na podporu malých, stredných a veľkých spoločností.
Stručný prehľad práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov počas obmedzenia prevádzky podniku so zameraním na posledné zmeny v Zákonníku práce
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 2. apríla 2020 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
V predošlých newsletteroch sme Vás informovali o plánovaných ekonomických opatreniach zameraných na pomoc zamestnávateľom, firmám a SZČO.
Following the amendments to the measures adopted so far and the planned adoption of new measures, we would like to give you a brief summary of them.
V tomto dokumente uvádzame sériu najaktuálnejších riešení rôznych situácií z oblastí dane z príjmov právnickej osoby
Vláda Slovenskej republiky plánuje prijať 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť všetkým podnikateľom a ich zamestnancom v súčasnej situácii.
Celosvetová pandémia koronavírusu sa v súčasnosti dotýka prakticky celej Európy a Slovenská republika nie je výnimkou.
Sme zaviedli plán kontinuity podnikania, ktorý nám umožní udržiavať plynulé fungovanie všetkých aktivít doposiaľ vykonávaných v kanceláriách.
Od roku 2020 sa zdvojnásobujú kritériá, po splnení ktorých bude mať účtovná jednotka povinnosť individuálnej účtovnej závierky.
Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. s účinnosťou od 1. januára 2020.
11.12.2019 Crowe Slovakia will take part in a webinar organized by Crowe LF Ukrainebaddressed to interested in entering the Slovak and/or Polish