Công việc tính lương tại Doanh nghiệp

11/05/2021
STT Bước thực hiện Người phụ trách Mô tả chi tiết Thời gian ước tính (cho doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa) Biểu mẫu áp dụng/ Hồ sơ
1 Ghi nhận các thông tin và dữ liệu cho công việc tính lương Người phụ trách ở các bộ phận liên quan - Ghi nhận thời gian làm việc của từng nhân viên (bao gồm thời gian làm việc chính thức, thời gian làm việc ngoài giờ, nghỉ phép)
- Ghi nhận thông tin về các mức trợ cấp, tiền thưởng cho từng nhân viên
Hàng ngày
+ 01 ngày vào cuối kỳ tính lương
Bảng chấm công, bảng theo dõi thời gian làm việc ngoài giờ, bảng theo dõi nghỉ phép, bảng theo dõi trợ cấp và lương thưởng
2 Đối chiếu và xác nhận dữ liệu Phòng Nhân sự - Thu thập và đối chiếu các dữ liệu trên với các bộ phận liên quan để xác nhận tính chính xác và đầy đủ 1 ngày Bảng tổng hợp thông tin cho mục đích tính lương
3 Lập bảng lương, tờ khai Thuế và bảo hiểm Kế toán tiền lương - Căn cứ dữ liệu đã được xác nhận từ phòng Nhân sự và các quy định liên quan, kế toán tiền lương tính ra số tiền lương phải trả chi tiết cho từng nhân viên, bên cạnh đó là các khoản thuế, bảo hiểm, công đoàn. 1 ngày Bảng tính lương
4 Kiểm tra, phê duyệt Kế toán trưởng, Giám Đốc Kiểm tra và phê duyệt bảng lương. 0.5 ngày Bảng tính lương được phê duyệt
5 Lập lệnh chi Kế toán tiền lương Lập đề nghị thanh toán lương 0.25 ngày Đề nghị thanh toán
6 Thanh toán lương Thủ quỹ/ Kế toán thanh toán Thanh toán lương cho từng nhân viên, và các khoản phải trả cho thuế, bảo hiểm, công đoàn. 0.25 ngày Sao kê ngân hàng/ phiếu chi
7 Gửi phiếu lương, hạch toán Kế toán tiền lương, Kế toán thanh toán/ Thủ quỹ Gửi phiếu lương cho người lao động, và hạch toán giao dịch tiền lương vào hệ thống kế toán.
0.25 ngày Phiếu lương