Töötukassa ulatab tööandjatele abikäe

Crowe DNW 
12.04.2020

Eesti Vabariigi Valitsus võttis tööandjate toetamiseks vastu meetmed, millega erikorra ajal vältida koondamisi ning jätkata töösuhet töötajatega. Alates 1. aprillist 2020 on tööandjatel võimalik taotleda 70% hüvitist töötajatele makstavast keskmiseks palgast. Selleks peavad aga täidetud olema vähemalt 2 järgmistest kriteeriumitest: 

  • Tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
  • Tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda, kohaldatakse TLS § 35;
  • Tööandja on vastavalt TLS § 37 vähendanud vähemalt 30% töötajatest töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Töötukassa hüvitist on võimalik saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi (märts-mai 2020) jooksul. Olenevalt olukorrast ja Töötukassa ressurssidest võidakse meetmeid ka pikendada.

Tööandja peab nendele tingimustele vastama selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotletakse ning oluline on, et töötajad oleksid tööl töölepinguga. Töötukassa ei hüvita tööandjale võlaõigusliku lepingu ( näiteks käsundus- või töövõtuleping) alusel töötava isiku töötasu. Kui sellisel töösuhtes olevale isikule ei ole enam tööd anda, saab ta end töötuna registreerida ning taotleda töötuskindlustushüvitist või töötutoetust.

Teatud juhtudel, kui töö tegemine vastab töölepingulise suhte tunnustele, võib töötajaga kokkuleppe sõlmimisel käsundus- või töövõtuleping ümber vormistada töölepinguks. Kui pooled on kokku leppinud ümber vormistamise, tuleb allkirjastada tööleping, mis vastab töölepingu seaduses sätestatud nõuetele. Asjakohane on ümbervormistust tehes arvestada töösuhte tegelikku algusaega. Näiteks, kui töötaja alustas ettevõttes tööd 2019. aasta 1.juunil, kuid töösuhe vormistatakse ümber aprillis 2020, peaks töölepingus tööle asumise ajana olema märgitud 1. juuni 2019.

Lepingu vormi muutmisel on vajalik parandada ka kanne töötamise registris. Kande parandamist reguleerib maksukorralduse seaduse § 256. Selle kohaselt saab tööd võimaldav isik töötamise registrisse tehtud  kannet elektrooniliselt parandada kolme kuu jooksul töötamise alustamise kuupäevast alates. Kande tegemisest kolme kuu möödumisel saab kannet parandada kande parandamisest huvitatud isiku põhjendatud taotluse alusel Maksu- ja Tolliameti otsusega. Taotluses märgitakse andmete esitaja nimi ja kontaktandmed. Taotlusele lisatakse tõendid muudatuse tegemise vajalikkuse kohta.

Juhul kui vajate abi palga ja töökoormuse vähendamise vormistamisel ja hüvitiste avalduste esitamisel palume saata päringud aadressile  [email protected] või helistada 68 25 750