Nová povinnosť pre organizačné zložky

Nová povinnosť pre organizačné zložky

19.5.2021
Nová povinnosť pre organizačné zložky
Novela Obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2020 zaviedla povinnosť potvrdiť údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri.

Spomenuté organizačné zložky sú povinné podať návrh na zápis, ktorým buď potvrdia zapísané údaje alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Návrh na potvrdenie zapísaných údajov sa podáva výlučne v elektronickej podobe na osobitnom tlačive Ministerstva spravodlivosti SR.

Lehota na splnenie tejto povinnosti uplynie 30. septembra 2021. Potvrdenie údajov vykonané v zákonnej lehote nepodlieha poplatkovej povinnosti. Avšak, nesplnenie povinnosti je sankcionované výmazom organizačných zložiek z obchodného registra.