danove a odvodove zmeny

Daňové a odvodové zmeny v roku 2022 pre zamestnancov

27.4.2022
danove a odvodove zmeny
Zmena stravného zamestnancov od 1. mája 2022

Od 1. mája prichádza k zvýšeniu súm stravného pre tuzemské pracovné cesty nasledovne:

  • 6 EUR – časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 9 EUR – časové pásmo 12-18 hodín,
  • 13,70 EUR – nad 18 hodín.

Keďže na sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty je naviazané aj stravné poskytované zamestnávateľom pre svojich zamestnancoch pri každodennej práci nad 4 hodiny, príspevok na stravovanie sa taktiež zvyšuje.

Zákonník práce ukladá zamestnávateľom povinnosť poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie za týchto podmienok:

  • minimálna hodnota jedla je 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. minimálna hodnota stravného je 4,50 EUR
  • zamestnávateľ prispieva vo výške najmenej 55 % z ceny jedla (zvyšných 45% by mal uhrádzať zamestnanec, pokiaľ sa na stravné neprispieva zo Sociálneho fondu), t.j. minimálny možný príspevok zamestnávateľa je 2,48 EUR
  • zamestnávateľ môže prispievať najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, od 1.5.2022 maximálne do výšky 3,30 EUR

V skratke:

Maximálna výška stravného je 6,00 EUR.

Maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo sa zvyšuje na úroveň 3,30 EUR.

Minimálna výška stravného je 4,50 EUR.

Minimálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo sa zvyšuje na úroveň 2,48 EUR

Pozor, tí zamestnávatelia, ktorí doteraz poskytovali čiastku menšiu ako 2,48 EUR na deň musia zvýšiť dotáciu na stravné!

 


Časť ceny gastrolístka/jedla môže byť hradená zo sociálneho fondu, zvyšok si dopláca zamestnanec.

Finančný príspevok.

Tento príspevok je v rovnakej sume, ktorú prispieva zamestnávateľ zamestnancom na jedlo alebo gastrolístok, a zároveň platí:

Min. suma finančného príspevku = 2,48 EUR.

Max. suma finančného príspevku = 3,30 EUR.

Finančný príspevok môže zamestnávateľ poskytnúť aj zo sociálneho fondu, bez limitu.

Gastrolístky aj finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje vopred.

Pozor, od 1. mája 2022 je takisto zvýšená náhrada za kilometre pri pracovných cestách nasledovne:

  • 0,059 €/km - jednostopové vozidlá, trojkolky,
  • 0,213 €/km - osobné cestné motorové vozidlá.

Nepeňažné plnenie do výšky 500 EUR je oslobodené od dane aj odvodov

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi nejaké nepeňažné plnenie, napr. darčekovú poukážku (do obchodu, wellness-u a p.), lístky do divadla, darček k jubileu a p., toto plnenie je oslobodenie od dane a odvodov v prípade že za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov nepresiahne 500 EUR a zároveň nie je uznaným daňovým výdavkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (t.j. spoločnosť si ho nemôže dať do nákladov). Hodnota, ktorá presiahne 500 EUR bude predmetom dane a takisto vymeriavacím základom pre ZP a SP.

Napriek tomu, že príjem do 500 EUR nebude predmetom dane a odvodov, je potrebné ho uviesť do podkladov na spracovanie miezd, keďže je potrebné ho uviesť vo výplatnej páske, aj keď nebude mať žiaden reálny dosah.

Vek 65 rokov, ako dôvod na výpoveď – pozastavená účinnosť

V roku 2021 bola schválená novela Zákonníka práce, ktorá mala platiť od 1. januára 2022 a jej predmetom bola možnosť dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že dovŕšil 65 rokov a vek určený na nárok na starobný dôchodok. V decembri minulého roka Ústavný súd rozhodol o pozastavení účinnosti, čo znamená, že daný dôvod momentálne nie je možné uviesť ako dôvod výpovede zamestnanca. Dôvodom je možná diskriminácia.