Zmena v rozsahu daňovej uznateľnosti úrokových nákladov

Zmena v rozsahu daňovej uznateľnosti úrokových nákladov

9. 2. 2024
Zmena v rozsahu daňovej uznateľnosti úrokových nákladov
Právnické osoby, ktoré financujú alebo plánujú financovať podnikateľskú činnosť vo významnej miere z cudzích zdrojov, majú posledné mesiace aby vyhodnotili a zvážili dopady zmeny zákona o dani z príjmov v oblasti obmedzenia výšky daňovo uznateľných úrokových nákladov a pripravili sa na zmeny ešte pred účinnosťou nových pravidiel.

Nová úprava, obmedzujúca výšku daňovo účinných úrokových nákladov bude platná už od 1. januára 2024 a limitácia sa okrem úrokových nákladov platených na základe nových zmlúv (zmlúv o úvere, zmlúv o pôžičke, vydaných dlhopisov, zmlúv o finančnom prenájme, ...) bude vzťahovať aj na dodatky k už existujúcim úverovým zmluvám, uzatvorené po 31. decembri 2023.

Limitácia daňovej uznateľnosti úrokových nákladov sa uplatní u daňovníkov, u ktorých suma čistých úrokových nákladov (vyčísľuje sa ako kladný rozdiel medzi úrokovými nákladmi a úrokovými výnosmi), presiahne čiastku 3 000 000 eur. Daňovník bude v takom prípade povinný zvýšiť základ dane o čisté úrokové náklady presahujúce 30 % hodnoty ukazovateľa tzv. daňovej EBITDA.

Čisté úrokové náklady, nezahrnuté do základu dane v príslušnom zdaňovacom období, bude možné odpočítať od základu dane v najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, pričom celková výška čistých úrokových nákladov zahrnutých do základu dane v každom zdaňovacom období nemôže presiahnuť limit 30% daňovej EBITDA.

V platnosti stále ostáva aj pravidlo nízkej kapitalizácie (§21a zákona o dani z príjmov), pričom nové pravidlo o obmedzení daňovej uznateľnosti úrokových nákladov sa bude uplatňovať prednostne. Ak sa na daňovníka uplatní nové pravidlo, tak sa v danom období pravidlo nízkej kapitalizácie neuplatní.

Daňové poradenstvo

Kontaktná osoba

Katarina Duriacova
Katarina Duriacova
Tax Manager
Crowe Slovakia