zvýšenie daňového bonusu

Zvýšenie daňového bonusu

6. 7. 2022
zvýšenie daňového bonusu

Od 1. júla 2022 a následne od 1. januára 2023 prichádza k zmene súm daňového bonusu a zároveň k zníženiu vekových hraníc z troch na dve, a to na deti do 15 rokov a deti nad 15 rokov. Zavádza sa aj ustanovenie o maximálnej sume daňového bonusu, ktorá predstavuje rastúci percentuálny limit základu dane v závislosti od počtu detí nasledovne:

  • 1 dieťa – 20 % čiastkového základu dane,
  • 2 deti – 27 % čiastkového základu dane,
  • 3 deti – 34 % čiastkového základu dane,
  • 4 deti – 41 % čiastkového základu dane,
  • 5 detí – 48 % čiastkového základu dane,
  • 6 a viac detí – 55 % čiastkového základu dane.

Čiastkový základ dane za príslušný mesiac dosiahneme ako rozdiel hrubej mzdy a odvodov. V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní sa vychádza z polovice čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2022. V prípade, že daňovník začal vykonávať závislú činnosť podľa § 5 až v období od 1. júla 2022 vychádza sa z celého čiastkového základu dane za rok 2022. Daňový bonus za mesiace január až jún 2022 sa určí „po starom“. Zvyšok roka počítame daňový bonus oboma spôsobmi a vyplatí sa výhodnejšia suma.

Do decembra 2022 je zároveň možné uplatňovať postup platný do 30. júna 2022 v prípade, že je pre daňovníka výhodnejší. Zamestnávateľ bude počítať daňový bonus oboma spôsobmi a uplatní vyššiu sumu.

Prehľad nových súm daňového bonusu:

 

od 1. 7. 2022

od 1. 1. 2023*

dieťa do 15 rokov

70 EUR

100 EUR

dieťa nad 15 rokov

40 EUR

50 EUR

*otázna platnosť z dôvodu preverovania Ústavným súdom SR

 

Výška daňového bonusu do 30. júna 2022:

vek do 6 rokov

47,14 EUR

vek od 6 do 15 rokov

43,60 EUR

vek od 15 rokov

23,57 EUR

 

Pri uplatňovaní daňového bonusu „po starom“ platí len podmienka dosiahnutia príjmov vo výške polovice minimálnej mzdy, t.j. 323 EUR.

Nárok na daňový bonus má len daňovník, ktorý nepoberá dotáciu na stravovanie pre dieťa, ktorú po novom môže získať aj daňovník, ktorý má dieťa do 15 rokov. Pri výpočte daňového bonusu „po starom“ si daňovník môže stále pre dieťa do 6 rokov uplatniť aj daňový bonus aj dotáciu na stravovanie. Ak má zamestnanec dostatočne vysoké príjmy počas druhého polroka 2022, tak bude pravdepodobne výhodnejšia možnosť čerpania daňového bonusu podľa nového spôsobu. V prípade nižších príjmov je lepšie sa rozhodnúť pre kombináciu dotácie a daňového bonusu pre dieťa do 6 rokov „po starom“. O tejto voľbe treba informovať zamestnávateľa.

Príklad č. 1

Zamestnanec má hrubú mzdu 1 000 EUR, má 2 deti: 4 roky a 16 rokov. Neuplatňuje si dotáciu na stravovanie.

Starý výpočet:

Hrubý príjem je viac ako polovica minimálnej mzdy = môže si uplatniť daňový bonus.

Daňový bonus = 47,14 EUR + 23,57 EUR

Daňový bonus = 70,71 EUR

Nový výpočet:

Daňový bonus = 70 EUR + 40 EUR = 110 EUR

-zároveň platí limit 27 % ČZD pri 2 deťoch =  233,82 EUR

70,71 EUR < 110 EUR

V tomto prípade si zamestnanec uplatní daňový bonus „po novom“ vo výške 110 EUR pretože je výhodnejší a zároveň spĺňa limit.

Príklad č. 2

Zamestnanec má hrubú mzdu 650 EUR, má 4 deti: 5, 7, 12 a 14 rokov. Neuplatňuje si dotáciu na stravovanie.

Starý výpočet:

Daňový bonus = 47,14 EUR + 43,60 EUR + 43,60 EUR + 43,60 EUR

Daňový bonus = 177,94 EUR

Nový výpočet:

Daňový bonus = 70 EUR + 70 EUR + 70 EUR + 70 EUR = 280 EUR

-zároveň platí limit 41 % ČZD pri 4 deťoch = 230,79 EUR

230,79 EUR > 177,94 EUR

V tomto prípade pri výpočte daňového bonusu „po novom“ musíme použiť sumu limitu, ktorá predstavuje maximálnu výšku daňového bonusu daňovníka pri danom ČZD a počte detí. Zároveň je táto suma výhodnejšia ako pri výpočte „po starom“, takže platí suma 230,79 EUR.