Vat

Novela Obchodného zákonníka a predĺženie podpory udržania zamestnanosti

14.10.2020
Vat
01. októbra 2020 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša viacero zmien pre obchodné spoločnosti. Jednou zo zmien je aj sprísnenie povinnosti ukladania účtovnej závierky do zbierky listín Obchodného registra.

Doposiaľ platilo, že ak spoločnosť neuložila účtovnú závierku do registra za najmenej dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia, vystavila sa riziku v podobe zrušenia spoločnosti. Od 01. októbra 2020 sa táto povinnosť sprísňuje.

Ak si spoločnosť nesplní povinnosť uloženia účtovnej závierky do registra v riadnej lehote (do deviatich mesiacov odo dňa zostavenia účtovnej závierky) a omešká sa s uložením účtovnej závierky o viac ako šesť mesiacov, t. j. neuloží účtovnú závierku do zbierky listín do pätnástich mesiacov, súd rozhodne o jej zrušení aj bez návrhu.

Predĺženie podpory udržania zamestnanosti

Vláda SR schválila taktiež návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov, teda pokračovanie v poskytovaní finančnej kompenzácie zamestnávateľom a SZČO zasiahnutých mimoriadnou situáciou do konca roka 2020.

Účtovníctvo a reporting