Daňové priznanie k dani z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov FO s príjmami v SR a zahraničí

23. 8. 2022
Daňové priznanie k dani z príjmov

Dňa 30. septembra 2022 uplynie odložená lehota 6 kalendárnych mesiacov podania daňového priznania k dani z príjmov, ktorá sa týka predovšetkým fyzických osôb, ktoré okrem domácich dosiahli aj zahraničné príjmy. Ide o fyzické osoby, ktoré sú rezidentom SR (majú tu trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu zdržiavajú aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku) a ich príjmy v SR a zahraničí za rok 2021 presiahli sumu 2 255,72 € alebo vykázali daňovú stratu.

K príjmom zo zahraničia zaraďujeme:

  • aktívne príjmy – príjmy z činnosti v zahraničí (napr. príjem zo závislej činnosti daňovníka zamestnaného v zahraničí, príjem slovenskej SZČO, ak daňovník vykonával činnosť v zahraničí, bez ohľadu na krajinu odberateľa...);
  • pasívne príjmy – príjmy z nakladania s majetkom/nehnuteľnosťou mimo územia SR (napr. prenájom nehnuteľnosti daňovníka v zahraničí*, príjem z úrokov v zahraničnej banke...).

*pri prenájme nehnuteľnosti je možné uplatniť oslobodenie od dane do výšky 500 €, pri predaji nehnuteľnosti platí oslobodenie od dane, ak daňovník vlastnil nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov

V prípade dosiahnutia príjmov v SR aj v zahraničí je nutné tieto príjmy spočítať a takisto spočítať aj z toho plynúce odvody sociálneho a zdravotného poistenia. Ak sú v inej mene ako euro, treba ich prepočítať priemerným kurzom. Dôležité je, aby príjem nebol zdanený dvakrát, na čo sa používa metóda zápočtu dane alebo metóda vyňatia príjmov.

Fyzická osoba vypĺňa oddiel „Miesto na osobitné záznamy“, kde uvedie kód štátu, druh príjmu a sumu príjmov a výdavkov zo zdroja v zahraničí. Do poznámky sa uvádza napríklad aj kurz prepočtu meny.

Doklady prikladané k Daňovému priznaniu k dani z príjmov FO:

  • kópie všetkých potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,
  • doklady súvisiace s uplatňovaním daňového bonusu napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod,
  • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti,
  • kópia potvrdenia vydaného veriteľom o úveroch na bývanie na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky,
  • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň, pri ktorých sa daňovník mohol rozhodnúť o tom, že bude vybratú daň považovať za preddavok,
  • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003.

Pre všetky fyzické osoby, ktoré sú SZČO a ich zástupcov platí povinnosť zasielania elektronického daňového priznania. Ostatné fyzické osoby, ktoré vykonávajú závislú činnosť môžu daňové priznanie podať aj listinne.