dan z motorovych vozidiel

Daň z motorových vozidiel

11. 1. 2023
dan z motorovych vozidiel

Daň z motorových vozidiel definuje zákon 361/2014 Z. z. (DzMV). Povinnosť uhradiť daň z motorových vozidiel má každý daňovník, ktorý používal počas predchádzajúceho roka motorové vozidlo na podnikanie.

 • Čo je predmetom dane

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo definované v § 2 zákona o DzMV.

Predmetom dane je vozidlo, ktoré spĺňa nasledovné 3 kritéria:

-    motorové vozidlo kategórie M, N, L, O,  
-    vozidlo evidované v Slovenskej republike,
-    používané na podnikanie (podľa Obchodného zákonníka) alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (napr. geodet, daňový poradca, atď.) v zdaňovacom období.

Používaním vozidla na podnikanie sa na účely tohto zákona rozumie:

a.    skutočné používanie vozidla na podnikanie (v súvislosti s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov – uplatňovanie paušálnych výdavkov)
b.    účtovanie o vozidle (v súvislosti so zákonom o účtovníctve),
c.    evidovanie vozidla v daňovej evidencii (v súvislosti s § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov),
d.    uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
e.    používanie vozidla na podnikanie daňovníkom (napr. auto zamestnanca na služobnej ceste a i.)

Každý podnikateľ (právnická osoba, živnostník, SZČO) je povinný podať daňové priznanie k DzMV, ak spĺňa hore uvedené podmienky, bez ohľadu na spôsob evidencie výdavkov (jednoduché, podvojné účtovníctvo, daňová evidencia, paušálne výdavky). Rozhodujúce je, či bolo vozidlo používané na podnikanie.

 • Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené

Predmetom dane z motorových vozidiel nie je:

 • vozidlo s prideleným zvláštnym evidenčným číslom M, H, S (vozidlá na skúšobné jazdy, historické vozidlá, športové vozidlá)
 • vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo.

Od dane je podľa § 4 zákona o DzMV oslobodené vozidlo:

 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Oslobodenie uplatní daňovník priamo v daňovom priznaní. Aj keď výsledná daň bude nula, daňovník je povinný vozidlo uviesť v daňovom priznaní. Výnimkou sú vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov (ak je zaručená vzájomnosť), ktoré sa do daňového priznania neuvádzajú.

 • Kedy vzniká daňová povinnosť

Daňová povinnosť vzniká v prevažnej väčšine prípadov prvým dňom mesiaca, v ktorom sa stalo vozidlo predmetom dane.

Výnimkou je iba situácia právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie a v prípade zániku a vzniku daňovej povinnosti u rovnakého daňovníka alebo v prípade prechodu rovnakého vozidla na nového daňovníka.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v SR,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla

Vznik a zánik daňovej povinnosti je povinný daňovník uviesť do daňového priznania.

 • Kto je daňovníkom

Daňovníkom je osoba povinná platiť daň, zákon ho definuje v § 3 zákona o DzMV.

Môže ním byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a.    je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
b.    má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
c.    používa vozidlo,
d.    je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie

 • Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane

Daňovník je povinný vyplniť a podať daňové priznanie elektronicky cez portál Finančnej správy. Povinná elektronická komunikácia sa vzťahuje na všetkých podnikateľov.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022 je daňovník spravidla povinný podať do 31.01.2023. V rovnakom termíne je daň aj splatná. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 EUR.

Zároveň je daňovník povinný si vypočítať predbežnú daňovú povinnosť na rok 2023 a v prípade ak presiahne sumu 700 EUR je povinný uhrádzať aj štvrťročné preddavky na daň. V prípade predpokladanej dane vyššej ako 8 300 EUR platí daňovník preddavky na mesačnej báze.