Bản tin tháng Tháng 12, 2018

Bản tin tháng Tháng 12, 2018

Bản tin tháng Tháng 12, 2018

1. Khấu trừ thuế GTGT đối với thuế GTGT do CQ Hải quan ấn định

Ngày 21 tháng 09 năm 2018, Cục  thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 3037/CT-TTHT hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với số thuế GTGT do cơ quan Hải quan ấn định theo kết quả sau thông quan. Theo đó, tùy theo thời điểm phát sinh hồ sơ khai hải quan để xử lý số thuế GTGT truy thu như sau:

  1. Trường hợp số thuế GTGT bị truy thu từ các tờ khai nhập khẩu trước ngày 01/01/2014 (ngày Thông tư số 219/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) thì số thuế GTGT này không được kê khai khấu trừ (do đã quá thời hạn 6 tháng theo hướng dẫn tại điểm a, Khoản 7, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012) và căn cứ khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu không bao gồm tiền thuế GTGT  phải nộp theo ấn định của cơ quan hải quan. Số thuế GTGT không được kê khai khấu trừ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
  2. Trường hợp số thuế GTGT bị truy thu từ các tờ khai nhập khẩu từ ngày 01/01/2014 thì xử lý như sau:

2.1 Đối với thuế GTGT ấn định do khai báo hải quan chưa đúng về mã số, thuế suất và tri giá hàng hóa nhập khẩu dẫn đến tính thuế GTGT phải nộp thì số thuế GTGT đã nộp do cơ quan Hải quan ấn định được kê khai khấu trừ.

2.2 Đối với số thuế GTGT ấn định đối với lượng nguyên liệu, vật tư thuôc loại hình nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu phát sinh chênh lệch số lượng nguyên liệu, vật tư thực tế cấu thành các thành phẩm xuất khẩu, thì xử lý như sau:

  • Trường hợp nguyên phụ liệu tồn thực tế ít hơn tồn theo hải quan do Công ty khi xây dựng định mức tiêu hao thấp hơn định mức tiêu hao thực tế sản xuất thì số thuế GTGT bị ấn định nêu trên được kê khai khấu trừ.
  • Trường hợp nguyên phụ liệu tồn thực tế ít hơn tồn theo khai hải quan trong khi định mức tiêu hao phù hợp với sản xuất thì Công ty được khai bổ sung khấu trừ thuế GTGT đầu vào do cơ quan hải quan ấn định. Số nguyên phụ liệu thiếu hụt nếu không do các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC), thì phải xác định như hàng đã tiêu thụ, phải xác định thuế GTGT đầu ra tương ứng; đồng thời kê khai bổ sung doanh thu tính thuế TNDN.

 

2. Thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động môi giới bán hàng

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 19406/CT-TT&HT hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoạt động môi giới bán hàng, theo đó:

Trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện môi giới để Công ty Việt Nam bán sản phẩm cho một công ty ở Hàn Quốc và sản phẩm này được cung cấp cho dự án hoạt động tại Việt Nam, thì thu nhập mà nhà thầu nước ngoài nhận được từ dịch vụ môi giới bán hàng thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

 

3. Vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị

Ngày 21 tháng 11 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành công văn số 14494/BTC-QLKT trả lời cho Công ty TNHH Crowe Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kế toán – kiểm toán) về vấn đề hướng dẫn vốn hóa chi phí lãi vay khi mua sắm máy móc, thiết bị, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp không được vốn hóa chi phí lãi vay để mua máy móc, thiết bị mới và đưa vào sử dụng ngay. Việc hướng dẫn này của Bộ Tài chính là hoàn toàn phù hợp với các căn cứ pháp lý sau đây:

- Đoạn 07, 08 chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16- Chi phí đi vay (VAS 16) quy định doanh nghiệp chỉ được vốn hóa chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang. Trong đó, tài sản dở dang là những tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng và tài sản đang trong quá trình sản xuất cần một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán.

Bộ Tài chính một lần nữa nhấn mạnh: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

 

4. Được phép sử dụng hóa đơn đặt in đến 31/10/2020

Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4311/TCT-CS về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Quý khách hàng cần lưu ý:

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lưc thi hành.

Theo đó, trường hơp kể từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Công ty sử dụng hết hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thưc tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và sử dụng đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ.