dadadadada

Venemaa residentide teenuste osutamise piirangud

Sanktsioonide nimekirjas, mis on kehtestatud Venemaa suhtes pöörake tähelepanu piiravatele meetmetele kaupade ja teenuste importimisel ja eksportimisel

Leonid Agejev, Vadim Donchevski
19.12.2022
dadadadada
 
Millega on siis tegemist?

Nimekirja kuuluvad lisaks ka mõned teenuste liigid, mille kohta meedia pole praktiliselt mitte midagi kirjutanud, kuid mida kasutavad paljud ettevõtjad oma äri struktureerimisel.

Muu hulgas võttis Euroopa Nõukogu 3. juunil 2022. aastal vastu otsuse muuta määrust nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega Ukrainas.

Link Euroopa Nõukogu otsusele - Publications Office (europa.eu)

Nende meetmete kohaselt on alates 5. juulist 2022 keelatud tegutseda või korraldada mõne teise isiku tegutsemist usaldushalduse või samalaadse õigusliku üksuse usaldushalduri, variaktsionäri, direktori või sekretärina või muul sarnasel ametikohal järgmiste isikute huvides:

a) Venemaa kodanik* või Venemaal elav isik**;

b) Venemaal asutatud juriidiline isik;

c) juriidiline isik, kelle omandiõigusest üle 50% kuulub punktis a ja b osutatud isiku omandisse;

d) juriidiline isik, mis on üle 50% punktis a ja b või c osutatud isiku kontrolli all;

e) juriidiline või füüsiline isik, kes tegutseb punktis а, b, с, või d osutatud isiku nimel või juhtimisel.

Peab arvestama, et tegutsemine ettevõtte variaktsionärina selle teenuse eest tasu saamata (n-ö sõpruse kaudu) läheb ikkagi käesolevate piiravate meetmete alla (samamoodi ka mainitud tegevuse vahendamine) ning sellele võib järgneda karistus sanktsiooni rikkumise eest:

  • füüsilise isiku puhul kuni 300 trahviühikut või arest;
  • juriidiliste isikute puhul kuni 400 000 trahviühikut.

(2022. aasta seisuga on 1 trahviühik Eestis 4 eurot).

Alates samast kuupäevast (05.07.2022) on keelatud otse või kaudselt osutada arvepidamis-, audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit) ja raamatupidamisteenuseid või maksu-, äri- või juhtimiskonsultatsioone või suhtekorraldusteenuseid:

  1. Venemaa valitsusele;
  2. Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, ettevõtetele või organisatsioonidele.

 

Nõukogu määrusega (EL) 2022/1904 laienesid need piirangud alates 7. oktoobrist 2022 õigusabi-, arhitekti- ja inseneriteenustele ning IT alastele nõustamiseteenusele.

Sanktsioonide rakendamisel tuleb võtta arvesse, et vastavalt määruse (EL) 2022/1904 punktile 5n ülaltoodud sanktsioonid ei kohalda teatud teenustele osutamise suhtes,

  • mis on rangelt vajalikud kaitseõiguse kasutamiseks kohtumenetluses või selleks, et kasutada õigust tõhusale õiguskaitsevahendile;
  • mis on vajalikud mittesõjaliseks kasutamiseks ja mittesõjalistele lõppkasutajatele mõeldud tarkvara uuendusteks, mis on lubatud teatud määruse artiklides ja seoses lisas loetletud kaupadega;
  • mis on vajalikud rahvatervisealase hädaolukorra lahendamiseks või sellise sündmuse kiireks ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk ja märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele või keskkonnale, või loodusõnnetustele reageerimiseks;
  • mida on vaja liikmesriigis toimuvale kohtu-, haldus- ja vahekohtumenetlusele juurdepääsu tagamiseks või liikmesriigi kohtu- või vahekohtu otsuse tunnustamiseks või täitmiseks, tingimusel et teenuste osutamine on kooskõlas nõukogu määrustega (EL) 833/2014 ja (EL) nr 269/2014 eesmärkidega;
  • mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes sellistele Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, mis on liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna riigi, Šveitsi või VIII lisas loetletud partnerriigi (USA, Jaapan, Suurbritaania ja Lõuna).

*Ei kohaldata isikute suhtes, kellel on EL-i liikmesriigi elamisluba.
**Võivad olla ka isikud, kellel pole Venemaa Föderatsiooni kodakondsust

Meie ekspertide kontaktid:

                                               Oleme alati valmis teid aitama!
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW OÜ
Leonid Agejev
Leonid Agejev
Partner
Larssen CS OÜ