danove zakony

Zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2022

14.2.2022
danove zakony
Novela zákona č. 627/2021 z 27. októbra 2021 zavádza aktualizácie všetkých daňových zákonov. Sprístupňujú sa  viaceré zjednodušenia pre daňovníkov a zároveň sa zavádzajú nové povinnosti pre správcu dane. Zmeny daňových zákonov platné od 1.1.2022 nájdete prehľadne spísané nižšie.

Obojsmerná elektronická komunikácia

Ako sme informovali už v článku Finančná správa prechádza na obojsmernú elektronickú komunikáciu, od 1.1.2022 sú zásielky doručované daňovníkom prostredníctvom portálu slovensko.sk

Index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov. Toto hodnotenie odráža, ako si daňový subjekt plní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku alebo z iných osobitných predpisov, akými sú napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, atď.

Index daňovej spoľahlivosti má predovšetkým motivačný charakter a nemá slúžiť ako podklad pre získanie zákaziek alebo vstupovať do podmienok verejného obstarávania.

Prvý index daňovej spoľahlivosti dostane daňový subjekt najneskôr do konca mesiaca po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov. V oznámení sa uvedú najmä benefity, na ktoré bol daňový subjekt kvalifikovaný, a čo sa posudzovalo pri tejto kvalifikácii.

Benefitmi, na ktoré bude mať vysoko spoľahlivý daňový subjekt nárok, sú:

  • vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly,
  • určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve na plnenie si povinnosti, ktorá sa daňovému subjektu zasiela, alebo ktorá je uvedená v zápisnici, v súvislosti s vykonaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania a mnoho ďalších.

Daňovým subjektom, ktoré sa na základe indexu budú považovať za nespoľahlivé, správca dane určí lehotu 8 dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo výkonom miestneho zisťovania.

Cieľom „malusu“ je motivovať nespoľahlivé daňové subjekty, aby sa svojim riadnym plnením zákonných povinností dostali do skupiny spoľahlivých daňových subjektov a získali tak zvýhodnený prístup správcu dane.

Zoznamy zverejňované správcom dane

V súvislosti s novou právnou úpravou ručenia za daň v zákone o dani z pridanej hodnoty má správca dane povinnosť zverejňovať aktualizované údaje zamerané na oznámené čísla bankových účtov platiteľov dane z pridanej hodnoty.

Okrem oznámených čísel bankových účtov sa zverejňuje aj aktualizovaný zoznam čísel účtov vedených správcom dane pre jednotlivé daňové subjekty (tzv. OÚD).
Finančné riaditeľstvo SR spolu so zavedením verejného indexu daňovej spoľahlivosti bude zverejňovať aj zoznam daňových subjektov spolu s ich indexom daňovej spoľahlivosti.

Úhrada za záväzné stanovisko

Za účelom umožnenia daňovým subjektom častejšie využívať možnosť požiadať o záväzné stanovisko Finančné riaditeľstvo, sa navrhuje zníženie sumy úhrady na 1 000 EUR za poskytnutie záväzného stanoviska. Poplatok za vydanie stanoviska sa pre vysoko spoľahlivý subjekt podľa indexu daňovej spoľahlivosti znižuje ešte o 50 % na sumu 500 EUR.
Suma úhrady sa viaže na poskytnutie záväzného stanoviska k jednému obchodnému prípadu a jednému právnemu predpisu.

Vykonávanie spoločných úkonov

S cieľom odbremeniť daňové subjekty je umožnené správocom dane vykonávať spoločné úkony, ktorými sú najmä ústne pojednávanie, výsluch svedkov, výsluch znalcov, oboznámenie s obsahom rozhodujúcich skutočností zistených u iných daňových subjektov a oboznámenie s dôkazmi. Za spoločný úkon sa zároveň považuje aj úkon jedného správcu dane u viacerých daňových subjektov súčasne. Zároveň sa zavádza možnosť uskutočniť vypočutie svedka alebo znalca prostredníctvom videokonferencie, prípadne iným komunikačným prostriedkom.

Možnosť daňovníka nazrieť do spisu

Daňový subjekt má možnosť na základe telefonickej, elektronickej alebo listinnej žiadosti doručenej správcovi dane nazrieť do spisu nasledujúci pracovný deň po podaní žiadosti.

Zrušenie zasielania osvedčení o registrácií

Po novom už správca dane nebude zasielať daňovým subjektom osvedčenia o registrácii, tzv. „kartičky“, ktoré bolo potrebné vždy pri vykonaní zmien doručiť správcovi dane za účelom ich zapísania do osvedčenia a po skončení podnikania ich vrátiť správcovi dane. Správca dane bude daňovým subjektom zasielať iba rozhodnutie o registrácii.
Zároveň však naďalej platí, že v situácií, keď dôjde k zmene údajov v už vydanej „kartičke“, daňovník je povinný ju správcovi dane vrátiť v lehote do 10 dní. Avšak nová „kartička“ s opravenými údajmi mu už vydaná nebude.

Registrácia z úradnej moci

Registrácia daňových subjektov z úradnej moci sa z dôvodu zabezpečenia technického fungovania finančnej správy presúva na rok 2023.
Ide o registrácie, kedy subjekty nepodajú žiadosť o registráciu, avšak z dôvodu registrácie napr. v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registry im táto povinnosť vznikla, správca dane ich zaregistruje automaticky, bez podania žiadosti.

Odpočet výdavkov (nákladov) na investície

Novelou zákona o dani z príjmov získavajú daňovníci právo na dodatočný odpočet (15 % až 55 %) výdavkov na investície z daňového odpisu majetku. Výška odpočtu závisí od výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v % a eurách v porovnaní s priemerom predchádzajúcich troch zdaňovacích období. Minimálna výška investície je 1 mil. EUR a minimálna preinvestovaná priemerná hodnota je 700 %.
Ide o dočasný nástroj, ktorého cieľom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, t.j. produktívne investície s previazaním na priemysel 4.0.

Zníženie odpočtu na výskum a vývoj

Superodpočet nákladov na výskum a vývoj sa znižuje z pôvodnej výšky 200 % na výšku 100 %. Zníženie sa prvýkrát uplatní v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2022.

Ďalšie zmeny daňových zákonov, ktoré vstúpili do platnosti 15.11.2021, sme spomenuli v predchádzajúcom článku.