Kurzarbeit

„KURZARBEIT“ – trvalý systém ochrany pracovných miest

28. 4. 2022
Kurzarbeit
Kurzarbeit je nový systém vytvorený pre spoločnosti so zamestnancami, netýka sa SZČO a takisto jednoosobových s. r. o. Jeho účinnosť začína 1. marca 2022.

Zamestnávatelia majú prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne poskytnúť informáciu o type právneho vzťahu ich zamestnancov, na základe čoho je určená aj zmena pri platení poistného a financovanie podpory v čase skrátenej práce. Zavádza sa nový odvod Sociálnej poisťovne - poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP), ktorý je na strane  zamestnávateľa 0,5 % z vymeriavacieho základu. Zároveň sa znižuje poistné na poistenie v nezamestnanosti z 1% na 0,5 %, čiže dopad na pravidelnú výšku odvodov zamestnávateľa alebo zamestnanca nie je prakticky žiaden (s výnimkou napr. dohodárov – dôchodcov). Spoločnosť CONTRACT ADMINISTRATION (SLOVAKIA), s.r.o. zastupuje svojich klientov pred Sociálnou poisťovňou a informáciu o type právneho vzťahu zamestnancov našich klientov Sociálnej poisťovni poskytla, takže na strane našich klientov-zamestnávateľov nie je potrebné nič riešiť.

Kurzarbeit slúži ako pomoc zamestnávateľovi na udržanie pracovných miest, tým že znižuje jeho mzdové náklady a zároveň šetrí náklady na hľadanie a zaškolenie nových zamestnancov po skončení obmedzení. Nárok vzniká v prípade, že zamestnávateľ nie je schopný dočasne prideliť prácu zamestnancovi v plnom rozsahu z dôvodu nepriaznivej situácie, ktorú nemohol ovplyvniť, a tak sa dohodne so zamestnancom na skrátenej práci. Prvé žiadosti sa podávajú v apríli, vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Ako to funguje?

Zamestnanec má nárok na náhradu mzdy vo výške min. 80 %:

 • štát - 60 % priemerného zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, nie však viac ako 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy v hospodárstve SR zverejnenej ŠÚ SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje;
 • zvyšok financuje firma.

Dotácia od štátu sa môže poskytovať najviac 6 mesiacov v 24 po sebe nasledujúcich mesiacoch.

Praktický príklad

V marci 2022 mal zamestnanec 110 hodín prekážok v práci z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa počas skráteného pracovného času. Jeho priemerný hodinový zárobok za 4. štvrťrok 2021 bol 5 EUR/hod.

Štátna dotácia = 60 % x priemerný hodinový zárobok x počet hodín prekážok

Štátna dotácia = 60 % x 5 eur x 110 hodín = 330 EUR

Podmienky nároku na podporu:

Zamestnávateľ

Zamestnanec

 • obmedzenia činnosti
 • prekážka v práci
 • povinné poistné za obdobie najmenej 24 mesiacov
 • pracovný pomer aspoň 1 mesiac pred podaním žiadosti
 • nesmel porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania
 • aktívny zamestnanec
 • písomná dohoda so zamestnancom/zástupcom zamestnancov
 • vyčerpal dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok
 • predloženie formulára žiadosti oštátnu pomoc do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca
 • nemôže byť preradený na inú pozíciu
 • povinnosť zachovať pracovné miesto min. 2 mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, na ktorý bola dotácia poskytnutá
 • nemôže byť naňho udelená iná štátna dotácia

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke: www.skratenapraca.gov.sk.