Cơ cấu tổ chức của bộ phận tính lương

11/05/2021

Thông thường công việc tính lương do một người phụ trách, chủ động làm việc với các bộ phận liên quan như nhân sự, thuế, chấm công để thu thập thông tin liên quan để lập bảng lương, tờ khai thuế TNCN, tờ khai bảo hiểm…

Trường hợp Doanh nghiệp có số lượng người lao động lớn, có thể có thêm 1 – 2 người hỗ trợ xử lý các công việc chi tiết trong quy trình tính lương. Quý vị có thể xem thêm chi tiết các công việc của bộ phận tính lương tại đây.

Tùy vào quy mô công ty, bộ phận này có thể trực thuộc bộ phận kế toán hoặc nhân sự, hoặc trong nhiều trường hợp bộ phận này hoạt động độc lập và chịu sự quản lý của Ban Giám đốc để đảm bảo tính bảo mật thông tin tiền lương.