povinnost platitela dph

Povinnosť platiteľa DPH zverejniť číslo bankového účtu

5. 11. 2021
povinnost platitela dph
Schválená novela zákona o DPH závádza novú povinnosť daňovníkov voči Finančnej správe. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti daňovníkovi nebude vyplatený nadmerný odpočet či preplatok na DPH, dokonca mu hrozí aj pokuta.
Každá zdaniteľná osoba, ktorá je k 15. novembru 2021 registrovaná ako platiteľ DPH (t.j. podľa § 4 alebo § 5) je povinná najneskôr do 30. novembra 2021 oznámiť Finančnému riaditeľstvu čísla bankových účtov (tuzemských aj zahraničných), ktoré používa na prijímanie platieb v súvislosti s transakciami, ktoré sú predmetom DPH.

Oznámenie vykoná daňovník na predvyplnenom tlačive, ktoré nájde v elektronickej podateľni. Účty, ktoré boli doposiaľ Finančnému riaditeľstvu už oznámené, budú v tlačive predvyplnené.

V prípade vzniku nového platiteľa dane alebo vzniku nového bankového účtu je potrebné splniť si túto povinnosť bezodkladne, najneskôr predtým, ako ho začne platiteľ používať na podnikanie. Daňovník je povinný oznámiť aj akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa bankového účtu.

Ak daňovník používa na transakcie s DPH bankový účet, ktorý je u poskytovateľa platobných služieb evidovaný na inú osobu, je povinný nahlásiť Finančnému riaditeľstvu aj tento účet. Zároveň vlastník takéhoto bankového účtu preberá spoločnú a nerozdielu zodpovednosť za odvedenie dane daňovníka.

Zoznam nahlásených bankových účtov spolu s identifikačnými údajmi platiteľov bude zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webe Finančného riaditeľstva od 1.1.2022.

V prípade nesplnenia si uvedených povinností, prípadne uvedenia nesprávnych, nepravdivých alebo neúplných informácií môže byť daňovníkovi uložená pokuta až do výšky 10 000 EUR.